ನಾಯಿ ಸೊಡಂಕ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಒಂದ್ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆತ ಬಳ್ಳ್. ನೆನ್ನ್ ಕನ್ನಡೊಟು ನಸುಗುನ್ನಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪರ್. ಲೆಗುಮಿನಸ್ (leguminous) ಕುಟುಂಬೊಗ್ ಸೇರ್ನ ನೆನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ ರ್ಮುಕುನ ಪ್ರುರಿಯನ್ಸ್ Mucuna pruriens.

ಪರಿಚಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದ್ ತೂಯಾರ ಓಟೆ ಪುಳಿತ್ತ ಲೆಕೊಂತಿನ ಕಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅವ್ವೇ ರಂಗ್ ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಚರ್ಮೊಗ್ ಮುಟ್ಟುಂಡಕಿರುಂಬುದು. ಅಯಿನ್ನ ಮೆತ್ತ್ ಟ್ಲ ರೋಮತಂಚಿನ ರಚನೆ ಉಂಡು. ಭಾರತ, ಅಂಡಮಾನ್ -ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಲೆಟ್ ತೂಯಾರ ತಿಕುಂಡು.ದೈ ಬಲ್ಲ್ ಮೆದು ಅಯಿನ ಬುಡ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಬೇತೆ ಮರೊಕುಲೆನ್‌ ಪತೊಂದು ಬದುಕುಂಡು. ನೆನ್ನ್‌ ಕಾಯಿ ಕೋಡುತಲೆಕೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕೊಡುಟ್‌ ಐನ್‌ ಆಜಿ ಬಿತ್ತ್‌ ಇಪ್ಪುಂಡು. ತೂಯಾರ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಅದುಪುಂಡು.

ನೆನ್ನ ಕಾಯಿಟಿಪ್ಪುನ ರೋಮತಂಚಿನ ರಚನೆ ನಾಯಿತ ರೋಮತಂಚ ಬೊನ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಕಂದ್‌ ಬಣ್ಣೊಟು ಇಪ್ಪುನೆತ್ತವರ ನೆಕ್ಕ್‌ ಇ ಪುದರ್‌ ಬತ್ತುಪ್ಪು. ಉಂದು ಮೇಲ್‌ಗ್‌ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಮೈ ಮಾಂತ ಕಿರುಂಬುಂಡು. ನೆನ್ನ ಬೇರ್‌, ಬಿತ್‌ತ್‌ ಮಾಂತ ಮರ್ದ್‌ತ ಗುಣ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನವು. ಶಕ್ತಿವರ್ಧನೆ, ಮೂತ್ರವರ್ಧಕ ಬುಕ್ಕ ಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾನ್ಪುನ ಗುಣ ಉಂಡು.

ಎಲಿಕುಲೆನ್‌ ಬೆರಿ ಪತ್ತಿಯರ ನಾಯಿ ಸೊಡಂಕ್‌ನ್‌ ಗಲಸುವೆರ್.‌ ಜಾಗ್ರತೆಟ್‌ ನೆನ್ನ ಕಾಯಿನ್‌ ಎಲಿತ್ತ ಮಾಟೆತವುಲು ದೀತ್‌ ಬುಡೊಡು. ನಾಯಿ ಸೊಡಂಕ್‌ ತಾಗ್ನ ಎಲಿ ಕಿರುಂಬುನೆಟ್ ಇಡಿಕ ಬಲಿತೊಂತು ಬೇತೆ ಎಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಚ್ಚೊಂತ್ ಇಪ್ಪುಪೊ ಇಂಚ ಎಲಿಕುಲು ದೂರ ಬಲಿಪೂವ̤

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]