ಗಗ್ಗರದೆಚ್ಚಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ದೈವತ ಪದಿನಾಜಿ ಕಟ್ಟ್ ಕಟ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ.

ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾರ್‌ಗ್ ಗಗ್ಗರ ದೀಪುನಿ, ನೆನ್ನ್ ದೈವ ಪಾತ್ರಿ ಕೈಟ್ ಗಗ್ಗರ ಪತ್ತ್‌ದ್ ಅಬ್ಬರೊಡು ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುವೆರ್, ಗಗ್ಗರೊತ ಬೂಳ್ಯ ದೆತ್ತೊಂದ್ ಸುಮಾರ್ ಕೈ ಬಾಸೆಡ್ ತಾನ್ ಗಗ್ಗರ ಕಟ್ಟುನ ಬಗೆನ್ ತೆರಿಪಾವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]