ತುಳುನಾಡ ಜಾತಿ, ಮತೊ ಒತ್ತೊರ್ಮೆಡ್ ತುಳುವೆರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆದಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೊಂದುಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡ್ಟ್ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣೊಗು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ,ಅಚರಣೆಲು ದೂರ ಅವೊಂದುಂಡು.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾರ್ಕೂರುಡ್ದ,ನೀಲೆಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಗಟ್ಟದ ಬರಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿನ ತುಳುವೆರ್ನ ಆಚರಣೆನ್ ಜಗತ್ತ್ ಗ್ ತೋಜಿಪಾವುನ ದಿಟ್ಟಿಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವುಲಾವುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಯಗುಲು ನಡತ್ತೊಂದುಂಡುಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ , ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿದ ತುಳುಕೂಟಗುಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೊಡ್ದು ಇಂಚಿ ಮಸ್ತು ಕಜ್ಜ ಕೊಟ್ಯಗುಲೆನ್ ನಡಪಾವೊಂದು ಬರೊಂದು ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಅವೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ೨೦೦೬ಡ್ ಕಾಸ್ರೊಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬದಿಯಡ್ಕಡ್ ನಡತಿನ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೊ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೊ ತುಳುನಾಡ್ ಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಟ್ ಇತ್ತಿನ ತುಳುವೆರೆನ್ ಒಂಜಾದ ಸೇರ್ಸಾಯೆರೆ ಕಾರಣ ಆಂಡ್.ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ೨೦೦೯ಡ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳೊದ ಖಾವಂದೆರ್ [ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರೆ ಪರ್ಬ] ಮಲ್ತ್ ದ್ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟೊಡು ತುಳುವೆರ್ನ ನಿಲೆ ಬಿಲೆನ್ ತೋಜಿಪಾಯೆರ್.ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲು ತುಳುವರೆ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ್ ದ ಕಜ್ಜೊನು ಪಟ್ಟೊಂಡೆರ್. ಡಾ.ಮೋಹನ ಆಳ್ವೆರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡ್ ನಡಪುನ [ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ]ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿಡ್ ಲಾ ತುಳುಕ್ಕ್ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ನಡಪಾಯೆರ್. ಅಯಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ೨೦೧೫ಡ್ ಬದಿಯಡ್ಕಡ್ ಕುಡೊರ ತುಳುನಾಡೋಚ್ಚಯ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೊನು ಪಟ್ಟೊಂದು ತುಳುಬಾಸೆಗ್ ಅತ್ತಂದೆ ತುಳುನಾಡ್ ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಾಸೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಮಣೆ ಕೊರ್ದು ಆಯಾಯ ಬಾಸೆದ ತಿರ್ಲ್ ನ್ ತೋಜಾಯೆರೆ ಕಾರಣ ಆಂಡ್. ಉಂದೆನೇ ೨೦೧೭ಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕುಳಡ್ ತುಳುನಾಡೊಚ್ಚಯ ಪನ್ಪಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಜ್ಜೊನು ನಡಪಾಯೆರ್ ಉಂದು ಮಾಂತಲಾ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪರಪೋಕುನು ಕುಡ ದೆರ್ತ್ ಪತ್ತೆರ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಆಂಡ್. ಈ ನಡುಟ್ಟು ತುಳುನಾಡ್ ಅಂಚಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಇಂಚಿ ನಿಲೇಶ್ವರ ದೂರ ಆದ್ ಒರಿದಿನೈಡ್ದವರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪದ ಆಚರಣೆಗುಲು ಮದೆಯಾದ್ ಒರಿಯೊಂದು ಪೋಂಡು.ಉಂದೆನ್ ನಾಡ್ದ್ ಪತ್ಯೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ತುಳುವೆರೆ ಆಯನೊ ಬದಿಯಡ್ಕದ ನಿಲೆಟ್ಟ್ ತುಳುನಾಡ ತಿರ್ಗಾಟ ಪನ್ಪಿನ ಕಜ್ಜೊನು ನಡಪಾಯಿನಾಡ್ದವರ ಬಸ್ರೂರುಡು ಮದೆಯಾವೊಂದು ಇತ್ತಿನ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆಗ್ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ್. ಇತ್ತೆ ೨೦೧೮ಡ್ ಬಸ್ರೂರುಡು ತುಳುನಾಡೋಚ್ಚಯ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ ತುಳುವೆರೆ ಆಯೊನೊದ ನಿಲೆಟ್ಟ್ ನಡಪೆರೆ ಪೊವೊಂದುಂಡು.ಅತ್ತಂದೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರೊನು,ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಗೇನೊನು ಪುಟ್ಟಾವುನ.ಅಂಚನೆ ವಿಕೀಪೀಡಿಯಡ್ ತುಳುನಾಡ ಪರಿಚಯೊನು ದುಂಬುದೀಯೆರೆ ವಿದ್ವಾಂಸೆರೆ,ಸಾಹಿತಿಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಉಮೇದ್ ಕೊರೊಂದು ತುಳು ಬಾಸೆ ಎಣ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಚೇದೊಡು ಸೇರಾಯೆರೆ ಪುಣೆಯೊಂದುಂಡು.


Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟೊನು ಮಾಜಾಯೆರೆ ಗುರ್ತೊ ಮಲ್ತುತೊ. ಈರೆಗ್ ಈ ಲೇಕನೊನು ಮಾಜಾವುನೆಗ್ ವಿರೋದೊ ಇತ್ತ್ಂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಮಾಜಾಯರ ಪಾಡಿನ ಲೋಕೊನುಲು ಪುಟೊಡು ತೆರಿಪಾಲೆ

ಮಾಜಾವುನೆಗ್ ಗುರ್ತೊ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣೊ: ಸೇಮಿನಾರ್ ಪೇಪರ್ ಲೆಕ್ಕೊ ಉಂಡು

ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಸರಿ ಮಲ್ಪನವು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಜಾವುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]