ನಾಲ್ಪೊಳು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search


ನಾಲ್ಪೊಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕೇಪು ಕಜಂಬು ಜಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತು ಇಟ್ಟೇಲ್ ಅರಮನೆದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲಾದ್ ಬರ್ಪಿನ ನಾಲ್ ಜನೊನು ನಾಲ್ಪೊಳು ಪನ್ಪೆರ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕೇಪು ಕಜಂಬು ಜಾತ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಜಾತ್ರೆ. ಶಿಶುಬಾಲೆಲೆಗ್ ಕಜಂಬು ಮುಲ್ತ ಮುಖ್ಯ ಪರಕೆ. ದಶಂಬರ ತಿಂಗೊಲುದ ಪದಿನಾಜನೆ ತಾರೀಖ್ದಾನಿ ಪಂಡ ಧನು ಸಂಕ್ರಾಂದಿಗ್ ಕೊಡಿ ಏರ್ದ್ ಮನದಾನಿ ಈ ಕಜಂಬು ಉತ್ಸವೊ ನಡಪುಂಡು. ಈ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಾರೊ ದುಂಬು ಇಟ್ಟೆಲ್ದ ಅರಮನೆದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲಾದ್ ನಾಲ್ ಜನೊ ವಿಶಿಷ್ಠ ಉಡುಗೆಡ್ ಕೇಪುಗು ಬರ್ಪೆರ್. ಮೊಕುಲೆನ್ ನಾಲ್ಪೊಳುಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಮೊಕುಲೆನ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸೊ ಜಾತ್ರೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿನ್ ಊರುಡೆ ಪೋದು ನಡಪಾವುನ. ಅಂಚ ಅಕುಲು ಊರುಡೆ ಪೋನಗ ಜನೊ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವೊಡು ತೂಪೆರ್. ಮೊಕುಲು ಇಂಚಿನ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಜಾಗೆಗ್ ಪೋವೊಡು. ಅಕ್ಲೆನ್ ಈ ರೀತಿಡ್ ಗೌರವಿಸಾವೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಪರಂಪರೆಡ್ದ್ ನಡತಿ ಬತ್ತಿಲೆಕ ನಡಪುಂಡು. ಆಯಾ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಮೊಕುಲೆಗ್ ತಮ್ಮನೊಲಾ ನಡಪುಂಡು. ಕಜಂಬುದಾನಿ ರಾತ್ರೆ ಮೊಕುಲು ಗರ್ಭಗುಡಿತ್ತ ನಾಲ್ ಮೂಲೆಲೆಡ್ ಕುಂಟು ಅಡಿಕ್ಕ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಲ್ಲುಬೆರ್. ಕಜಂಬು ಪರಕೆದ ಜೋಕುಲು ನಾಲ್ ಮೂಲೆಲೆಡ್ ಕುಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಪೊಲ್ಲೆಗ್ಲಾ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ಬೆರ್. ಉಂದುವೇ ಅಕ್ಲೆನ ಸೇವೆಗ್ ತಿಕುನ ಸಂಭಾವನೆ. ಪಿರಾಕ್ಡ್ ನಾಲ್ ಜನೊತ್ತ ಬದಲ್ಗ್ ನಲ್ಪ ಜನೊ ಬರೊಂದು ಇತ್ತರ್ಂದ್ ತೋಜುಂಡು. ಮದಿಪುದ ಪಾತೆರೊಡು ನಲ್ಪಮಂದಿ ನಾಲ್ಪೊಲ್ಲೆಗ ಪನ್ಪಿ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಲ್ಪ ಜನೊತ್ತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಲಾದ್ ನಾಲ್ ಜನೊ ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ಪೆರ್.