ನೂಲಮದಿಮೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ನೂಲಮದಿಮೆ ಪಂಡ ಕೊಂಕಣೆರೆಗ್ (ನಾಯಕ್), ಆಚಾರಿನಕ್ಲೆಗ್ (ವಿಶ್ವಕರ್ಮ), ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಗ್ ನೂಲಮದಿಮೆ ಆಣುಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ. ಕೆಲ ಜಾತಿಲೆಟ್ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲಾ ನೂಲಮದಿಮೆ ಉಂಡು. ಆಣುಲೆಗ್ ೯, ೧೧, ೧೩, ೧೫ ವರ್ಷಡ್ ನೂಲಮದಿಮೆ ಆವೊಡ್. ಆಣುಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ತಿಕ್ಕ್‌ದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒವುಲ ಅಪವಿತ್ರ ಉಪ್ಪುಜಿ. ನೂಲಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲೆನ್ ದೇ‌ವೆರ‍್ನ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪೆರ್ಕ.

ನೂಲಮದಿಮೆದ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೂಲಮದಿಮೆ

ನೂಲಮದಿಮೆದಾನಿ ಮದಿಮಾಯೆನ ಪೊಪ್ಪ ಆ ಮದಿಮಾಯೆಗ್ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪೊನ್ ತೆರಿಪಾದ್ ಐತ ಅರ್ಥನ್‌ಲ ತೆರಿಪಾವೆರ್. ಅಯ್ಧ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯೊಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಲ್ಫೊಡು. ವಾ ಕಾರಣೊಗ್ಲ ಅವೆನ್ ಮಲ್ಫಂದೆ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಇಜ್ಜಿ. ನೂಲಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆನ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ನೂಲಪುನ್ನಮೆ. ಆನಿ ಅಕುಲ್ ಅಕಲ್ನ ನೂಲ್‌ನ್ ನೀರ್‌ಗ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಪೊಸ ನೂಲ್‌ನ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಪೊಸ ನೂಲ್‌ನ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಗ್ ಜನಿವರ, ಬಚ್ಛಿರೆ, ಬಜ್ಜೆಯಿ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಜನಿವರೊನ್ ದೆತ್ತ್‌ಡ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜೆಯಿದೊಟ್ಟುಗು ಹಿರಿಯಕುಲು ಕಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಣಿಕೆನ್ ದೀದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆರ್ಶಿವಾದ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ನೂಲಮದಿಮೆದ ವಿಧಿಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೂಲಮದಿಮೆ ಪಂಡ ಆಚಾರ್ಯೆರ್ನಡೆಗ್ ಉಪದೇಶಗ್ ಪೊಪುನೆ. ಉಂದೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಶ ಪಂಡ ಗಾಯತ್ರಿಮಂತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ವೃತ ದೀಕ್ಷೆ. ನೂಲಮದಿಮೆ ಆಪಿನಕುಲೆಗ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು.

  1. ಮೆಕ್ಲೆನ ಉಡುಗೆಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪ್ಪುಂಡು.
  2. ಯಜ್ಞೋಪವೀತಧಾರಣೆ ಮನ್ಪಾವೆರ್.
  3. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದ್ ಧರ್ಮೊನ್ ಪಾಲಿಸೋಡು.
  4. ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾನ್ದೇಹಿ ಪಂದ್ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೊಡು.
  5. ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೊಡು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಪೂರ್ವಕ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮನ್ಪೊಡು.ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಘ್ಯ ಬುಡೋಡು.
  6. ವೇದಾ‍ಧ್ಯ‌ಯನ ಮದಿಮಾಯೆನ ಸುರುತ ಕರ್ತ‌ವ್ಯ.
  7. ಭಾರದ್ವಾಜರು ಪನ್ಪಿನಾರ್ ೭೫ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದಿತ್ತ್‌ದ್ ವೇದ ಅಧ್ಯಯನೋ ಚೂರು ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್‌ಗೆ.
  8. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಅಮ್ಮೆರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶನ್ ಮಲ್ತೋಂದಿತ್ತೇರ್ಂದ್ ನಂಬ್‌ದರ್.
  9. ನೂಲ ಪುಣ್ಯೆ‌ಮೆದ ಸಂಸ್ಕಾರೊನ್ ಅಪಸ್ತಂಭ ಗೃಹ ಸೂತ್ರೊಡು ವಿವರವಾದ್ ಪಂತ್ಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]