ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಗ್ರಹ Infobox/ಭೂಮಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಬೂಮಿ Astronomical symbol of Earth
ಅಪೋಲೊ ೧೭ಡ್ದ್ ತೋಜಿನಂಚ ಬೂಮಿದ ಚಿತ್ರೊ
ನೀಲಿ ಗೋಲಿದಂಚ ತೋಜುನ ಬೂಮಿ; ಅಪೋಲೊ ೧೭ ದೆತ್ತ್‌ನ ಚಿತ್ರೊ.
ಕಕ್ಷೆದ ಗುಣೊಲು
ಅಪರವಿ ೧೫೨,೦೯೭,೭೦೧ ಕಿ.ಮೀ.
(೧.೦೧೬ ೭೧೦ ೩೩೩ ೫ AU)
ಪುರರವಿ ೧೪೭,೦೯೮,೦೭೪ ಕಿ.ಮೀ.
(೦.೯೮೩ ೨೮೯ ೮೯೧ ೨ AU)
ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಷೊ ೧೪೯,೫೯೭,೮೮೭.೫ ಕಿ.ಮೀ.
(೧.೦೦೦ ೦೦೦ ೧೧೨ ೪ AU)
ಎಲ್ಯ ಅಕ್ಷೊ ೧೪೯,೫೭೬,೯೯೯.೮೨೬ ಕಿ.ಮೀ.
(೦.೯೯೯ ೮೬೦ ೪೮೬ ೯ AU)
ಕಕ್ಷೆದ ಪರಿಧಿ ೯೨೪,೩೭೫,೭೦೦ ಕಿ.ಮೀ.
( ೬.೧೭೯ ೦೬೯ ೯೦೦ ೭ AU)
ಕಕ್ಷೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಚ್ಯುತಿ ೦.೦೧೬ ೭೧೦ ೨೧೯
ನಕ್ಷತ್ರೊದ ವರ್ಸೊ ೩೬೫.೨೫೬ ೩೬೬ ದಿನೊ
(೧.೦೦೦ ೦೧೭ ೫ a)
ಯುತಿ ಅವಧಿ n/a
ಜಾಸ್ತಿ ಕಕ್ಷಾ ವೇಗೊ ೩೦.೨೮೭ ಕಿ.ಮೀ./ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣೊ
(೧೦೯,೦೩೩ ಕಿ.ಮೀ./ಘಂ.)
ಸರಾಸರಿ ಕಕ್ಷಾ ವೇಗೊ ೨೯.೭೮೩ ಕಿ.ಮೀ./ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣೊ
(೧೦೭,೨೧೮ ಕಿ.ಮೀ./ಘಂ.)
ಕಡಮೆ ಕಕ್ಷಾ ವೇಗೊ ೨೯.೨೯೧ ಕಿ.ಮೀ./ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣೊ
(೧೦೫,೪೪೮ ಕಿ.ಮೀ./ಘಂ.)
ಓರೆ
(ಸೂರ್ಯನ ಸಮಭಾಜಕ ರೇಕೆಗ್ ೭.೨೫°)
ಆರೋಹಣ ಸಂಪಾತೊದ ರೇಕಾಂಸೊ ೩೪೮.೭೩೯ ೩೬°
Argument of the perihelion ೧೧೪.೨೦೭ ೮೩°
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹೊ ಸಂಕ್ಯೆ ೧ (ಚಂದ್ರ)
(3753 Cruithne ಲೇಕನೊನುಲಾ ತೂಲೆ)
ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣೊಲು
Aspect Ratio ೦.೯೯೬ ೬೪೭ ೧
ದೀರ್ಘ ವೃತ್ತೀಯತೆ ೦.೦೦೩ ೩೫೨ ೯
ಸಮಭಾಜಕ ರೇಕೆದ ವ್ಯಾಸೊ ೧೨,೭೫೬.೨೭೪ ಕಿ.ಮೀ.
ಧ್ರುವಲೆ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಸೊ ೧೨,೭೧೩.೫೦೪ ಕಿ.ಮೀ.
ಸರಾಸರಿ ತ್ರಿಜ್ಯೊ ೬,೩೭೨.೭೯೭ ಕಿ.ಮೀ.
ಸಮಭಾಜಕದ ಪರಿಧಿ ೪೦,೦೭೫.೦೨ ಕಿ.ಮೀ.
Meridional circumference ೪೦,೦೦೭.೮೬ ಕಿ.ಮೀ.
ಸರಾಸರಿ ಪರಿಧಿ ೪೦,೦೪೧.೪೭ ಕಿ.ಮೀ.
ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣೊ ೫೧೦,೦೬೫,೬೦೦ ಕಿ.ಮೀ.²
ನೆಲತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣೊ ೧೪೮,೯೩೯,೧೦೦ ಕಿ.ಮೀ.² (೨೯.೨ %)
ನೀರಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ೩೬೧,೧೨೬,೪೦೦ ಕಿ.ಮೀ.² (೭೦.೮ %)
ಗಾತ್ರೊ ೧.೦೮೩ ೨೦೭ ೩ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:E ಕಿ.ಮೀ.³
ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ೫.೯೭೪೨ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:E kg
ಸರಾಸರಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ೫,೫೧೫.೩ kg/m³
ಸಮಭಾಜಕೊದ ಬರಿತ ಗುರುತ್ವೊ ೯.೭೮೦ ೧ m/s²
(೦.೯೯೭ ೩೨ g)
ಮುಕ್ತಿ ವೇಗೊ ೧೧.೧೮೬ ಕಿ.ಮೀ./ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣೊ

೩೯,೬೦೦ ಕಿ.ಮೀ./ಘಂ.≅

ನಕ್ಷತ್ರೊಲೆ ದಿನೊ ೦.೯೯೭ ೨೫೮ ದಿನೊ (೨೩.೯೩೪ ಗಂಟೆ)
ಅಕ್ಷೀಯ ಪರಿಭ್ರಮಣೊ ವೇಗೊ ೪೬೫.೧೧ ಮೀ./ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ (ಸಮಭಾಜಕೊಡು)
ಅಕ್ಷೊದ ಓರೆ ೨೩.೪೩೯ ೨೮೧°
ಉತ್ತರ ಧ್ರುವೊದ ವಿಷುವದಂಸೊ ೦° (೦ ಗಂಟೆ ೦ ನಿಮಿಷ ೦ ಕ್ಷಣೊ)
ಗಂಟಾ ವೃತ್ತಾಂತೊ +೯೦°
ಪ್ರತಿಫಲನಾಂಸೊ ೦.೩೬೭
ಮಿತ್ತಮೈತ ಬೆಚ್ಚ
ಕಡಮೆ ಸರಾಸರಿ ಎಚ್ಚ
೧೮೫ ಕೆ ೨೮೭ ಕೆ ೩೩೧ ಕೆ
-೮೮.೩ °ಸೆ. ೧೪ °ಸೆ. ೫೭.೭ °ಸೆ.
ವಾತಾವರಣೊದ ಒತ್ತಡೊ ೧೦೧.೩ kPa (MSL)
Adjective Terrestrial, Terran, Telluric, Tellurian, Earthly, Earthling (lifeforms)
Atmospheric constituents
ಸಾರಜನಕೊ ೭೮.೦೮ %
ಆಮ್ಲಜನಕ ೨೦.೯೪ %
ಆರ್ಗಾನ್ ೦.೯೩ %
ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ೦.೦೩೮ %
ನೀರಾವಿ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಮಾಣೊ (ಪ್ರಮಾಣೊ ಹವಾಮಾನದ ಮಿತ್ತ್ ಅವಲಂಬಿತವಾದಿಪ್ಪುಂಡು)
ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Tnavbar