ನೀಲಿತಪ್ಪು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ನೀಲಿತಪ್ಪು

ಸ್ವರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೀಲಿತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಮರ್ದ್‍ದ ದಯಿ. ಸುಮಾರ್ ೨ ಫೀಟ್‍ದಾತ್‍ ಬುಲೆವುಂಡು. ಐತ ತಪ್ಪು ಪುಳಿತ್ತ ತಪ್ಪುದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ್‌ದ್‍ ಒಂತೆ ತೆಲ್‍ಪು ಉಂಡು. ದಾಸ್‍ಮಿ‌‌ದ ಬಿತ್ತ್‌ದ ಲೆಕೊ ಕೋಡ್‍ ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ಕಿನ್ಯ ದಯಿ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗೆಲ್ಲ್‌ಲು ಇತ್ತ್‌ದ್ ಬಂಬಲಾದ್ ಬುಲೆಪುಂಡು.

ನೀಲಿತಪ್ಪುದ ಮರ್ದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ನೆತ್ತ ತಪ್ಪುನು ಜೀರ್ದರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಬೇರ್ ಪಾಡ್ದ್ ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಕೊದ್ಯಾದ್‍ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆಲೆಗ್‍ ಮೀಪಿನೆಡ್ದ್ ದುಂಬು ಪೂಜ್ಯರೆಲಾ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆತ್ತಂದೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ತರೆಕ್ಕ್ ಪಾಡ್‍ಂಡ ತರೆತ್ತ ಕೂಜಲ್ ಬೊಲ್ದು ಅವಂದೆ ಕಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದೆನ್‍ ನಮ ಇಲ್ಲಲೆಡೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮಲ್ಪರೆ ಅಯಿಜಿಡ ಈ ಎಣ್ಣೆ ನೀಲಿ ಬೃಂಗಾದಿ ಹೇರ್ ಅಯಿಲ್‍ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಮರ್ದ್‌ದ ಆಂಗಡಿಡ್‌‍ಲಾ ತಿಕ್ಕುಂಡು.
  • ನೀಲಿ ತಪ್ಪುನು ಸರಿಟ್ಟ್ ಅರೆತ್ತ್‌ದ್ ಕುರಿ ಆಯಿನಪಗ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಪೋಜುವೆರ್. ಉಂದು ಬಾರಿ ತಂಪುಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]