ಇಸ್ವಾಮಿತ್ರೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಸ್ವಾಮಿತ್ರೆ
ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮ ಬಿಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ತೈಲಚಿತ್ರ.
Personal
ಧರ್ಮಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ
}

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ - ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆ ಒರಿ ಋಷಿ. ಕೋಪಗು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಾಯೆ. ಕಾಡ್‍ಡ್ ತನ್ನ ಹೋಮ, ಹವನಾದಿಗ್‍ಲೆಗ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತ್ ನ ರಕ್ಕಸೆರೆನ್ ಕೆರಿಯೆರೆ(ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ)ಬೋಡಾದ್ ರಾಮ,ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆನ್ ಕಾಡ್‍ಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಪೋಪುನ ಸಾದಿದ ನಡುಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆ ರಾಮನ್ ಮಿಥಿಲಾನಗರೊಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಅಲ್ಪ ಜನಕರಾಜೆ ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರ ಏರ್ಪಡ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಇತ್ತೆ. ಅಲ್ಪ ರಾಮೆ ಶಿವ ಧನುಸ್ಸ್ ನ್ ಪೋಲಿತ್ತ್ ದ್ ಸೀತೆನ್ ಮದಿಮೆ ಆಪೆ.

ಕೌಶಿಕೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡು ಅಯೋಧ್ಯೆನ್ ಆಳೊಂದು ಇತ್ತೆ. ಬೇಟೆಗ್ಂದ್ ಬತ್ತಿ ರಾಜೆ, ವಶಿಷ್ಠ ಮಹಾಮುನಿನ ಆಶ್ರಮೊಡು, ಕಾಮಧೇನುನು ತೂಪೆ. ಅಯಿತ ಮಿತ್ತ್ ಮೋಹ ಉಂಡಾಯಿನ ಅರಸೆ, ಅಯಿನ್ ಎಂಕ್ ಕೋರ್ ಲೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಮಹಾಮುನಿಕುಲೆಡ ಬೇಡಿಕೆ ದೀಪೆ... ಆಂಡ ಇಂದ್ರೆ, ಎಂಕ್ ಬಹೂಮಾನ ರೂಪೊಡು ಕೊರ್ ನ ಆ ಧೇನುನು ಕೊರಿಯೆರೆ ಅಪುಜಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ವಶಿಷ್ಠೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಯಿನ್ ಬೇತೆಕ್‍ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಎನ್ನವು ಅತ್ತ್. ಕೇವಲ ಧೇನುದ ಪೋಷಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿತ್ತ ಪೇರ್ ದ ಬಳಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾತೆ ಪನ್ಪಿ ವಶಿಷ್ಠರೆನ ಸೌಜನ್ಯಯುತವಾಯಿನ ತಿರಸ್ಕಾರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ್ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನಲೆಕೊ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪರ್ದ್ ಸೀದಾ ಅರಮನೆಕ್ಕ್ ಬತ್ತ್ ನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆ, ಯಾನ್‍ಲಅ ಅಂಚಿನವೇ ಧೇನುನು ಪಡೆಪುನ ಹಟಕ್ಕಾದ್ ರಾಜ್ಯ ತ್ಯಜಿಸಾದ್, ತಪಸ್ಸ್ ಗ್ ಪೋಪೆ. ಅಂಚ ತಪೋ ನಿರತೆ ಆದ್ ಉಪ್ಪುನಗನೇ ದೇವತೆಲ್ ತಪೋ ಭಂಗಗಾದ್, ಮೇನಕೆನ್ ಕಡಪುಡುದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮೇನಕ ರಾಜಾ ರವಿವರ್ಮನ ತೈಲಚಿತ್ರ.

ಮೇನಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಗ್ ಪುಟ್ಟುನ ಬಾಲೆನೇ ಶಕುಂತಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಭರತೆ ಪನ್ಪುನ ಬಾಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಈ ಶಕುಂತಲೆ, ಭರತ ವಂಶದ ಉದಯಗ್ ಕಾರಣ ಅಪಲ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]