ಎಡ್ಡೆಮುನ್ಚಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಎಡ್ಡೆಮುನ್ಚಿ 1

ಎಡ್ಡೆ ಮುನ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಸಂಪಾರ ಮುನ್ಚಿ.[೧]

ಎಡ್ಡೆಮುನ್ಚಿದ ಅರ್ತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ 'ಪೆಪ್ಪರ್' ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಪದತ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ 'ಪಿಪ್ಪಲಿ' ಪದ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದ್ ಕರ್ನಾಟಕೊಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಬುಲೆಪುಂಡು.

ಎಡ್ಡೆಮುನ್ಚಿದ ಬಲ್ಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದೊಂಜಿ ಬೂರುಡ್ ಬುಲೆಪಿನ ಕಾಯಿ. ಬಿತ್ತ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬೂರುದ ಕಡ್ಡಿರ್ದ್ ದೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಕಂಗ್, ಕುಕ್ಕು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮರೊಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಬೂರುನ್ ಬುಡ್ಪೆರ್. ಬೂರುದ ಬೇರ್ ನೆಲೊಕ್ ತಾರುಂಡು. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸುತ್ತುದಿನ ಮರನೇ ಪತ್ತುಂಡು. ಮರೊಕು ಪತ್ತ್ದಿನ ಬೇರುಲು ಮರೊರ್ದ್ ತನ್ನ ತೆನಸ್ ಒಯ್ತೊನುಂಡು. ಸುಮಾರ್ ನಾಲೈನ್ ವರ್ಸ ಆನಗ ಬೂರು ಪಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸಾದಾರಣವಾದ್ ಲತ್ತ್ ಇರೆಕ್ಲೆನ ಅಡಿಟ್ ಪೂ ಪೋಪುಂಡು.ಪೂ ಬುಲೆದ್ ಕಾಯಿ ಆಪುಂಡು. ಪಚ್ಚೆ ರಂಗ್ ದ ಕಾಯಿ ಕೆಂಪು ರಂಗ್ ಆನಗ ಕಾಯಿ ಕೊಯ್ಯೊಲಿ. ಕೊಯ್ತಿನ ಕಾಯಿನ್ ದೊಂಬುಗ್ ಪಾಡ್ದ್ ನುಂಗವೊಡು. ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ದೊಂಬು ಬೂರ್ನಗ ಕಾಯಿ ಕಪ್ಪು ರಂಗ್ ಆಪುಂಡು.

ಎಡ್ಡೆಮುನ್ಚಿ ಗೆರೆ

ಎಡ್ಡೆಮುನ್ಚಿದ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಂಗ್‍ನ ಎಡ್ಡೆಮುನ್ಚಿ
ಎಡ್ಡೆಮುನ್ಚಿ ಬಿತ್ತ್
  1. ಕರಿಮುಂಡ.
  2. ಹೈಬ್ರಿಡ್.

ಎಡ್ಡೆಮುನ್ಚಿದ ಚರಿತ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಡ್ಡೆಮುನ್ಚಿನ್ ಭಾರತೊಡು ಬಾರೀ ಪುರಾತನೊಡ್ದೆ ಬಳಕೆ ಮಾಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಕೇರಳೊದ ಮಲಬಾರ್‌ದ ಕಡೆಟ್ ಎಡ್ಡೆಮುನ್ಚಿ ಸುರೂಕ್ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. [೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಎಡ್ಡೆಮುನ್ಚಿ
  2. http://gernot-katzers-spice-pages.com/engl/Pipe_nig.html?spicenames=kn