ತುಳುನಾಡ್‍ದ ದೈವೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ದೈವರಾದನೆ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಸಾವಿರೊಡ್ದುಲಾ ಮಿತ್ತ್ ದೈವೊಲು ಅತ್ತ್ಂಡ ಬೂತೊಲು ಉಳ್ಳ. ಆ ದೈವೊಲೆನ್ ಇಲ್ಲದ ದೈವೊಲು, ಊರುದ ದೈವೊಲು, ಗ್ರಾಮದ ದೈವೊಲು, ರಾಜ್ಯದ ದೈವೊಲು ಪಂಡ್‍ದ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೈವೊಲೆನ ಆರಾದನೆದ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪೊಡು ಉಂಡು. ದೈವೊಲೆನ ಪುದರ್‍ದ ಪಟ್ಟಿನ್ ಇಂಚ ಕೊರೊಲಿ.

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ

ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೈವೊದ ವಿಷಯೊಡ್ ಲೇಕನ ಮೂಲುಂಡು

 • ಉಬರ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
 • ಪಣೋಲಿಬೈಲು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ:ಪನೊಲಿಬೈಲ್ ಪನ್ಪುನವು ಪಾಣೆರ್‍ದ ಕೈತಲ್ದ ಒಂಜಿ ಊರು. ಮುಲ್ಪದ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಗ್ ಬಾರಿ ಕಾರ್ನಿಕೊಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಲ್ಲುರ್ಟಿದ ಪ್ರಸರಣೊಡು ಪನೊಲಿದ ಬೈಲ್ದ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿಲಾ ಒಂಜಾದುಂಡು.

ಪಂಜುರ್ಲಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ದ ವಿಷಯಡ್ ಲೇಕನ ಮುಲುಂದು

 • ಪಟ್ಟದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಒಡ್ತೆ/ಒರ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಕುಪ್ಪೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಬಗ್ಗು ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ವರ್ಣರ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಒಲಿಮರ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಉರಿಮರ್ಲೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಒರಿಬಂಟೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಕೋರೆದಂಡ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಮಲಾರ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಅಂಬಟಾಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಕೊಳಕೆದ ಪಂಜುರ್ಲಿ
 • ಅಲೆರಾ ಪಂಜುರ್ಲಿ

ಕೊರತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗುಳಿಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಗುಳಿಗ
 • ಒಂಟಿ ಗುಳಿಗ
 • ರಕ್ತ ಗುಳಿಗ
 • ಬಂಟ ಗುಳಿಗ
 • ಸಂಕಲೆ ಗುಳಿಗ
 • ನೆತ್ತೆರ್ ಗುಳಿಗ
 • ಸನ್ಯಾಸಿ ಗುಳಿಗ
 • ಕೊಳಕೆ ಗುಳಿಗ
 • ಕತ್ತಲೆಕಾನ ಗುಳಿಗ
 • ರಾಹು ಗುಳಿಗ
 • ಜಾಗೆದ ಗುಳಿಗ
 • ಮೂಕಾಂಬಿ ಗುಳಿಗ
 • ಸಂಚಾರಿ ಗುಳಿಗ

ಕೋರ್ದಬ್ಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡತ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಪನ್ಪಿ ಊರುಡು ಕೊಡಿ ಕೊನ್ಡಲ ಬೂಡು ಇತ್ತಿಂಡಿಗೆ. ಆ ಬೂಡುಡು ಕೊಡನ್ಗೆ ಭನ್ನರ್ ಅನ್ಚೆನೆ ಆಪ್ಪೆ ಸಿರಿ ಗಿಂಡೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ. ಬೂಡುನು ಅನ್ಚೆನೆ ವೊಕ್ಕೆಲ್ ಸಕ್ಕೆಲ್'ನ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನದಪಾವೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಕ್ಲೆ ಒಕ್ಕೆಲ್ಡಿತ್ತಿ ತಿರ್ತ ಜಾತಿಡ್ ಪುಟ್ಟಿನ ಕಚ್ಚೂರ ಮಾಲ್ಡಿ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ದ ಸತ್ಯವನ್ತೆದಿ ಪೊನ್ನು. ಅ ಮಾಲ್ಡಿ ವಿಸ್ಮಯೊಡು ಮಾಯಕೊಡ ಬನ್ಜಿನಲ್ ಆಪಲ್. ತಿನ್ಗೊಲು ಬರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಆನ್ ಬಾಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ದು ಪರ ಲೋಕೊಗು ಸಂದುವೊಲು.

ಆನ್ಚ ಗತಿ ದಾಂತಿನ ಆ ಬಾಲೆನ್ ಕಾವನ್ಡೆರ್ ಕೊಡನ್ಗೆ ಬನ್ನಾರ್ ಬೂಡುಗು ಕೊನೊದು ,ಬಬ್ಬು ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ ದೀದ್, ತಿರ್ತ ಜಾತಿದಾಯೆ ಪನ್ಪಿ ಭೇದ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತಾಂಕುದು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೆರ್. ಮುಲ್ಪ ಈ ಬಬ್ಬು ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ಜವನ್ಯೆ ಆದ್ ಪೂರಾ ವಿಸಯೊಡ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಆದ್ ಬುಲೆಯೆ. ಸೀಕ್ ಸಂಕಟದಕ್ಲೆಗ್ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಡ ಮರ್ದ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ಚಿ ಕೈ ಗುನ ಆಯಡ ಇತ್ತಿನೆನ್ ತೂದು.. ಆಯನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ವೈದ್ಯನಾತೆ ಪನ್ಡ್'ಡ್ ಲೆತ್ತೆರ್. ಇಂಚೆನೆ ದಿನ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಕಟಪಾಡಿದ ಆರಸುಗು ಬಬ್ಬುನ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆದ ವಿಸಯ ಪೂರಾ ತೆರಿಯುಂಡು.

ಕಟಪಾಡಿದ ಆರಸು ಬಬ್ಬುನ ಮಿತ್ತ್ ನಂಜಿ ಕಾರೊಂದು ಉಪಾಯೊಡು, ಎಂಕ್ಲೆನ ಗೂವೆಲ್ಡ್ ನೀರ್ದ ದಂಡ್ ತೊಜಾರೆಗ್ ಬಬ್ಬುನು ಬರ್ಪಾರೆಗ್ ಕೊಡನ್ಗೆ ಬನ್ನಾರೆಗ್ ಓಲೆ ಕಡಪುಡ್ ದ್ ಬಬ್ಬುನ್ ಕಟಪಾಡಿಗ್ ಬರಿಯೆರೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಕಟಪಾಡಿಗ್ ಪೊಯಿನ ಬಬ್ಬು'ಡ ಆರಸು ಪನ್ಪೆರ್, ಪೊಸ ಗೂವೆಲ್ ತೊಡಿನೆಟ್ಟ್ ನೀರ್ ಇಜ್ಜಿ. ನೀರ್ದ ದಂಡ್ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಪಂಡುದು ತೂವೊಲಿಯಾ ಕೇನುವೆರ್. ಬಬ್ಬು ನೀರ್'ದ ದಂಡ್ ತೂಯರೆ ಬಲ್ಮೆದ ಮುಕಾಂತರ ಪನ್ಪೆ. ಅದಗ ಅರಸುಲು ಉಂದು ಇಂಚ ಬಲ್ಮೆಡ್ ಪಂಡ ಯಾವಂದ್ ಈ ಗೂವೆಲ್ಗು ಜತ್ತುದು ನೀರ್ದ ದಂಡ್ ತೊಜಾವೋಡು ಪನ್ಪೆರ್, ಬಬ್ಬು ಲೆಂಚಿದ ಸಾಯೊಡು ಗೂವೆಲ್ಗ್ ಜತ್ತ್ 'ದ್ ಮಾಯೋಡೆ ನೀರ್ದ ದಂಡ್ ತೋಜಾವೆ ,ಬಬ್ಬುನ ಮಿತ್ತ್ ನಂಜಿ ಕಾರೊಂದಿತ್ತಿ ಕಟಪಾದಿದರಸು ತನ್ನ ಜನೋಕ್ಲೇನ್ ಕೂಡಾದ್ ಗೂವೆಲ್ಗ್ ಜಪುಡಾಯಿ ಲೆಂಚಿನ್ ಮಿತ್ತ್ ದೆಪ್ಪಾದ್, ಹಾಸ್ ಕಲ್ಲ್'ಡ್ ಗೂವೆಲ್'ನ್ ಮುಚ್ಚಾವೆ. ಬಬ್ಬು ಗೂವೆಲ್'ದ ಉಲೈ ಆಪೆ .. ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಆವಂದೆ ಗುವೆಲ್'ದ ಉಲೈ ಬಬ್ಬು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವೆ, ಏನನ್ ಮಿತ್ತ್ ಒಯಿಪುಲೆ ಪಂಡೊಂದು ಕೋರಿದ ಸ್ವರೊಟ್ಟು ಕೆಲೆಪುವೆ.. ಕೈಕನ್ಜಿ ಸ್ವರೊಟ್ಟು ಅರೆದುವೆ..ಪುಚ್ಚೆದ ಸ್ವರೊಟ್ಟು ಬುಲಿಪುವೆ. ಅಪಗ ಕಾರ್ನಿಕೊಡ ದೈವೊಲಾಯಿನ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ, ಕೊಡಮಂದಾಯ.. ಡೈವೊಲೆಗ್'ಲ ಆಸಿ ಕಲ್ಲ್'ನ್ ಪನ್ಡಾಯೆರೆ ಆಪುಜಿ. ಕಾರ್ನಿಕೊದ ಕೊಟಿ ಚೆನ್ನಾಯೆರೆಗ್'ಲಾ ಆ ಹಾಸ್ ಕಲ್ಲ್ ನ್ ಪಂದಾಯರೆ ಆಪುಜಿ.

ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಆ ಸಾದಿ ಬರಿಯೆ ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಗೋವೆಲ್ದುಲೈರ್ದ್ ಕೋರಿ ಕಿಲೆಪುನ ,ಪುಚ್ಚೆ ಬುಲಿಪುನ ಸ್ವರ ಕೇನ್ನಗ ಈ ಏರ್ ಪಂದ್ ಕೇನುವಲ್. ಆಪಗ ಬಬ್ಬು ಪನ್ಪೆ,ಎನನ್ ಮೋಸೊಡು ಗೂವೆಲ್ದ ಉಲೈ ಜಪುಡಾದ್ ಮಿತ್ತ್ ಬರನ್ಡಿಲೆಕ್ಕ ಹಾಸ್ ಕಲ್ಲ್ ಪಾಡ್ ದ್ ಮುಚ್ಚಿಯೆರ್ ..ಏನನ್ ಮಿತ್ತ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪೆ. ಪೊನ್ನು ಪೊನ್ಜೊವು ಆದಿತ್ತುಂಡ ತಂಗಡಿ ಪಲಿ ಪಂಡುದ್ ಎನ್ನುವೆ . ಆನ್ ಆನ್ಜೊವು ಆದಿತ್ತುಂಡ ಮೆಗ್ಯೆ ಪಲಯೆ ಪನ್ಡ್'ಡ್ ಎನ್ನುವೆ .ಎನನ್ ಮಿತ್ತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡೊಂದು ನಟ್ಟೊನುವೆ . ಆಪಗ ಆಪ್ಪೆ ಮಾನಿಗ ಅಲೆಡ ಇತ್ತಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿಡ್ ಹಾಸಿ ಕಲ್ಲುಗ್ ಪದಿನಾಜಿ ಗೆರೆ ಗೀರ್ವಲ್. ಆ ಕಲ್ಲ್ ಸೆಲೆ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಗೂವೆಲ್ಗ್ ಮುಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲ್ ದರಿದ್ ಬಬ್ಬುಗು ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುಂಡು . ಅಪಗಾನಗ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾನಿಗ ಪನ್ಪಲ್ ಬಬ್ಬುಡ ನಿನನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನ ತಗೆ ಪನ್ಡ್'ದ್ ಎನ್ನಿದ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ತುತ್ತಿ ಸೀರೆನ್ ಜಪುಡಾವೆ. ಅವೆನೆ ಅಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತ್ ಬಲ .. ಆಂಡ ಮಿತ್ತ್ ಬನ್ನಗ ಎನನ್ ತೂವಡ, ಈ ತೂಯಾನ್ದಾಂಡ ದೋಷ ಬರು ಬಬ್ಬು ಪಂಡುದು ಮಾನಿಗ ಪನ್ಪಲ್ . ಆವು ಪಂಡುದು ಬಬ್ಬು ಮಾನಿಗೊ ಜಪುಡಾಯಿ ಸೀರೆನ್ ಪತೊಂದೆ ಮಿತ್ತ್ ಬರ್ಪೆ. ಮಿತ್ತ್ ಬರೊಂದಿತ್ತಿ ಬಬ್ಬು ಮಾನಿಗನ್ ತುಡ್ರುವ ಅಪಗ ಮಾನಿಗ ಕೋಪೊಡು..ನಿನಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಡಿನ ಪಾತೆರೊನು ಮೀರ್'ದ್ ಪೋಯ..ಈ ಮಲ್ತಿ ತಪ್ಪುಗು ಶಿಕ್ಷೆ ಆವೊಡು ಪನ್ಪೊಲು. ಆಪಗ ಬಬ್ಬು ಮಲ್ತಿ ತಪ್ಪುಗೊಸ್ಕರ ಮುನ್ಡೊನು ಕೊಚ್ಚೊಂದು ನೆತ್ತೆರ್ದ ಓಕುಲಿನೆ ಜಪುಡಾವೆ. ಉಂದೆನ್ ನಮ (ಕೊರ್ಡಬ್ಬು'ನ ಕೊಲೊಡು'ಲಾ ಆಯೆ ಮಲ್ತಿ ತಪ್ಪುಗು ಕಡ್ಸಲೆಡ್ ಕಟ್ಟಿ ಮಾನಿ ಮುನ್ಡ ಕೊcಚೊನ್ನ ಕಟ್ಟ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ) ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಕಾಯೊನು ಬುಡ್'ದು ಮಾಯೊನ್ ಸೇರೊಂದು ಕಾರ್ನಿಕದ ದೈವೊಲಾದ್ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಮೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್.

ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ದೈವ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿಯ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿತ ಕೆಲವು ದುಷ್ಟ ಜನರು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಕಂಚಿನಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೀರಿನ ಸೆಳೆ ನೋಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಹಾಸು ಕಲ್ಲು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ಏನು ಮಾಡಲಾಗದೆ ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಹೆದರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಯಾವ ದೈವಗಳಿಗೂ ಬಬ್ಬುವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಎಂಬ ದೈವಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಪಾಡಿ ಎಂದು ಕೂಗುವ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳುವಾಗ ಬಬ್ಬು ನನ್ನನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಗ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ತನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಸು ಕಲ್ಲು ಪುಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ..ಮೇಲೆ ಬರಲು ಆಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೀರೆಯನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ಮೇಲೆ ಬಾ ನಾನು ಅರೆನಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ.ಸರಿ ಎಂದು ಬಬ್ಬು ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ನನ್ನನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಕೋಪ ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಬಬ್ಬು ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ನೆತ್ತರನ್ನು ಬರಿಸುತನೆ (ಆದರೂ ಬಬ್ಬುವಿಗೆ ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ )ತನ್ನಿಮಾನಿಗನನ್ನು ತಂಗಿಯೆಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಕೊಡಂಕೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಬಬ್ಬುವಿನ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ 16 ಗಡಿ ಹಾಕಿ ನೆತ್ತರವನ್ನು ಸಭೆಗೆ ತೋರಿಸುವ ಕ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿಯು ತನ್ನಿಮನಿಗ ದೇವಿಯನ್ನು ಅರೆನಗ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ.Giridhar Brahmavara 9880783038

 • ಪದಿನಾಜಿ ಗೆರೆ*
 • ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ, ಮಾರಗ್ ತಾಂಕನೆದ ಬಾಲೆ ಆದ್, ಮೂವೆರ್ ಮುಗೇರ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ತಂಗಡಿಯಾಯರ್. ಕಾಲೊಡ್ ಕಾಡುಗ್ ಪೋದು ಪಿಲಿನ್ ಕೆರಿಯರ್,ಪಿಲಿತ ತರೆಟ್ ಸತ್ಯದ ತುಡರ್ ದೀದ್, ಪೊತ್ತಿಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಪು ತೆಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡುದ್ ಶಾಪ ಕೊರಿಯರ್, ಪಿಲಿನ್ ಕೆರ್ತಿನ ಗುರ್ತಗ್ ಬೋಡಾದ್,ತಾನೇ ಬೊಲ್ಪುನು ತೆಕ್ಕಾದ್, ರಾಜನ್ಮಂತ್ರಿಲೆಗ್ ತಾನ್ ಸಾಧಾರಣೆದ ಪೊಣ್ಣು ಅತ್ತ್ ಪಂಡುದ್ ತೋಜಾಯರ್. ಕಾಲೊಡ್ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ್ ಮಂಗಳೂರುದ ಇಕ್ಲಾಂದರ ಅರಸು ಮೋಸೊಡ್ ಕಂಚಿನಡ್ಕದ ಗುವೆಲ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡುದ್, ಹಾಸಿಕಲ್ಲುನ್ ಪಾಡುದ್, ರಣಗೋಳಿ ನಡ್ಪಾಯಿನ ಸಂದರ್ಭ, ರಾಜನ್ ದೈವೊಲೆರ್ದ್ ಆ ಹಾಸಿಕಲ್ಲುನ್ ದರ್ಪೆರೆ ಆವಂದಿನ ಸಮಯೊಡ್, ತನ್ನ ಕೈಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಗೆಜ್ಜೆಕತ್ತಿನ್ ಪಸೊಂದು ಪದಿನಾಜಿ ದಿಕ್ಕ್ ಗ್ ಕೈನ್ ಮುಗಿಯೊಂಡರ್,ಹಾಸಿಕಲ್ಲುದ ಮಿತ್ತ್ ಪದಿನಾಜಿ ಗೆರೆ ಪಾಡುವರ್,ಹಾಸಿಕಲ್ಲು ದರಿದ್ ಪದಿನಾಜಿ ಕಡೆಕ್ ಬೂರುನಂಚಿನ ಸಮಯ,ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ್ ತಾನು ಸುಸೊಂದಿನ ಅಜಿಪ ಮೊಳ ಪಟ್ಟೆಸೀರೆಡ್ ಮುಪ್ಪ ಮೊಳ ಸೀರೆನ್ ಗೂವೆಲುಗ್ ಜಪುಡಾದ್ ಮಿತ್ತ್ ಒಯ್ತುದ್, ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿಗ್ ತಂಗಡಿಯಾದ್ ಬತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ*.
 • ಉಗ್ಗೇಲ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿಗ್ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಒ೦ಜಿ ವಾಕ್ಯ ಕೂರ್ಪೆರ್ ಉಗ್ಗೇಲ್ ರ್ದ ಮಿತ್ ಬತ್ತಿನ ಮುಟ ಮಿತ್ತ್ ತುಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ತಿರ್ತ್ ತುವೊಂದೆ ಬರೊಡು ಪನ್ಪೆರ್ ,ಮಿತ್ ಬತ್ ಬತ್ ದ್ ನನ ಎತ್ ಮಿತ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ರಪ್ಪ ತೂಯಿನ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ. ತಂಗಡಿ ಕೋರ್ನ ವಾಕ್ಯಗ್ ತಪ್ಪುವೆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ತಂಗಡಿಡ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕೆನುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸಾರಮಾನಿ ಬೂತೊಲು 108ಗಂಡಗಣಕುಲೆನ್ ನೆನೆತ್ ಪಾಡಿಂಚಿ ಗೆರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತನ್ನ ತರೆ ಕೊಚ್ಚಿ ದ್ ಗಡಿಯಾದ್ 16 ಬೊಟ್ಟನೆತ್ತೆರ್ ರಕ್ತ ಅವಾರ ಕೊರೊಡು ಪಂದ್ ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಪನ್ಪೆರ್! ಕಂಚಿನಡ್ಕ ಮಿಂಚಿನ ಪದವುಡ್ ಮಂತಿನ ಕಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನೇಮದ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸಾರಮಾನಿ, ಬೂತೊಲು 108ಗಂಡಗಣನ್ ಕೆಂದ್ ಪಾಡಿನ ಗೆರೆನ್ ಮಾನವೆರ್ ಕಡತೆರ್ಡ , ದೂಂಕ್ಯೆರಡ ಸೊಲುಲಾಉಪ್ಪು ಗೆಲ್ ಲಾಉಪ್ಪು ,ಕಷ್ಟಲಾಉಪ್ಪು ನಷ್ಟಲಾಉಪ್ಪು,ದುನ್ನಲಾ ಉಪ್ಪು ಬಣ್ಣಲಾ ಉಪ್ಪು ಪಾಪಲಾ ಉಪ್ಪು ಪುಣ್ಯಲಾ ಸಂಕ್ಕಲಪ್ಪು ಬೋರ್ಚಿ ಸಂಕ್ಕಲಪ್ಪೆ ಸಂಕಪಸನ! ಮಗ ತಂಗಡಿ ಪಿರಾವತ್ತಾವಾದ್ ಸಾರಮಾನಿ, ಬೂತೊಲು 108ಗಂಡಗಣನ್ ಕೆನ್ ಈ ಪಾರ್ದಿನ 16 ಗೆರೆನ್ ಈಯೆ ಮಾಜಲ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೆರ್.
 • ನೇಮದ ಸಂದರ್ಭ ಡ್ ಈ 16 ಗೆರೆನ್ ಮಾನವೆರ್ ಎರ್ಲಾ ಅಡ್ಡ ಕಡಪಡೆ , ದೊಂಕಡೆ
 • ತಗೆ-ತಂಗಡಿ

ಜುಮಾದಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜುಮಾದಿ

ಜುಮಾದಿ

ಬಂಟ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಟ್ಟ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಧೂಮಾವತಿ ದೈವ
 • ಕುಂಟಾಲ್ ಜುಮಾದಿ
 • ಮಾರ್ಲ್ ಜುಮಾದಿ

ಉಳ್ಳಾಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಳ್ಳಕುಲು

ಜಾರಂದಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಡ್ಲ(ಮಂಗಳೂರು) ತಾಲೂಕುದ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆಡ್‍ ಜಾರ ಪನ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು. ಜಾರೊಡು ಬತ್ತ್‍ ನಿಲೆ ಅಯಿ ಒಂಜಿ ಬೂತೊಗು ಜಾರಂದಾಯೆ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‍ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಜಾರಂದಾಯ ಬೂತದ ಮೂಲ ಪುದರ್‍ ಮಣಿಯಲ್ತಾಯ ದೈವ. ಪ್ರತಿ ಭೂತದ ಕತೆಕ್ಕುಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬಿನ್ನತೆನೆಡ್‍ ಕೂಡ್ದುಮಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ

ಜಾರಂದಯ

ಕೊರಗಜ್ಜ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊರಗಜ್ಜ

ಈ ದ್ವೆವ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಉದಿಪಾನ ಆದ್ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವೊಂದು ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಕುಡ್ಲ, ಕಂಕನಾಡಿ, ಮರವೂರು, ಬಜ್ಪೆ, ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಹಳೆಯಂಗಡಿ, ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರೊ ಈ ಕಡೆಟ್ ವಾಸ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡಕಟ್ಟ್‌ದ ಮಸ್ತ್ ಜನೊಕ್ಳು ಕೊರಗ ಜಾತಿದಕುಲು. ಅಕ್ಲೆನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವೊ ಕೊರಗತನಿಯೆ. ಕೊರಗೆರ್ ಕೊರಗತನಿಯನ್ ನೀಚೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊರಗ ತನಿಯೆ ಕೊರಗ ತನಿಯೆ ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಆರಾಧನೆ ದೆತೊನುನ ಒಂಜಿ ದೈವ. ಈ ದೈವೊನು ಕೊರಗಜ್ಜೆಂದೇ ಎಚ್ಚಾದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಬಾಲೆಲು, ಕಿದೆತ್ತ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೆನ್ಪಿನ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜೆ. ಕೈತಪ್ಪಾದ್ ಪೋಯಿನ ದಾದ ವಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡಲಾ ಕೊರಗಜ್ಜಂಗ್ ಪರಕೆ ಪಂಡ್ಂಡ ಆಂಡ್. ಅವು ಬೀಡ (ಬೀಡೊಡು ಪುಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿ/ ಬಚ್ಚಿರೆ, ಬಜ್ಜೆಯಿ, ಸುಣ್ಣ) ಆದುಪ್ಪು, ಕಲಿ-ಗಂಗಸರಲ ಆದುಪ್ಪು, ಅತ್ತ್ಂಡ ಕುಡು ಬಸಲೆ, ಮೀನ್, ಉಪ್ಪಡ್ ಇತ್ಯಾದಿಲೆನ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ‘ಬಲಸುನ’ಲಾ ಉಂಡು. ಕೊರಗಜ್ಜನವು ಕತ್ತಲೆದ ಕೋಲ. ಬೊಲ್ಪು, ಅವ್ವುಲಾ ಕರೆಂಟ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಪಾಡೆರೆನೇ ಬಲ್ಲಿ. ಕೊರಗ ತನಿಯ ಬೂತೊಗು ಕಟ್ಟುನಾಯಗ್ ಅಣಿ ಕಟ್ಟೆರೆ ಇಜ್ಜಿ. ತರೆಕ್ ಮುಟ್ಟಾಲೆ, ಮೋನೆಡ್ ಗಡ್ಡ, ಸೊಂಟೊಗು ಗೆಜ್ಜೆದ ಪಟ್ಟಿ, ಕೈಟ್ ಬೆತ್ತ ಉಂದು ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟುನಾಯನ ಏಸ. ಕುತ್ತಾರ್, ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಈ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆವುಂಡು.

ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ದೈವ ತುಳುವೆರೆ ಆದಿಮೂಲದ ದೈವ. ಈ ದೈವ ಒಲ್ಪ ನೀರ್‌ದ ಒಸರ್ (ಪರಪು) ಎಚ್ಚಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡೋ, ಓಲು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ್ ಕೃಷಿ, ಬೇಸಾಯ ದಿಂಜಿದ್ ತುಳುಕೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡೋ ಅವುಲು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಪನ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ತಾನಾದ್ ಉದ್ಬವ ಅಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ತುಳುವೆರೆನ ನಂಬಿಕೆ.

ನಂದಿಕೋಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮ್ಮೈಸಂದಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಲರಾಯಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲ್ಕುಡ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕಲ್ಕುಡ

ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ

ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ

ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಷ್ಟದೇವತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಯಂದಾಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ ದೈವ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಜ್ಜಿ ಭೂತ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಚಾಮುಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಸು ಕುಂಜಿರಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅರಸು ಮುಂಡ್ಯತ್ತಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಗ ಯಕ್ಷಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುಗೆರ್ಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]