ತುಳು ಬೈಬಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ತುಳು ಬೈಬಲ್.jpg

ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಬೈಬಲ್. Bible ಕನ್ನಡೊಡು ಉಂದೆಕ್ ಸತ್ಯವೇದ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೈಬಲ್ಡ್ ಪರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ Old Testament ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ New Testament ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪಿ ರಡ್ಡ್ ಭಾಗೊಲು ಉಂಡು.ಇಡೀ ಬೈಬಲ್‍ಡ್ 66 ವಿಭಾಗೊಲು ಉಂಡು. ಪರ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡ್ 39 ವಿಭಾಗೊಲು ಉಂಡು. ಉಂದು ಸೃ‍‍ಷ್ಟಿ ಉಂಡಾಯಿನ ಪ್ರವಾದಿಲು, ಜಲಪ್ರಳಯ, ಯೇಸುನ ಆವತಾರ ಇಂ‍ಚಿತ್ತಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಡು. ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡ್ 27 ವಿಭಾಗೊಲು ಇತ್ತ್‍ದ್ ಕ್ರಿಸ್ತೆರೆ ಪುಟ್ಟು, ಬದ್ಕ್, ಮರಣ, ಪುನರುತ್ಠಾನದ, ಬೊಕ್ಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತೆರೆ ೧೨ ಶಿಶ್ಯೆರ್ ಮಳ್ತಿ ಬೇಲೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಪುಟ್ಟು ಈ ಚರಿತ್ರೆಲು ಉಂಡು. ಬೈಬಲ್‍ ಜಗತ್ತ್ ಡ್ ಉಪ್ಪು ಮಾತಾ ಬಾಷೆಲೆಗ್‍ಲಾ ತರ್ಜುಮೆ ಆತ್ಂಡ್.

ತುಳು ಬಾಸೆಗ್ ತರ್ಜುಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ಬಾಷೆಗ್‍ ಬೈಬಲ್‍ದ ಪರ ಒಡಂಬಡಿಕೆದ - ಉತ್ಪತಿ, ಹೊರಡೋಣ, ದಾನಿಯೇಲ್‍, ಕೀರ್ತನೆಳು, ಯೋನ, ನೀತಿ ವಚನೊಲು ಈ 6 ವಿಭಾಗೊಲು ಮಾತ್ರ ತುಳುಕ್ಕು ತರ್ಜುಮೆ ಅತ್ಂಡ್. ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆದ ಮಾತಾ ಬೂಕುಲು ತುಳುಕ್ಕು ತರ್ಜುಮೆ ಆತ್ಂಡ್.

ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಅದ್ಯಾಯೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಮತ್ತಾಯೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತೆ
 2. ಮಾರ್ಕೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತೆ
 3. ಲೂಕೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತೆ
 4. ಯೋಹಾನೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತೆ
 5. ಅಪೋಸ್ತೆಲೆರೆ ಕ್ರಿಯೊಳು
 6. ರೋಮಾಯೆರೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 7. ಕೊರಿಂಥ್ಯೆರೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ೧
 8. ಕೊರಿಂಥ್ಯೆರೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ೨
 9. ಗಲಾತ್ಯೆರೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 10. ಎಫೆಸ್ಯೆರೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 11. ಪಿಲಿಪ್ಪಿಯೆರೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 12. ಕೊಲೊಸ್ಯೆರೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 13. ಥೆಸಲೋನಿಕೆರೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ೧
 14. ಥೆಸಲೋನಿಕೆರೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ೨
 15. ತಿಮೋಥಿಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ೧
 16. ತಿಮೋಥಿಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ೨
 17. ತೀತಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 18. ಪಿಲಮೋನುಗು ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 19. ಇಬ್ರಿಯೆರೆಗ್ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 20. ಯಾಕೋಬು ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 21. ಪೇತ್ರೆ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ೧
 22. ಪೇತ್ರೆ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ೨
 23. ಯೋಹಾನೆ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ೧
 24. ಯೋಹಾನೆ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ೨
 25. ಯೋಹಾನೆ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ೩
 26. ಯೂದೆ ಬರೆತಿ ಪತ್ರಿಕೆ
 27. ಯೋಹಾನೆ ಬರೆತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ತುಳು ಬೈಬಲ್ದ ಇತಿಹಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುಟ್ಟು ಸುರುಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಅಚ್ಚಿ ಆಯಿನವು ೧೮೪೧ಟ್ಟ್. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ದಕುಲು ಕುಡ್ಲಡ್ ೧೮೪೧ಟ್ಟ್ ಸುರು ಮಳ್ತಿ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಅಚ್ಚಿದ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೈಬಲ್‌‍ದ ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆದ ಸುರುತ್ತ ಭಾಗ ಆಯಿ ಮತ್ತಾಯೆ ಬರೆತಿ ಸುವಾರ್ತಮಾನ ಪನ್ಪಿ ಬೂಕು ಪ್ರಕಟ ಆಂಡ್. ಉಂದೆನ್ ತುಳುಕ್ಕು ತರ್ಜುಮೆ ಮಳ್ತಿನಾರ್ ರೆವೆ. ಸಿ. ಎಲ್. ಗ್ರೇನರ್ ಪನ್ಪಿ ವಿದೇಶಿ ಮಿಶನರಿ. ಮೇರ್ ೧೮೩೪ಟ್ಟ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ದ್ ಸುರುಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಮಿಶನರಿಳೆಡ್ ಒರಿ. ೧೮೪೭ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ತುಳು ಪೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಲ್ಲ್‌ದ ಅಚ್ಚಿಡ್ ಪ್ರಕಟ ಆತ್ಂಡ್. ಉಂದುವೇ ತುಳುಟ್ಟು ಅಚ್ಚಿ ಆತಿನ ಸುರುತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬೂಕು. ಉಂದೇ ತುಳು ಬೈಬಲ್‍ ಇತ್ತೆಲಾ ತುಳು ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆಡ ಬಳಕೆಡ್‍ ಉಂಡು. ತುಳು ಬೈಬಲ್‍ದ ಭಾಷಾಂತರ ಇತ್ತೆಲಾ ನಡತೊಂದುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.