ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪರ್ಬೊ ಅಮಾಸೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬೊದಾನಿ ಬಲೀಂದ್ರನ ಅಲಂಕಾರೊ

ತುಳುವೆರೆನ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬೊಲೆಡ್ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬೊ ಒಂಜನೆದ. ಇಂದು ಬೊಂತ್ಯೊಲು ತಿಂಗೊಲುಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪರ್ಬೊದ ಅಮಾಸೆದ ಮನತ್ತಾನಿ ಪಾಡ್ಯ. ಆನಿ ದೀಪಾವಳಿದ ಗಮ್ಮತ್ತ್ ಮಲ್ಲಪುನೆ.[೧]

ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಥೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪುಲ್ಲಿ ಆಯಿನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಸುರ ಕಾಲಡ್ (ರಾಕ್ಷಸ ಯುಗ) ಪುಟ್ಟು೦ಡಲ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾಮಯಿ ಆದುಪ್ಪುವೆ. ಧರ್ಮ ಬುರ್ದ್ ನಡಪಂದಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆನ್ ಸ್ವಂತ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ. ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗ್ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆ ತೊಜ್ಪಾವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿ ಮಣ್ಣ್ ಆದ್ ಜನಕುಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆ ಸಂಸ್ಥಾನ ಬೇತೆ ಒವ್ಲ ಅತ್ತ್. ಅವ್ವೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್.. ಇಂಚ ಮಹಾ ಧರ್ಮೀಯ ಆಯಿನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಗನ್ ನ್ಯಾಯ ರೀತಿಡ್ ಪಡೆಯೆರೆ ನೂದು ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಂಚ 99 ಯಾಗ ಮುಗಿತ್'ದ್ ನೂದನೇ ಯಾಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯಾಗ ದೀಕ್ಷೆ ದೆತೊನುವೆ.ಅಪಗ ದೇವಲೋಕ ತಲ್ಲಣ ಆಪುಂಡು. ಪೂರಾ ಬತ್ತ್'ದ್ ಶ್ರೀ ಹರಿಡ ಪೋದು ನಟ್ಟೋನ್ವೆರ್. ಅಪಗ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಾಮನ ರೂಪಡ್ ಬತ್ತ್'ದ್ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದೀಕ್ಷೆ ದೆತೊನಿನ ಶಾಲೆಗ್ ಬತ್ತ್'ದ್ ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಜಾಗೆನ್ ದಾನ ಕೊರ್ಪನಾಂದ್ ಕೇನುವೆರ್. ಯಾಗ ದೀಕ್ಷೆ ದೆತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಯೆರೆ ಆವಂದೆ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪೆ. ಕೊರ್ಪನಾಂದ್ ಕೇನುವೆರ್. ಯಾಗ ದೀಕ್ಷೆ ದೆತೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಯೆರೆ ಆವಂದೆ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪೆ.ಅಪಗ ವಾಮನನ ಕಾರ್ ವಿಶ್ವರೂಪಿ ಆಪುಂಡು. ಸುರುತ ಪಜ್ಜೆನ್ ಇಡೀ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತ್ ದೀಪೆರ್. ರಡ್ಡನೇ ಪಜ್ಜೆನ್ ಆಕಾಶದ ಮಿತ್ತ್ ದೀಪೆರ್. ಮೂಜನೆ ಪಜ್ಜೆನ್ ಓಲ್ ದೀವೊಡುಂದು ಕೇನುವೆರ್. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಡ ಬೇತೆ ಜಾಗೆನೇ ಇಜ್ಜಂದೆ, ಪಾತೆರ ತಪ್ಪೆರೆ ಆವಂದೆ, ಎನ್ನ ತರೆತ ಮಿತ್ತ್ ದೀಲೆಂದ್ ಕೆನೋನ್ವೆ."ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ತರೆತ ಮಿತ್ತ್ ದೀಂಡ ಈ ಪಾತಾಳಗ್ ಪೋಪ, ದುಂಬಗ್ ಈ ಭೂಮಿಡ್ ನಿನ್ನ ಆವಾಸ ಉಪ್ಪುಜಿ, ಸರೀ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ " ಪಂದ್ ವಾಮನ ಪನ್ಪೆರ್."ಕೊರ್ನ ಪಾತೆರನ್ ಎಪಳ ತಪ್ಪುಜಿ. ತರೆ ತಗ್ಗಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇರ್ನ ಮೂಜನೆ ಕಾರ್ನ್ ದೀದ್, ಇರ್ನ ಜಾಗೆನ್ ದೆತೊನ್ಲೆ" ಪನೊಂದು ಬಲಿ ತಿರ್ತ್ ಕುಲ್ಲುದು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ತರೆ ತಗ್ಗಾವೆ.

ಇಂದೆನ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆರ್ "ಏರ್ಯ ಅವು ಒಮನೇ ? ಒಯ್ಯಿಪ್ಪುಲೇ ಆಯನ್ ಪಿದಯಿ. ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದಿನಕುಲು ಏರ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ? ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದಿನಕುಲು ಒಲು ಉಲ್ಲೆರ್ ? ದೇವೆರ್ನಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಜೆರ ಬುದೊಡ್ಚಿಯ " ಪಂದ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಂದೆನ್ ತೂಯಿನ ಹರಿಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು೦ದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಕಡೆಕ್ ನ್ಯಾಯ-ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಆದ್ ಪಾತಾಳಡ್ ಸ್ವರ್ಗರ್ದ್'ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅರ೦ತಿಲ್ಲ್ (Palace) ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ದ್ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ್ ಐತ ಅಧಿಪತಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಂದ್ರಗ್ ಕೊರ್ತಿನ ಮನ್ವಂತರದ ಅವಧಿ ಮಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರ ಪದವಿನ್ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗ್ ಕೊರ್ಪೆಂದ್ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಶ್ರೀ ಹರಿ..!ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವಗ್ ಜೀವ ಕೊರ್ಪುನ, ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ತುಳುನಾಡ ಜನಕ್ಲೆನ್ ತೂಯೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯೆರೆ ಹರಿಡ ಬೇಡೋನ್ವೆ. ಅಪಗ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವರ್ಷಗ್ 3 ದಿನ ತುಳುನಾಡ್'ಗ್ ಪೋದು ಬರಿಯೆರೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಜನಕುಲು ಅವೆನ್ 'ದೀಪಾವಳಿ' ಪಂದ್ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡ್೦ದ್ ಹರಸುವೆರ್.ದುಂಬಗ್ ತುಳುನಾಡ ಸಮಸ್ತ ಜನಕುಲು ಮೋಕೆದ ಅರಸೆ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಡತನ, ಕಷ್ಟ, ಪೂರ ಮದತ್'ದ್ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ದೀಪ ದೀದ್, ಬಲಿಮಹಾರಾಜಗ್ ಅಕುಲು ಬುಳೆಯಿನ ಕಣಿನ್ ದೀದ್, ಪೇರ್ ದೀದ್, ತುಡರ್ ಪೋತ್ತಾದ್, ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬಲಿಯೇಂದ್ರ ಬಲ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವ.

ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೀಪಾವಳಿಗ್ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ನಡಪ್ಪುಂಡು. ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಬಯ್ಯಗ್ ಬಲೀಂದ್ರ ಮರನ್/ಪಾಲೆಮರನ್ ಕೊಂಡತ್ತ್‌ದ್ ಜಾಲ್‍ಡ್ ತುಲಸಿಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಮರಪಾಡುನ ಕ್ರಮೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪಾಡ್ಯೊದಾನಿ ಮರನ್ ಆಲುನೆ ಪಂಡ ಬಲೀಂದ್ರಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನೆ. ಬಿದಿಗೆದಾನಿ ನಡ್‌ನ ಮರನ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ತೋಡಬರಿಟ್ಟ್ ದೀಡುವೆರ್. ಆಡೆಗ್ ಬಲೀಂದ್ರ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಂಡ್.[೨]

ಬಜಿಲ್ ಪಾಡುನೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸೈತಿನಕುಲೆಗ್ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಪೊಂಜೊವುನಕ್ಲೆಗ್, ಪಾಡ್ಯೊದಾನಿ ಆಂಜೋನಕ್ಲೆಗ್ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡುವೆರ್.

ಎರ್ಲೆಗ್ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಾವುನೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೀಪಾವಳಿಡ್ ಎರ್ಲೆಪರ್ಬೊ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಂದೆನ್ ಕಿದೆಟ್ ಮಾಲ್ಪುನೆ.[೩]

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. http://kannada.webdunia.com/newsworld/news/current/1211/13/1121113022_1.htm
  2. http://www.seeandsay.in/kannada/view.php?menu=110cat=exclusive&id=12623[dead link]
  3. "Archive copy". Archived from the original on 2014-04-27. Retrieved 2014-06-06. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)