ದೈವೊಲೆನ ಮಣೆಮಂಚ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ದೈವೊಲೆನ ಮಣಿಮಂಚ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)
Jump to navigation Jump to search

ದೈವೊಲೆನಾ ಮುಗ,ಮೂ‍ರುತಿ, ಹತ್ಯಾರ್ ದಿಪಿ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯಿ.

ಹಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್‌ಬೆನ್ನಿಬೇಸಾಯೊದ ಕುಲಕಸುಬುದ ಇಲ್ಲಲೆಡ್ ದೈವೊಲೆಗೆಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾನೊ (ಸ್ಥಾನ) ಇಜ್ಜಂಡ್. ಚಾವಡಿಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಮದನಕೈಕ್ಕ್ ತಿಕ್ಕಾವೊಂದುಪ್ಪುನ ಪಲಾಯಿದ ಮಿತ್ತ್ ಮಿಲಾವುದ ಕಡ್ಸಲೆ, ಮುಟ್ಟೊಡು ಕಂಚಿ ಅಥವಾ ಪಿತ್ತಾಳೆದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕೂಜಿ- ಈತೆನ್ ದೀದ್ ಅವೆನೇ ಮಣಿಮಂಚಂದ್ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಜೆಮ್ಮಿದ ಇಲ್ಲಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೈವಸಾನೊ ಇತ್ತ್ಂ‌ಡ್. ಕಾಲ ಪೋಯಿಲೆಕ್ಕೊನೆ ಮಣಿಮಂಚ ದೀಪುನ ಕ್ರಮ ಬತ್ತ್ಂ‌ಡ್. ಮಣಿಮಂಚ ಪಂಡ್‌ಂಡ ರಡ್ಡ್ ಕತ್ತೆರಿ ಕಾರ್‌ದ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪಲಾಯಿ ದೀಪುನವು.

ದೈವೊಲೆನ ಗುಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೈವೊಲೆನ ಸಾನೊಲೆಗ್ ಆಯ-ಪ್ರಮಾಣೊ ಇಜ್ಜಿ. ಅನುಕೂಲೊಗ್ ಬೋಡಾಯಿಲೆಕ್ಕ ಆಯತ ಚೌಕೊದ ಆಕಾರೊಡು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆರ್. ದೈವೊಲೆನ ಮೊಗ ಮೂರ್ತಿ ದೀಯರ ಕತ್ತೆರಿ ಮಂಚೊನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ದೈವೊಲೆನ ಮಾತ ಸೇವೆನ್‌ಲಾ ಈ ಮಂಚೊಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಮಂಚೊಗು ಒರಗಿಯರ ಪಿರವುದ ಮೈಟ್ಟ್ ಒಂತೆ ಒರ್ದೊಡು ಪಲಾಯಿ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪೆದೆರ್. ಅಯಿತ್ತ ರಡ್ಡ್ ಮೈಟ್ಟ್‌ಲಾ ದಾರುಶಿಲ್ಪೊದ ವಿನ್ಯಾಸೊದ ಕೈ ಮಲ್ಪೆದಿತ್ತೆರ್. ಜುಮಾದಿ ದೈವೊಲೆನ ಮಂಚದ ಕೈಕ್ಕ್ ಸಿಮ್ಮೊದ ಮೋನೆ ಮಲ್ಪೆದೆರ್. ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವೊದ ಮಂಚದ ಕೈಕ್ಕ್ ಪಂಜಿದ ಮೋನೆ, ಜಾರಂದಾಯ ದೈವೊದ ಮಂಚದ ಕೈಕ್ಕ್ ಕುದುರೆದ ಮೋನೆ ಮಲ್ಪೆದೆರ್.

ಬಗೆ ಬಗೆತ ಮಣೆಮಂಚ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಲವು ಮೈಟ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ಪಜ್ಜೆದಾತ್ ಎತ್ತರೊದ ಕಂಬ ನೆಡ್‌ದ್ ಅಯಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಆಯತಾಕಾರೊದ ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರೊದ ಪಲಾಯಿ ಹಾಕ್‌ದ್ ಅಯಿನ್ ಮಣಿಮಂಚಂದ್ ಲೆಪ್ಪೆದೆರ್. ಎಲ್ಯ ಮಂಚೊಡು ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ್ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು. ಈ ಮಂಚ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ್ ಗುಡಿತ್ತ ಬಲತ್ತ ಮೈಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪೊಡು. ಮೂಲ ಮೈಸಂದಾಯ ದೈವೊ ಮಾತಾ ದೈವೊಗುಲಾ ಸುರುತ್ತ ಸ್ಥಾನಗೌರವೊನ್ ಪಡೆಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಮೈಟ್ಟ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೋಡು ಪಂಜುರ್ಲಿನ್ ಬೇತೆನೇ ಮಂಚೊಡು ನಂಬುವೆರ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಟ್ಟ್‌ಲಾ ಮಾತಾ ದೈವೊಲೆನ್ ಒಂಜೇ ಮಂಚೊಡು ನಂಬೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.