ನೋಲಿಸರೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಅಲೊವೆರಾ

ನೋಲಿಸರೊ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಗೊಂಪುದಂಚಿನ ರಸೊ ಬರ್ಪುನ ದೈಯಿ.

ನೋಳಿಸರೊ ಪದೊ ಇವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತುಲುಟು ನೋಲಿಸರೊ/ಞೋಲಿಸರೊ ಪನ್ಪೆರ್.
 • ಕನ್ನಡೊಡು ಲೋಳೆಸರೊ ಪನ್ಪೆರ್.
 • ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು ಇಂದೆನ ಪುದರ್
 1. ಕುಮಾರಿ : ಕುಮಾರಿ ಈ ದೈಯಿ ಸೀತೊ ಗುನೊನು ಹೊಂದ್‍ದ್ಂಡ್. ಒಂತೆ ನೀರ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಬುಲೆಪುಂಡು. ಈ ದೈತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುನೊಡ್ದಾತ ಸರ್ರೊಗು ಬಲೊ ಬುಕ್ಕೊ ಸುಕೊ ಕೊರ್ಪುಂಡು.
 2. ಘೃತ ಕುಮಾರಿ: ಇಂದೆತ ಇರೆಡ್ದ್ ನೆಯಿತಂಚ ಇಪ್ಪುನ ನೀರ್ ಅರಿಪುಂಡು. ಅಯಿಡ್ದಾರ ಇಂದೆಕ್ ಈ ಪುದರ್.
 3. ಗೃಹಕನ್ಯಾ: ಈ ದೈಯಿ ತನ್ನೊ ಚೀಪೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಗುನೊಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆಡ್ ಮದಿಮೆ ಆವಂದಿ ಪೊನ್ನಗ್ ಸಮಾನೊ. ಅತ್ತಂಡ ಪೊನ್ನುಲೆ ಲೆಕೊ ಮೆತ್ತೆನೊದ ಗುನೊ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದಾವರೊ ಇಂದೆಕ್ ಈ ಪುದರ್.
 4. ಸಹಾ: ಈ ದೈಯಿ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುನು ತಡೆವೊನುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಪುದರ್.
 5. ಕನ್ಯಾ: ಈ ದೈಯಿ ರಸಾಯನೊ ಗುನೊಡ್ದ್ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಇಂದೆಕ್ ಈ ಪುದರ್.
 • ಸಸ್ಯೊಸಾಸ್ತ್ರೊ ಪುದರ್ : ಆಲೊವೆರಾ - Aloe Vera
 • ಉಂದು ಆಸ್ಫಾಡೆಲೆಸಿಯಾ ಸಸ್ಯೊ ಕುಟುಮ್ಮೊಗು ಸೇರ್‍ನ ಪೂದೆಲ್. ನೀರ್ ತಿಕಂದಿನ ಸಮಯೊಡು, ಇರೆಟಿಪ್ಪುನ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ (cholorophill)ಸೈತ್‍ದ್, ರೋಡೋಕ್ಸಾನ್ಥಿನ್(Rhodoxanthin)ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣೊಡು ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಇಂದೆಡ್ದಾದ್ ಇತೆಕುಲು ಕೆಂಪಾದ್ ತೋಜುಂಡು. ಬುಕ್ಕೊ ನೀರ್ ತಿಕ್‍ನಗ ಇರೆಟ್ ಕ್ಲೋರೋಪಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಬುಲೆಚಿಲ್ ಆಪುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಂತ ನೋಲಿಸರೊ ದೈಯಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಲಚ್ಚನೊನು ಪಡೆವೊಂಡು. ಈ ಗುಣೊನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ(optical property) ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.[೧]

ಚರಿತ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಲೊವೆರಾ ಲಾಂಜರೋಟ್

ಉಂದು ಪುಟ್‍ನೆ ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕಾಡ್. ಈ ದೈಯು ಕ್ರಿ.ಶ. ಒಂಜನೆದ ಶತಮಾನೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ನಾಟಿ ಮರ್ದ್ ದೈಯಿಂದ್ ಪುದರ್ ಪಡೆವೊಂದ್ಂಡ್. ಇಂದೆತ ರಸರೊನು ಊತೊ ಬುಕ್ಕೊ ಬೇನೆಗ್ ಮರ್ದ್ ಆದ್ ಗಲಸುನ ವಾಡಿಕೆ ಉಂಡು. ಈ ದೈಯಿನ್ ನಡ್‍ದ್ ಸಾಂಕುನೆ. ದಿಂಜ ದೈಯಿಕುಲೆ ಗುಂಪುಡು ಬುಲೆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸಂಸೋದನೆ ಆತ್ಂಡ್. ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕೊ ಸಂಸೋದನೆದ ಪ್ರಕಾರೊ ಇಂದೆತ ರಸನೊನು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ಬುಕ್ಕೊ ಮರ್ದ್ ಆದ್ ಗಲಸೊಲಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.[೨][೩]

ನೋಲಿಸರೊ ದೈತ ಪರಿಚಯೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಂಪು ಅಲೊವೆರಾ

ನೋಲಿಸರೊ ಒಂಜಿ ಬೇರ್ ಇಪ್ಪುನ ಞೋಲಿದ ದೈಯಿ. ಉಂದು ಸುಮಾರ್ ೬೦ಡ್ದು ೧೦೦ ಸೆಂ.ಮೀ. (೨೪ ಡ್ದ್ ೩೯ ಅಂಗಿಲೊ) ಎತ್ತರೊ ಬುಕ್ಕೊ ಪಕ್ಕೊಪಕ್ಕೊಡೆ ಪರಡೊಂದಿಪ್ಪುನ ದೈಯಿ. ಇಂದೆತ ಇರೆ ದಪ್ಪೊ ಬುಕ್ಕೊ ಮೆತ್ತೆನೊ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಪಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣೊಡ್ದು ಕೂಡೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಕೊಡಿ ಬುಕ್ಕೊ ಬೇರ್‍ದ ಕೈತಲ್ ಬೊಲ್ದು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಇರೆತ ಬರಿ ಗರ್ಗಸ್‍ದಂಚ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಚೂಪಾದ್ ಬೊಲ್ದು ಕೂಲಿದಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇರೆತ ಮುಲ್ಲುಡು ಅರೆಗಲೊಡು ಪೂ ಬುಡುಪುಂಡು.[೪] ಆ ಪೂವು ಸುಮಾರ್ ೯೦ ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದೊ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಇಂದೆತ ಮಂಜಲ್ ಗೊಂಚಿಲ್ ೨ ಡ್ದ್ ೩ ಸೆಂ.ಮೀ. ಉದ್ದೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೋಲಿಸರೊ ಆರ್ಬಸ್ಕುಲಾರ್ ಮೈಕಾರಿಸಾ ಪನ್ಪಿನ ಜೂವೊದ ಬೇಲೆಡ್ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಸಾರೊನು ಪರ್ಪುಂಡು.

ಉಪಯೋಗೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಇಂದೆನ್ ಮೋರೆದ ಪೊರ್ಲು ಹೆಚ್ಚಾಯರ ಬುಕ್ಕೊ ಆಯುರ್ವೇದ ಮರ್ದ್‌ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಲಸುವೆರ್.
 • ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯರೆ, ಎದೆ ಉರಿಪುನವು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಕ್ಕೊ ಅಜೀರ್ನೊಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಕಾಯಿಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂದೆನ ರಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.
 • ಕೂಲಿ ಪುರಿ ತಿಂದ್ಂಡ ಕಡಮೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪಯೋಗೊ ಆಪುಂಡು.
 • ಇಂದೆತ ರಸೊನು ತರೆಕೂಜಲ್‍ಗ್ ಪೂಜಿಂಡ ತರೆ ನರೆಪುನ ಬುಕ್ಕೊ ಬೊಲ್ದು ಆಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ನೋಲಿಸರೊನು ಕೂಜಲ್‍ದ ಬುಡೊಕ್ಕು ಪೂಜಿದ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬುಡ್ದ್ ಮೀಂಡ ಪೊಲೆಜಿ ಸೈಪುನವು ಪೋಪುಂಡು. ಕೂಜಲ್ ಉದುರುನವು ಉಂತುಂಡು. ಕೂಜಲ್‍ ಮೆನ್ಕುಂಡು
 • ಆಯುರ್ವೇದೊದ ಪ್ರಕಾರೊ ನೋಲಿರಸೊತ ಞೋಲಿನ್ ಚೀಯೊದುಟ್ಟುಗೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲು ಬುಡಾಂದೆ ತಿಂದ್ಂಡ ಒವ್ವೇ ತರೊತ ಮುಟ್ಟು ತೋಂದರೆ ಬುಕ್ಕೊ ಆ ಸಮೊಯೊಡು ಆಪುನ ಸೋಂಕುಲು ಪೋಪುಂಡು.
 • ನೋಲಿಸರೊನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಬೇನೆ ಬಾಪು, ಬೂರ್ದ್ ಗುದ್ದುರ್ ಪೋಯಿನಾಡೆ ಪೂಜಿಂಡ ಬಾಪು ತಗ್ಗ್‌ದ್ ಗುನಾಪುಂಡು.
 • ನೋಲಿಸರೊದ ರಸೊನು ಮೂಲವ್ಯಾದಿ, ಮುಟ್ಟುದೋಸೊ, ಬೇನೆ ಗುನೊ ಮಲ್ಪೆರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕಣ್ಣ್ ಬೇನೆ ಗಲಸುವೆರ್.
 • ಇಂಚಿಪ ಇಂದೆನ ರಸೊನು ಏಡ್ಸ್‌ ಕಾಯಿಲೆದಕ್ಲೆಗ್‍ಲಾ ಕೊರ್ದ್ ಪ್ರಯೋಗೊ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್.
 • ಮಾರ್ಕೆಟ್‍ಡ್ ಇಂದೆಡ್ದ್ ತಯಾರಾಯಿನ ಕುಮಾರಿ ಆಸವೊ ಕ್ರಯೊಗು ತಿಕುಂಡು.[೫][೬]

ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂಗ

 • ಇಂದೆತ ಇರೆ ಬುಕ್ಕೊ ಪೂವು ಉಪಯೋಗೊ.
 • ಪೊನ್ಜೋವುನಕ್ಲ್ ಪಿದಯಿ/ಮುಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ್ ಆಯಿಜಿಂಡ ಇಂದೆನ ಞೋಲಿನ್ ‘ಕಾಸೀಸ’ ಬುಕ್ಕೊ ‘ಟಂಕಣ'ದ(ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿ) ಜೊತೆಡ್ ತಿಂದ್ಂಡ ಸರಿಯಾಪುಂಡು. *ಜಲೋದರ(ascites) ಬತ್ತ್ಂಡ ನೋಲಿಸರೊದ ಞೋಲಿನ್ ಅತ್ತಂಡ ರಸೊನು ನಿತ್ಯೊ ದೆತೊನ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ
 • ಮಂಜಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗ್ ನೋಲಿಸರೊದ ಞೋಲಿನ್ ಮಂಜಲ್‍ಡ್ ಸೇರಾದ್ ತಿಂದ್ಂಡ ಎಡ್ಡೆ.
 • ಪಿದಯಿ ಕುಲ್ಲಿಯೆರೆ ಸರಿಯಾದ್ ಆವಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದೆನ್ ದೆತೊನುಂಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.aloeverapoint.com/en/lanzaloe-from-lanzarote
 2. http://www.aloe-vera.org/makealoeverajuice.htm
 3. http://kanaja.in/archives/93114
 4. http://www.disabled-world.com/artman/publish/aloe-vera.shtml
 5. http://www.sandu.in/kumariasav.html
 6. http://ayurmedinfo.com/2011/07/04/kumarayasava-uses-dose-side-effects-and-ingredients/