ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಮೇರ ಜನಾಂಗೊದಕುಲು ಮಾಯಿ ತಿಂಗೊಲುದ ಪುಣ್ಣಮೆ ಕರಿದ್ ಸುಗ್ಗಿದ ಪುಣ್ಣಮೆಗ್ ಮುಟ್ಟ ಐನ್, ಏಳ್ ಅತ್ತಂಡ ಒರ್ಂಬೊ ದಿನೊ ನಲಿಪುನ ನಲಿಕೆನೇ ಚೆನ್ನುನಲಿಕೆ.[೧] ಚನ್ನು/ಚೆನ್ನು ಮೇರೆರೆಡ್ ಪೊನ್ಜೋವುನಕ್ಲೆನ ಪುದರ್.[೨] ಚನ್ನು ಪುದರ್ ಚೆನ್ನು ಆದಿಪ್ಪು.[೩]

ಚೆನ್ನು ವೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚೆನ್ನು ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು, ಈ ನಲಿಕೆಡ್ ಪೊನ್ಜೋವುನಕುಲು ಆನ್ಜೋವುನಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ್ ನಲಿಕೆಡ್ ಸೇರೊನುಬೆರ್. ಚೆನ್ನು ವೇಸೊನು ಆನ್ಜೋವುನಕ್ಲೆ ಪಾಡುನೆ. ಪೊಣ್ಣವೇಸೊ ಪಾಡ್‌ನಕುಲು ಸೀರೆ ಸುತ್ತ್‌ದ್, ರವಕೆ ಪಾಡ್ದ್, ತರೆಬಾರ್ ದ್, ಸೂಡಿಕಟ್ಟೊಂದು, ಕೈಕ್ ಕಾಜಿ, ಕಾರ್ ಗ್ ಗೆಜ್ಜೆ, ತರೆಕ್ಕ್ ಕೇದಗೆ ಪೂವು ದೀಡೊನುವೆರ್.

ನಲಿಕೆದ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಬೊಂಬೆನ್ ಪತೊಂದು ಅಯಿನ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಾನಾವೊಂದು ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆದಕುಲೆನ ನಡುಟು ನಲಿಪುವಲ್. ಚೆನ್ನು ವೇಸೊದ ಸುತ್ತುಡು ಆನ್ಜೋವುನಕುಲು/ಪೊನ್ಜೋವುನಕುಲು ನಿಚ್ಚೊದ ಬೇಲೆದ ಕುಂಟು ಸುತ್ತುದು ದುಡಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನು ಪದೊ ಪಂಡೊಂದು ನಲಿಪುವೆರ್.

ನಲಿಕೆದ ಹಿನ್ನಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಜನಪದ ಕುಣಿತ. ಧರಣೆ ಪಾಡ್ದನೊಲ ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆದ ಪದೊಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನೆಡ್ದಾತ್ರ ಧರಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನು ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಧರಣೆನ ಅಮ್ಮೆರ್ ಕೋಟೆದ ಬಬ್ಬುಂದು ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆದ ಪದೊತ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಧರಣೆಗ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂದೆಯಾದ್ ಆಳ್ ಅನಾಥೆಯಾಪಳ್, ಆಲೆಗ್ ಊರುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಜನೊ, ಬಂಟ ಜಾತಿಗ್ ಸೇರಿನ ಮೋಂಟ ಕಡ್ಪನ ದೆಕ್ಕುಲು ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ದು ತಾಂಕೊಂದು ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಅಲ್ಪ ಆಳ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜೊವಾಪಳ್. (ಪೊಣ್ಣು ಮಲ್ಲಾಪಿನಿ)ಒಂಜಿ ದಿನೊ(ತಿಂಗೊಳ್ದ ಕುದಿ) ಪಿದಯಿ ಆಯಿನಾಳ್ ತುದೆಕ್ ಮೀಯೆರೆ ಪೋಪಲ್ ಮೀದ್ ಮಿತ್ತ್ ಬತ್ತಿನಾಲ್ ಆಲೌಕಿಕ ಬಂಜಿನಾಳ್ ಆಪಲ್ .ಮದಿಮೆ ಆವಂದೆ ಬಂಜಿನಾಳ್ ಆಯಿನ ಧರಣೆನ್ ತೂದ್ ಊರುದಕುಲು ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ನ ಮೋಂಟ ಕಡ್ಪನ ದೆಕ್ಕುಲು ಮಿತ್ತ್ ಸಂಶಯ ನೆನೆಪುವೆರ್. ಧರಣೆನ ಸತ್ಯಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪುಂಡು.ಯಾನ್ ಸತ್ಯವಂತೆದಿ ಎನನ್ ತಾಂಕಿನ ದೆಕ್ಕುಲು ನಿರಪರಾಧಿ ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಸಾಬೀತ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೊದಿಪುನ ಎಣ್ಣೆಗ್ ಧರಣೆ ಕೈಬಿರೆಳ್ ಪಾಡುವಳ್ ಬಿರೆಳ್‌ಗ್ ಪೊತ್ತುಜಿ ಬಿರೆಳ್‌ದ ಎಣ್ಣೆನ್ ಕೋಪೊಡು ಅಂಚಿ ಸೆಡಿನಗ ಕೋಟೆ ಜರಿದ್ ಬೂರುಂಡು. ಧರಣೆ ಸತ್ಯವಂತೆ ಅಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪೆಂದ್ ಸಾಬೀತ್ ಆಪುಂಡು. ಧರಣೆ ಮಾಯ ಆಪಳ್ ಆಳೆನ ನೆಂಪುಗು ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ ಸುರುವಾದಿಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆಡ್ ಪೊಣ್ಣು ವೇಷ ಪಾಡ್ದ್ ನಲಿಪುನಾಯನ ಕೈಟ್ ಬಾಳೆದ ರೂಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ಗೊಬ್ಬಾವೊಂದು ನೆಲಿಪುವೆ.

ಚೆನ್ನುನಲಿಕೆದ ಪದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒರ್ತಿ ದುಡಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಪದೊ ಪನ್ನಗ ಒರಿನಕುಲು ಚೆನ್ನುನಲಿಕೆದ ಪದೊಕು ಸೊರೊ ಸೇರಾವೆರ್. ಒಟ್ಟೂಗೆ ನಲಿವಪುವೆರ್.[೪]

ಕೊರಗನ ಪ್ರವೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆಡ್ ಕೊರಗನ ಪ್ರವೇಸೊ ಆಪುಂಡು. ಮೈಕ್ ಪೂರಾ ಮಜಿ ಪೂಜೊಂದು, ತರೆಕ್ಕ್ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ದೀಡೊಂದು, ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ದೊಣ್ಣೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕೊರಗೆ ಬರ್ಪೆ. ಕೊರಗನ ಪದೊ ಸುರು ಆಪುಂಡು. ಕೊರಗೆರ್ ಮೇರೆರೆಡ್ದ್ ತಿರ್ತ ಜಾತಿಂದ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಕೊರಗೆರೆನ ಪದೊ ಬೇತೆನೆ ಅಪುಂಡು.

ಅಗೆಲ್ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಒರುಂಬೊ ದಿನೊ ನಲಿಕೆ ಮುಗಿದ್ ಜಾಲ್‍ಡ್ ತಡ್ಪೆಡ್ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸುವೆರ್. ಅಯಿತ್ತ ಸುತ್ತೂಲ ನಲಿಪುವೆರ್.
  2. ನಲಿಕೆ ಮುಗಿದಾದ್ ತಡ್ಪೆನ್ ಕಾಯೆರ್‍ದ ಮರತ್ತ ಮುದೆಲ್‍ಡ್ ದೀಡುವೆರ್.
  3. ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ್‌ದ ಮೇಲ್‍ಡ್ ಚೆನ್ನುನ ಪಾಲ್, ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಲ್‌ದ ಮೇಲ್‍ಡ್ ಕೊರಗನ ಪಾಲ್ ದೀಡ್‍ದ್ ವೇಸೊನು ಮರತ್ತ ಮೇಲ್‍ಡ್ ದೀಡ್‍ದ್ ಪಿರ ಬರ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.tulusiri.com/channels.asp?id=718&catg=story
  2. https://kn.wikipedia.org/wiki/
  3. http://kanaja.in/archives/author/
  4. http://kanaja.in/archives/17061