ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಮೇರ ಜನಾಂಗೊದಕುಲು ಮಾಯಿ ತಿಂಗೊಳ್‌ದ ಪುಣ್ಣಮೆ ಕರಿದ್ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಣಮೆಗ್ ಮುಟ್ಟ ಐನ್, ಏಳ್ ಅತ್ತಂಡ ಒರ್ಂಬೊ ದಿನೊ ನಲಿಪುನ ನಲಿಕೆನೇ ಚೆನ್ನುನಲಿಕೆ.[೧] ಚನ್ನು/ಚೆನ್ನು ಮೇರೆರೆಡ್ ಪೊಣ್‌ಜೋವ್‌‌ನಕುಳೆನ ಪುದರ್.[೨] ಚನ್ನು ಪುದರ್ ಚೆನ್ನು ಆದಿಪ್ಪು.[೩]

ಚೆನ್ನು ವೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚೆನ್ನು ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು, ಈ ನಲಿಕೆಡ್ ಪೊನ್ಜೋವುನಕುಲು ಆನ್ಜೋವುನಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ್ ನಲಿಕೆಡ್ ಸೇರೊನುಬೆರ್. ಚೆನ್ನು ವೇಸೊನು ಆನ್ಜೋವುನಕ್ಲೆ ಪಾಡುನೆ. ಪೊಣ್ಣವೇಸೊ ಪಾಡ್‌ನಕುಲು ಸೀರೆ ಸುತ್ತ್‌ದ್,ರವಕೆ ಪಾಡ್ದ್, ತರೆಬಾರ್ ದ್, ಸೂಡಿಕಟ್ಟೊಂದು, ಕೈಕ್ ಕಾಜಿ, ಕಾರ್ ಗ್ ಗೆಜ್ಜೆ, ತರೆಕ್ಕ್ ಕೇದಗೆ ಪೂವು ದೀಡೊನುವೆರ್.

ನಲಿಕೆದ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಬೊಂಬೆನ್ ಪತೊಂದು ಅಯಿನ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಾನಾವೊಂದು ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆದಕುಲೆನ ನಡುಟು ನಲಿಪುವಲ್. ಚೆನ್ನು ವೇಸೊದ ಸುತ್ತುಡು ಆನ್ಜೋವುನಕುಲು/ಪೊನ್ಜೋವುನಕುಲು ನಿಚ್ಚೊದ ಬೇಲೆದ ಕುಂಟು ಸುತ್ತುದು ದುಡಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನು ಪದೊ ಪಂಡೊಂದು ನಲಿಪುವೆರ್.

ನಲಿಕೆದ ಹಿನ್ನಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ್‌ನ ಜನಪದ ನಲಿಕೆ. ಧರಣೆ ಪಾಡ್ದನೊಲ ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆದ ಪದೊಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ ಧರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನು ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಧರಣೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುಂದು ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆದ ಪದೊತ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಧರಣೆಗ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂದೆಯಾದ್ ಆಳ್ ಅನಾಥೆಯಾಪಳ್, ಆಲೆಗ್ ಊರುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಜನೊ, ಬಂಟ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರಿನ ಮೋಂಟ ಕಡ್ಪನ ದೆಕ್ಕುಲು ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ದು ತಾಂಕೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಅಲ್ಪ ಆಳ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾಪಳ್. (ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲಾಪಿನಿ)ಒಂಜಿ ದಿನೊ(ತಿಂಗೊಳ್ದ ಕುದಿ) ಪಿದಾಯಿ ಆಯಿನಾಳ್ ತುದೆಕ್ ಮೀಯೆರೆ ಪೋಪಲ್ ಮೀದ್ ಮಿತ್ತ್ ಬತ್ತಿನಾಲ್ ಆಲೌಕಿಕ ಬಂಜಿನಾಳ್ ಆಪಲ್ .ಮದಿಮೆ ಆವಂದೆ ಬಂಜಿನಾಳ್ ಆಯಿನ ಧರಣೆನ್ ತೂದ್ ಊರುದಕುಲು ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ನ ಮೋಂಟ ಕಡ್ಪನ ದೆಕ್ಕುಲು ಮಿತ್ತ್ ಸಂಶಯ ನೆನೆಪುವೆರ್. ಧರಣೆನ ಸತ್ಯಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪುಂಡು.ಯಾನ್ ಸತ್ಯವಂತೆದಿ ಎನನ್ ತಾಂಕಿನ ದೆಕ್ಕುಲು ನಿರಪರಾಧಿ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಸಾಬೀತ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊದಿಪುನ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಧರಣೆ ಕೈಬಿರೆಳ್ ಪಾಡುವಳ್ ಬಿರೆಲ್‌ಗ್ ಪೊತ್ತುಜಿ ಬಿರೆಲ್‌ದ ಎಣ್ಣೆನ್ ಪಿಸ್‌ರ್‌ಡ್ ಅಂಚಿ ಸೆಡಿನಗ ಕೋಟೆ ಜರಿದ್ ಬೂರುಂಡು. ಧರಣೆ ಸತ್ಯವಂತೆ ಅಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪೆಂದ್ ಸಾಬೀತ್ ಆಪುಂಡು. ಧರಣೆ ಮಾಯ ಆಪಳ್ ಆಳೆನ ನೆಂಪುಗು ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ ಸುರುವಾದಿಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆಡ್ ಪೊಣ್ಣು ವೇಷ ಪಾಡ್ದ್ ನಲಿಪುನಾಯನ ಕೈಟ್ ಬಾಳೆದ ರೂಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ಗೊಬ್ಬಾವೊಂದು ನೆಲಿಪುವೆ.

ಚೆನ್ನುನಲಿಕೆದ ಪದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒರ್ತಿ ದುಡಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಪದೊ ಪನ್ನಗ ಒರಿನಕುಲು ಚೆನ್ನುನಲಿಕೆದ ಪದೊಕು ಸೊರೊ ಸೇರಾವೆರ್. ಒಟ್ಟೂಗೆ ನಲಿವಪುವೆರ್.[೪]

ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನುಗಲೆ ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನುಗಲೆ
ಚೆನ್ನುನ ದಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಚೆನ್ನು ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೈದೆರ್
ಬಿನ್ನೇರೇರ್ಗಲೆ ಚೆನ್ನು ಬಿನ್ನೇರೇರ್ಗಲೆ
ಅಪ್ಪೆಲಮ್ಮೆಲ ದೆತ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಲಮ್ಮೇಲ..
ಓ ಲಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಪನ್ ಚೆನ್ನು ಅಪೆನ ಪುದರ್ ಪನ್..
ಓ ಲಮ್ಮನ ಪುದರ್ಯೇ ದೆತ್ತಿ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುಂದ್..
ಓ ಅಪ್ಪೆ ಪುದರ್ಯೇ ದೆತ್ತಿ ಪೊವಂಬಲಕ್ಕಂಬಲೆ..
ಓ ಲೇಲೇಲೆ ಚೆನ್ನು ಲೇಲೇಲೆ..
ಚೆನ್ನುನ ದಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಚೆನ್ನು ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೈದೆರ್..
ಓ ಬಂಜಿಗ್ ದಾಲದ್ದಿಂದ್ ಚೆನ್ನು ಬೈತ್ತಡಿಯೊಕ್ಕುಬಲ್..
ಒರ ತೂನಗಸ ದೆತ್ತಿ ಕೈತ್ತಡಿ ಒಕ್ಕುಬಲ್..
ಓ ಗಂಜಿಗ್‌ ದಾಲದ್ದಿಂದ್‌ ಚೆನ್ನು ಬಂಜಿಗ್ ನೋತೋಂಡಲ್‌..
ಓ ಗಂಜಿಗ್‌ ದಾಲದ್ದಿಂದ್‌ ಚೆನ್ನು ಬಂಜಿಗ್ ನೋತೋಂಡಲ್‌..
ಓ ಲೇಲೇಲೆ ಚೆನ್ನು ಲೇಲೇಲೆ..
ಓ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪುಂಡುಯೇ ದೆತ್ತಿ ಪಕ್ಕಿದಲೆಕ್ಕೊನೇ..
ಓ ಉಲಯಿ ಪೋಲಯ ಚೆನ್ನು ಬಾಲೆನೊಚ್ಚಿಲೇ..
ಓ ಲೇಲೆಲೇ.. ಪಿದಯಿ ಬಲೆಯೇ ದೆತ್ತಿ ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ ತೊಲೆ..
ಓ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್ಯೇ ದೆತ್ತಿ ಕೈಲ ಕಾನೆಂದೋ..
ಓ ಪುಚ್ಚೆದ ಕುತ್ತಾಂಡ ದೆತ್ತಿ ಪೇರ‍್ಡೆ ಪೋವಡ್..
ಓ ನಾಯಿದ ಕುತ್ತಾಂಡ ದೆತ್ತಿ ಕಡಲ್ ಪಾಯಡ್..
ಓ ಮಾಯಿದ ತಿಂಗೊಳುಡು ಚೆನ್ನು ಮಾಯೊನು ಪೋಪಳ್..
ಓ ಸುಗ್ಗಿದ ತಿಂಗೊಳುಡು ಚೆನ್ನು ನಟ್ಟ್‌ಬರ್ಪಳ್‌ಯಾ..
ದೂರ ಒಚ್ಚೊನು ಚೆನ್ನು ಗಿಟ್ಟ ಮಾನವೊನು..
ಬಾಲೆದಲೇರುಂಡು ಚೆನ್ನು ಬಾಲೆದಲೇರುಂಡು..
ಓ ಕಂಟ ಪುಚ್ಚೆಲುಂಡು ದೆತ್ತಿ ಕರಿಯ ನಾಯಿಲುಂಡು..
ಓ ನಾಯಿಲ ತುಚ್ಚಿಡಂದೋಸ ಚೆನ್ನು ಪುಚ್ಚೆ ಪರಂಕ್ದಂದೋ..
ಓ ಪುಚ್ಚೇಗ್ ಬಾಸೆಲುಂಡು ದೆತ್ತಿ ನಾಯಿಗ್ ಬುದ್ದಿಲುಂಡು..
ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನುಗಲೆ ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನುಗಲೆ

ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನು ಕಣೇ.. ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನು ಕಣೇ..
ಚೆನ್ನುನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಚೆನ್ನು ನೆಂಟರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
ನೆಂಟರು ಯಾರು ಕಣೇ ಚೆನ್ನು ನೆಂಟರು ಯಾರು ಕಣೇ
ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಒಡತಿ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು
ಓ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳು ಚೆನ್ನು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳು
ಓ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಒಡತಿ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಅಂತ
ಓ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಒಡತಿ ಪೊವಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಮ್ಮಲೆ
ಓ ಲೇಲೇಲೆ ಚೆನ್ನು ಲೇಲೇಲೆ..
ಚೆನ್ನುನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಚೆನ್ನು ನೆಂಟರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
ಓ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲೆಂದು ಚೆನ್ನು ಬೈಹುಲ್ಲು ಕೆದಕುವಳು
ಒಮ್ಮೆ ನೋಡುವಾಗ ಒಡತಿ ಕೈ ಕೆದಕುವಳು
ಓ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲೆಂದು ಚೆನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡಕೊಂಡಳು
ಓ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲೆಂದು ಚೆನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಡಕೊಂಡಳು
ಓ ಲೇಲೇಲೆ ಚೆನ್ನು ಲೇಲೇಲೆ..
ಓ ಮಗು ಅಳುತ್ತದೆ ಒಡತಿ ಹಕ್ಕಿಯ ಹಾಗೇನೇ..
ಓ ಒಳಗೆ ಹೋಗು ಚೆನ್ನು ಮಗುವನ್ನು ತೂಗಿಕೊಳ್ಳು
ಓ ಲೇಲೇಲೆ.. ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಒಡತಿ ಚೆನ್ನು ಕುಣಿತ ನೋಡಿ
ಓ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಒಡತಿ ಕೈಲ ಕಾನೆ ಅಂತ
ಓ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕುತ್ತಾದರೆ ಒಡತಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ
ನಾಯಿಯ ಕುತ್ತಾದರೆ ಒಡತಿ ಕಡಲು ಸೇರಲಿ
ಓ ಮಾಯಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನು ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾಳೆ
ಓ ಸುಗ್ಗಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನು ಬೇಡಿ ಬರುವಳು
ದೂರಕ್ಕೆ ತೂಗಿಕೊಳ್ಳು ಚೆನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಬಾಮಿಸು
ಮಗುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಚೆನು ಮಗುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಓ ಗಡವ ಬೆಕ್ಕು ಇದೆ ಒಡತಿ ಕರಿಯ ನಾಯಿ ಇದೆ
ಓ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚದೇ ಚೆನ್ನು ಬೆಕ್ಕು ಪರಚದೇ?
ಓ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಭಾಷೆಯಿದೆ ಒಡತಿ ನಾಯಿಗೆ ಬುದ್ದಿಯಿದೆ
ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನು ಕಣೇ.. ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನು ಕಣೆ.

ಪಠ್ಯೊ ೨

ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನುಗಲೇ ಚೆನ್ನು ಪೋಕರೆಟ್ಟಿಗಲೇ..
ಚೆನ್ನುನ ದಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಚೆನ್ನು ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೈದೆರ್..
ಓ ಬಿನ್ನೇರೇರ್ಗಲೆ ಚೆನ್ನು ಬಿನ್ನೇರೇರ್ಗಲೇ..
ಓ ಅಪ್ಪೆಲ ಬೈದಿಂಡ್ ದೆತ್ತಿ ಅಮ್ಮೆಲ ಬೈದ್‌ಂಡ್‌..
ಓ ಬಾಲೆ ಪುದರ್ ಪನ್ ಚೆನ್ನು ಬಾಲೆ ಪುದರ್ ಪನ್.
ಓ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್‌ಯೇ ದೆತ್ತಿ ಪೂವಮ್ಮ ಲಕ್ಕಮ್ಮಲೆ..
ಓ ದೂರಗೊಚ್ಚೊನು ಚೆನ್ನು ಗಿಟ್ಟಗ್ ಮಾನವೊನು..
ಓ ಬಾಲೆದಲೇರುಂಡು ಚೆನ್ನು ಬಾಲೆದಲೇರುಂಡು..
ಓ ಕಂಟ ಪುಚ್ಚೆಲುಂಡು ದತ್ತಿ ಕರಿಯ ನಾಯಿಲುಂಡು..
ಓ ಚಣ್ಣನ ನೋತಂಡಲ್ ಚೆನ್ನು ಚಂಞಣ ನಟ್ಟೊಂಡಲ್.
ಓ ಚರೆಕ್ಕ್ ನೋತಂಡಲ್ ಚೆನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ನಟ್ಟೊಂಡಲೇ..
ಓ ಪುಚ್ಚೆ ಪರಂಕ್ಡಂದೋ ಚೆನ್ನು ನಾಯಿ ತುಚ್ಚಂದೋ..
ಓ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಬಾಸೆಲುಂಡು ದೆತ್ತಿ ನಾಯಿಗ್ ಬುದ್ದಿಲುಂಡು..
ಓ ಲಮ್ಮಪುದರ್ ಪನ್ ಚೆನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಪುದರ್ ಪನ್..
ಓ ಅಪ್ಪೆನ್ ಪುದರ್ಯೇ ದೆತ್ತಿ ಅರಂಬೋಲಿರಂಬೋಲು..
ಓ ಅಮ್ಮೆ ಪುದರ್ಯೇ ದೆತ್ತಿ ಅಮ್ಮೆ ಪುದರ್ ಯೇ..
ಓ ಅಮ್ಮೆ ಪುದರ್‌ಯೇ ದೆತ್ತಿ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುಂದ್..
ಓ ಎಡತ್ತರಿಪ್ಪಂಡ ಚೆನ್ನು ಎಡತ್ತ ಮಿರೆಕೊರು..
ಓ ಬಲತ್ತರಿಪುಂಡ ಚೆನ್ನು ಎಡತ್ತ ಮಿರೆಕೊಡು..
ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನುಗಲೇ ಚೆನ್ನು ಪೋಕರೆಟ್ಟಿಗಲೇ..
ಚೆನ್ನುನ ದಟ್ಟಿಗೆಡ್ ಚೆನ್ನು ಬಿನ್ನೆರ್ ಬೈದೆರ್..

ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನುಗಲೇ ಚೆನ್ನು ಪೋಕರೆಟ್ಟಿಗಲೇ..
ಚೆನ್ನುನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಚೆನ್ನು ನೆಂಟರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ
ನೆಂಟರು ಯಾರು ಕಣೇ ಚೆನ್ನು ನೆಂಟರು ಯಾರು ಕಣೇ
ತಂದೆಯು ಇದ್ದಾರೆ ಒಡತಿ ತಾಯಿಯು ಇದ್ದಾರೆ
ಮಗುವಿನ ಹೆಸರೇನು ಚೆನ್ನು ಮಗುವಿನ ಹೆಸರೇನು
ಓ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಒಡತಿ ಪೂವಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಮ್ಮಲೆ
ದೂರಕ್ಕೆ ತೂಗಿಕೊಳ್ಳು ಚೆನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಬಾಮಿಸು
ಮಗುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನು ಮಗುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ..?
ಓ ಗಡವ ಬೆಕ್ಕು ಇದೆ ಒಡತಿ ಕರಿಯ ನಾಯಿಯಿದೆ..
ಓ ಚಣ್ಣನ ಹೊಡಕೊಂಡಳು ಚೆನ್ನು ಅನ್ನ ಪಡಕೊಂಡಳು
ಓ ತಲೆಗೆ ಹೊಡಕೊಂಡಳು ಚೆನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಪಡಕೊಂಡಳು
ನಾಯಿ ಕಚ್ಚದೇ ಚೆನ್ನು ಬೆಕ್ಕು ಪರಚದ?
ಓ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಭಾಷೆಯಿದೆ ಒಡತಿ ನಾಯಿಗೆ ಬುದ್ದಿಯಿದೆ
ಓ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳು ಚೆನ್ನು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಳು
ಓ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಒಡತಿ ಅರಂಬೋಲಿರಂಬೋಲು
ಓ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಒಡತಿ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು
ಓ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಒಡತಿ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬು ಅಂತ
ಓ ಎಡದ ಜಿನುಗಿದರೆ ಚೆನ್ನು ಬಲದ ಮೊಲೆ ಉಳಿಸು
ಓ ಬಲದ ಜಿನುಗಿದರೆ ಚೆನ್ನು ಎರಡ ಮೊಲೆ ಉಣಿಸು
ಚೆನ್ನು ಚೆನ್ನುಗಲೇ ಚೆನ್ನು ಪೋಕರೆಟ್ಟಿಗಲೇ..
ಚೆನ್ನುನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಚೆನ್ನು ನೆಂಟರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರಗನ ಪ್ರವೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆಡ್ ಕೊರಗನ ಪ್ರವೇಸೊ ಆಪುಂಡು. ಮೈಕ್ ಮಾಂತಾ ಮಜಿ ಪೂಜೊಂದು, ತರೆಕ್ಕ್ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ದೀಡೊಂದು, ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ದೊಣ್ಣೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊರಗೆ ಬರ್ಪೆ. ಕೊರಗನ ಪದೊ ಸುರು ಆಪುಂಡು. ಕೊರಗೆರ್ ಮೇರೆರೆಡ್ದ್ ತಿರ್ತ ಜಾತಿಂದ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಕೊರಗೆರೆನ ಪದೊ ಬೇತೆನೆ ಅಪುಂಡು.

ಅಗೆಲ್ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಒರುಂಬೊ ದಿನೊ ನಲಿಕೆ ಮುಗಿದ್ ಜಾಲ್‍ಡ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸುವೆರ್. ಅಯಿತ್ತ ಸುತ್ತೂಲ ನಲಿಪುವೆರ್.
  2. ನಲಿಕೆ ಮುಗಿದಾದ್ ತಡ್ಪೆನ್ ಕಾಯೆರ್‍ದ ಮರತ್ತ ಮುದೆಲ್‍ಡ್ ದೀಡುವೆರ್.
  3. ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ್‌ದ ಮೇಲ್‍ಡ್ ಚೆನ್ನುನ ಪಾಲ್, ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಲ್‌ದ ಮೇಲ್‍ಡ್ ಕೊರಗನ ಪಾಲ್ ದೀಡ್‍ದ್ ವೇಸೊನು ಮರತ್ತ ಮೇಲ್‍ಡ್ ದೀಡ್‍ದ್ ಪಿರ ಬರ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.tulusiri.com/channels.asp?id=718&catg=story[dead link]
  2. https://kn.wikipedia.org/wiki/
  3. http://kanaja.in/archives/author/[dead link]
  4. "Archive copy". Archived from the original on 2014-01-02. Retrieved 2014-06-22. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)