ತಂಪು ಪಾನೀಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕಿತ್ತಾಳೆ ಶರ್ಭತ್

ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಒಂಜಿ ಪರ್ಪಿನ ಅಂಗತ್‍ನೆ. ಉಂದೆನ್ ಬಗೆ ಬಗೆ ತರಕಾರಿಡ್ ಪಣ್ಣುಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅವ್ವುದಾಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥನ್ಲಾ ಪಾಡ್ದ್ ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಸೊವೆರ್. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲೊಗು ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆಡುಪ್ಪುನ ಪದಾ‍ರ್ಥ. ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಬಡ್ಲಾ ಬೇಗಲಾ ತಯಾರಾಪುನಡು. ಯೊವ್ವೇ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಂದ್‌ನ್ ಪುಂಟ್‍ದ್ ಅತ್ತಂಡ ಅರೆತ್ದ್ ರಸ ದೆತ್ತದ್ ಅಯಿಕ್ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರಪಾದ್, ಐಸ್‍ದ ತುಂಡು ಪಾಡ್‍ಯರ್ಡ ಇರೆನ ಪರ್ಪುನ ಅಂಗತ್‍ನೆ ತಯಾರಾಪುಂಡು.