ನೀರ್ನಿರೆಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಸಾವುದ ಆಚರಣೆದಾನಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಮಡ್ಯೊಲೆ ಕಟ್ಟುನ ತ್ರಿಕೋನದಂಚಿನ ರಚನೆ ಕ್ರಮೋಕ್ಕು ನೇರ್ನೆರಲ್ ಪನ್ಪೆರ್.ಬೆತೆ-ಬೆತೆ ಜಾತಿಲೆಟ್ ಈ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಉಂಡು.

ಆಚರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುನಾಡ್ದ ಒರಿ ತೀರ್ ಪೋಯಿನ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಅಥವಾ ಪದಿಮೂಜೆನಾನಿ ಆಯನ ಉತ್ತರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜ ನಡಪುಂಡು. ಆನಿ ಕೆಲವು ವಿಧಿವಿಧಾನೊಲು ನಡಪೆರುಂಡು. ಅಯಿಟ್ಟ್ ಈ ನೀರ್ ನಿರೆಲ್ದ ಕ್ರಮೊಲಾ ಒಂಜಿ. ಪುಲ್ಯರ ಕಾಂಡೆ ಊರುಗು ಸಂಬಂಧಿಸಾಯಿನ ಮಡ್ಯೊಲೆ ಬತ್ತದ್ ಸಾವುದಿಲ್ಲದ ಚಾವಡಿಡ್ ನೀರ್ ನಿರೆಲ್ ಕಟ್ಟ್ಬೆ. ಇಂದೆಕ್ಕ್ ಮುಕ್ಕಾರ್ಂದ್ಲಾ ಪುದರುಂಡು.

ಮಾನ್ಪಿ ಕ್ರಮೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅವೆಡ್ದ್ ಬುಕ್ಕ ಇಂದೆನ್ ಪಿಂಗಾರೊ ಬುಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪುಡು ಅಲಂಕಾರೊ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸುರೂಟು ಐನ್ ಅಡಿ ಉದ್ದೊದ ಕಂಗ್ ಅಥವಾ ಪೊಂಗರೆದ ತಲಕ್ಕೆಲೆನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೀಸ್ದ್ ಮೂಜಿ ತಲಕ್ಕೆಲೆನ್ ಒಟ್ಟುಸೇರ್ಸಾದ್ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟ್ದ್ ತ್ರಿಕೋಣಾಕೃತಿಡ್ /|\ ಬುಡ್ಪಾಬೆರ್. ಅವೆನ ಕೊಡಿಕ್ಕ್ ಚೆಂಬುನು ಮುಗುಲಿದಲೆಕೊ ಕಂಕಣೆ ಪಾಡುವೆರ್. ಈ ಆಕೃತಿದ ರಡ್ಡ್ ಪುಡೆನ್ ಕುಂಟುಡು ಮುಚ್ಚಿದ್ ಎದುರು ಮೆಯಿನ್ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಪೆರ್. ಈ ಕುಂಟುಡುಲಾ ಆಂಜೊವಾಂಡ ಬೊಲ್ದುಲಾ ಪೊಂಜೊವಾಂಡ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟೆಲಾ ಆವೊಡುಂದು ಕ್ರಮೊ. ಈ ನೀರ್ ನಿರೆಲ್ನ್ ಆಚಾರಿ ಮಂತ್ದ್ ಕೊರ್ಂಡ ಇಂದೆಕ್ಕ್ ಕುಂಟು ಮುಚ್ಚುನ ಕೆಲಸೊನು ಮಡ್ಯೊಲೆ ಮಲ್ಪುವೆ. ಇಂದೆನ ಎದುರುಡು ರಡ್ಡ್ ತಾರಯಿಲ ನೇಲ್ಪಾಬೆರ್. ಈ ಮುಕ್ಕಾರ್ನ್ ಮೂಡಯಿ ಮೋನೆ ಪಾಡದ್ ದೀಪೆರ್. ಮುಕ್ಕಾರ್ದ ಕೊಡಿಟ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟ್ ತಾರೆದ ಪೂ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮೊಲಾ ಉಂಡು. ಇಂದೆನ ಉಲಯಿ ಆಂಜೊವಾಂಡ ಆಯನ ಕುಂಟು ಅಂಗಿ, ಒಕ್ಕನೂಲು ಇತ್ಯಾದಿ ಪೊಂಜೊವಾಂಡ ಆಲೆನ ಸೀರೆರಾಕೆ ಪದ್ದೆಯಿನ್ ಒಂಜಿ ಮಣೆಟ್ಟ್ ದೀಪಿ ಕ್ರಮೊ ಉಂಡು. ನನೊಂಜಿ ಮಣೆಟ್ಟ್ ಕುಂಬುಡೊದ ತುಂಡು, ಒಂಜಿ ಪನ್ನೆ ಬಾರೆದ ಕಾಯಿ ದೀಪೆರ್. ಮೂಜಿನೆದ ಮಣೆಟ್ಟ್ ಮಂಜೊಲು ಸುಣ್ಣೊ ಪಾಡ್ದ್ ಮಿಶ್ರಣೊ ಮಂತಿ ಕುರಿ ನೀರ್ ದೀಪೆರ್. ಒಂಜಿ ಕವುಲೆ ಬಚ್ಚಿರೆ, ಬಜ್ಜೆಯಿ, ಪುಗೆರೆ ದೀಪಿ ಕ್ರಮೊಲಾ ಉಂಡು. ಮುಕ್ಕಾರ್ದ ುಲಯಿ ಮೆಯಿಡ್ದ್ ಕೊಡಿಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ನೂಲುನು ತಿರ್ತ್ ಜಪುಡಾದ್ ಅವೆತ್ತ ಕೊಡಿಕ್ಕ್ ಮಂಜೊಲುದ ಕೊಂಬುನು ಕಟ್ಟ್ಬೆರ್. ಈ ಕೊಂಬು ಬಟ್ಟಲ್ದ ಕುರಿನೀರ್ಗ್ ತಾಗುನಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದುವೇ ನೀರ್ ನಿರೆಲ್. ಪಂಡ ಮಂಜೊಲುದ ಕೊಂಬುದ ನಿರೆಲ್ ಕುರಿನೀರ್ಡ್ ತೋಜೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನನೇ ಅರ್ತೊ. ಇಂದೆನ ಉಲಯಿಡ್ ಬೊಂಡೊನುಲಾ ಒಟ್ಟೆ ಮಂತ್ದ್ದೀದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಪಾಸಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಲುನಕ್ಲ್ ಬುಕೊ ಕುಟುಮೊದಕುಲು ಇಂದೆನ ಸುತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಮುರಿಯೊ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿ ಕ್ರಮೊಲಾ ಉಂಡು. ಸಾವುದ ಮಾತ ವಿಧಿವಿಧಾನೊಲಾ ಈ ನೀರ್ ನಿರೆಲ್ದ ಎದುರುಡೇ ನಡಪುನವುಂದು ಪನೊಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]