ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್- ಉಂದು ನಮನ ನೆತ್ತೆರ್‌ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಬೊಕ್ಕ, ತಿಗಲೆದ ನಾಡಿನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಡ್‌ದ್ ಪರದೆದ ಮಿತ್ ತೋಜಾದ್ ಕೊರ್ಪಿನ, ತೂತ್ತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಗಾತ್ರೊದ ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರ[೧].

ಬಿರೊಲುಗು ಪಾಡುನ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್

ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಗಲಸುನ ಉದ್ದೇಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಯಂತ್ರೊದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನರ ದುಂಬು, ಸುರುಕು ನಮ ಉಡಲ್‌ಡ್ ನೆತ್ತೆರ್‌ದ ಸಂಚಾರ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡ್‌ದ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ್ ತೆರಿಯೊನುಗ.

ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರೊದ ನರಮಾನಿನ ತಿಗಲೆ, ೧ ನಿಮಿಷೊಗು ೫೦೦೦ ಮಿಲಿಮೀಟರ್(೫ ಲೀ.) ನೆತ್ತೆರ್‌ನ್, ಉಡಲ್‌ದ ಕೋಡೀಕೋಡಿಗ್ ಪಂಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಐಟ್ ೨ ಲೀ. ನೆತ್ತೆರ್, ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗ್ ಪೋಪುಂಡು. ನೆತ್ತೆರ್‌ಡ್ ರಡ್ ಬಗೆ ಉಂಡು. ೧. ಕೆಂಪು ನೆತ್ತೆರ್ ೨. ಬೊಳುದು ನೆತ್ತೆರ್. ಕೆಂಪು ನೆತ್ತೆರ್ ಜೀವಕೋಶೊಲೆಗ್ ಆಮ್ಲಜನಕೊನ್ ಕೊಣತ್ ಕೊರಿಂಡ, ಬೊಳುದು ನೆತ್ತೆರ್, ನಮ ಉಡಲ್‌ಗ್ ಖಾಯಿಲೆ ಕಸಾಲೆ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಉಲಾಯಿಡ್ದ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು[೨].

ಇಂಚ ಸರಬರಾಜು ಆಪಿನ ನೆತ್ತೆರ್‌ಡ್ ಆಮ್ಲಜನಕೊದ ಕಣೊಕ್ಲು ಇಪ್ಪುವ. ಜೀವಕೋಶೊಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಆಮ್ಲಜನಕೊ, ನಮ ಉಸಿರಾಟ ಮಲ್ಪುನ ಗಾಳಿಡ್ದ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೂಲಕ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಗಾಳಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಕೆಂಪು ನೆತ್ತೆರ್‌ದ ಮೂಲಕ ಜೀವಕೋಶೊಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಅಂಚನೆ, ಆಮ್ಲಜನಕ ದಾಂತಿನ ಕೆಂಪು ನೆತ್ತೆರ್, ಪಿರ ತಿಗಲೆಗ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಆಮ್ಲಜನಕೊನ್ ಸೇರಾವೋಂದು ಜೀವಕೋಶೊಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಉಂದೊಂಜಿ ಚಕ್ರಾಕಾರೊದ, ಬುಡಂದೆ ನಡಪಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ[೩]. ಜೀವಕೋಶೊಲೆಗ್ ಸಿಕ್ಕುನ ಅಮ್ಲಜನಕೊದ ಪ್ರಮಾಣೊಡು ಹೆಚ್ಚಿಕಮ್ಮಿ ಮಿನಿ ಆಂಡ, ಉಡಲ್‌ದ ಅಂಗೊಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೇಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊ ತೋಜಿದ್‌ಬರ್ಪುಂಡು, ಅತ್ತಂದೆ ಆ ಅಂಗ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಲಾ ಉಂಡು.

ಗಾಳಿ ಉಲಾಯಿ ದೆತೊಂಬುನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸರಿಯಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ, ಅತ್‌ಡ ನೆತ್ತೆರ್ ಪಂಪು ಮಲ್ಪುನ ತಿಗಲೆ ಸರಿಯಾದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿಜಿಂಡ ಜೀವಕೋಶೊಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪ್ರಮಾಣೊದ ಆಮ್ಲಜನಕೊ ಸಿಕ್ಕಂದೆ ಇಪ್ಪರ ಯಾವು. ಜೀವಕೋಶೊಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪ್ರಮಾಣೊದ ಆಮ್ಲಜನಕೊ ಸಿಕ್ಕಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಡ್ ಹೈಪಾಕ್ಸಿಯ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್[೪].

ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಸಾಯೊಗು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯಂತ್ರ ಈ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್. ಉಂದೆನ್ ಗಲಸೊಂದು ನೆತ್ತೆರ್‌ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಆಮ್ಲಜನಕೊದ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತಿಗಲೆದ ನಾಡಿದ ಗತಿನ್ ತೂದು, ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಮುಂಜಾಗೃತೆನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಪುದರ್‌ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಯಂತ್ರದ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಬೇಲೆ ನೆತ್ತೆರ್‌ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣೊನು ತೋಜಾವುನ. ಅಂಚಾದ್ ನೆಕ್ಕ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಆಂಡ, ಉಂದೆತೊಟ್ಟುಗು, ತಿಗಲೆದ ನಾಡಿನ್‌ಲಾ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಡ್‌ದ್ ಪರದೆದ ಮಿತ್ ತೋಜಾದ್ ಕೊರ್ಪಿನೆಡ್‌ದಾವರ ಉಂದೆಕ್ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಪಂಡ್ದ್ ಪುದರ್ ಬತ್‌ದ್ಂಡ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಾಸೆಡ್ ಪಲ್ಸ್(Pulse) ಪಂಡ, ಮಿಡಿತ ಪಂಡ್‌ದ್ ಅರ್ತ.

ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು?[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Lighting Diagram of Pulse Oximeter.jpg

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಬೊಲ್ಪು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಮಾಧ್ಯಮೊದ ಮೂಲಕ ಪೋದು ಬನ್ನಗ, ಆ ಮಾಧ್ಯಮ, ಬೊಲ್ಪುದ ಒಂತೆ ಪ್ರಮಾಣನ್ ಹೀರ್‌ದ್ ದೆತೊಂದು ಬೊಲ್ಪುನು ಪಿದಾಯಿ ಬುಡ್ಫುಂಡು[೫][೬]. ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೊಲ್ಪುನು ಹೀರುನ ಪ್ರಮಾಣ, ಆ ಬೊಲ್ಪು ಏತ್ ದೂರಡ್‌ದ್ ಬರೊಂದು ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುನು ಹೀರುನ ಮಾಧ್ಯಮ ವಾ ರೀತಿದವು ಪನ್ಪುನ ಮಿತ್ ನಿರ್ಧಾರ ಆಪುಂಡು. ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಉಂದು ತತ್ವೊನು ಆಧರಿಸಾದ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು[೭][೮].

ಗಲಸುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Lighting Diagram of Pulse Oximeter 2.jpg

ಈ ಯಂತ್ರೊಡು ಇಪ್ಪುನ ಕ್ಲಿಪ್ಪುದಂಚ ಈಪುನ ರಚನೆದ ಉಲಾಯಿ ಬಿರೊಲು ದೀಪೆರ್. ಅಪರೂಪೊದ ಸಂದರ್ಭೊಲೆಡ್ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ಪುನು ಕೆಬಿತ್ತ ಹಾಲೆಗ್ ಸಿಕ್ಕಾವುನಲಾ ಉಂಡು. ಕ್ಲಿಪ್ಪುದ ಉಲಾಯಿ, ಮಿತ್ತ ಮೈಟ್ಟ್ ಕೆಂಪು ಬೊಲ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಬೊಲ್ಪು(ಕಾಲಿ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ತೋಜಂದಿನ ಬೊಲ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಬಗೆ- ಅವಗೆಂಪು ಬೆಳಕು) ಕೊರ್ಪಿನ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಇಪ್ಪುವ. ತಿರ್ತ ಮೈಟ್ಟ್, ಬೊಲ್ಪುದ ಪ್ರಮಾಣನ್ ಅಳಪುನ ಸಂವೇದಕೊ(ಸೆನ್ಸರ್)ಲು ಇಪ್ಪುವ[೯][೧೦]. ಕ್ಲಿಪ್ಪುದ ಉಲಾಯಿ ದೀತಿನ ಬಿರೊಲುದ ಮೂಲಕ ಬತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಪು, ತಿರ್ತ ಮೈಟ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಸಂವೇದಕೊನ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಸಂವೇದಕೊಡು ಇತ್ತಿನ ಮಾಪಕ ಅವೆನ್ ಅಳತೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ, ಬೊಲ್ಪುದ ಪ್ರಮಾಣನ್ ಅಳತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟ್‌ಗ್ ನೆತ್ತೆರ್‌ಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಳಪರ ಆಪುಜಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ, ಮಾತೆರೆನಲ ಬಿರೊಲುದ ಗಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಕೆಂಪು ಬೊಲ್ಪುದ ಒಟ್ಟುಗು, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಬೊಲ್ಪುನುಲ ಗಲಸುವೆರ್. ಕೆಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಬೊಲ್ಪುಲೆನ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಡಮೆ ಇತ್ತಿನ ನೆತ್ತೆರ್‌ದ ಕಣೊ ಹೀರುನ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು[೧೧][೧೨].

ಇಂಚ, ನೆತ್ತೆರ್‌ದ ಮೂಲಕ ಬತ್ತಿನ ಬೊಲ್ಪುನ್ ಪಡೆಯಿನ ಸಂವೇದಕ, ಐಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಮಾಪಕದ ಮೂಲಕ ಬೊಲ್ಪುದ ಪ್ರಮಾಣೊನು ಅಳತ್‌ದ್, ಐತ ಅಂಕೆಸಂಖ್ಯೆನ್ ಪಿದಾಯಿದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಡ್ ತೋಜಾದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು[೧೩][೧೪].

Lighting Diagram of Pulse Oximeter 3.jpg

ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಗಲಸರ ದುಂಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಿರೊಲುಗು ಬಣ್ಣ(Nail Polish) ಪತ್ತಾದ್ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ.
 • ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್‌ದ ಉಲಾಯಿ, ಪಿದಾಯಿದ ಬೊಲ್ಪು ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ.
 • ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗ್ ಅಂದಾಜಿ ೧ ನಿಮಿಷದಾತ್ ಪೊರ್ತು ದೆತೊಂಬುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಬಿರೊಲುಗು ಸಿಕ್ಕದ್ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಪೊರ್ತು ಕೈ ಪಂದಾವರ ಬಲ್ಲಿ.
 • ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ, ಬಿರೊಲು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕುನ ಫಲಿತಾಂಶೊಲೆಡ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು[೧೫][೧೬].

ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ದೆತೊನರ ದುಂಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣೊಲೆನ್ ನಮ್ಮ ದೇಸೊಡು ಮಾರಾಟ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ, ಆ ಉಪಕರಣ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಮಾನದಂಡೊಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಇಪ್ಪೊಡು. ನಮ ದೆತೊಂಬುನ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್, ಆ ಮಾನದಂಡೊಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ್ ಉಂಡಾ ತೂವೊಡು[೧೭]. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿಲೆಕ್ಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ,ಮೆಡಿಕಲ್, ಅಂಗಡಿಲೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು. ಆಂಡ, ಕಡಿಮೆ ಬಿಲೆಕ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕುನ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಗಲಸ್‌ದ್ ಮಲ್ತಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪಲಿತಾಂಶ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪಲಿತಾಂಶಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಮಾಣೊದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಿನಿ ಇತ್‌ಂಡ, ಮರ್ದ್ ದೆತೊನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವು.
 • ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್, ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ಗಲಸ್‌ದ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆನಕುಲು ಮಲ್ತಿನ ಪರೀಕ್ಷೆದ ನಡುಟು ೨% ಅತ್‌ಡ ೩%ದಾತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚ ಅನುಮಾನ್ ಇತ್ಂಡ, ಡಾಕ್ಟ್ರೆಡ ಕೇಣೊಲಿ[೧೮].
 • ಮಾತೆರೆನ ಬಿರೊಲುದ ಗಾತ್ರ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಅಂಚಾದ್ ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ದೆತೊಂಬುನಗ ಕೈತ ಬಿರೊಲು ಐತ ಉಲಾಯಿ ಸರಿಯಾದ್ ಕುಲ್ಲುಂಡಾ ತೂದು ದೆತೊನೊಡಾಪುಂಡು[೧೯].
 • ಫಲಿತಾಂಶೊಲೆನ್ ಸರಿಯಾದ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ತೋಜಿಲೆಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆ ಇಪ್ಪೊಡು[೨೦].
 • ಮಿಶನ್‌ದ ಉಲಾಯಿದ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ(Internal memory) ಎಚ್ಚ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ[೨೧].
 • ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್‌ ಮಿಶನ್‌ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿಲೆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪಿಲೆಕ ಅವಕಾಶ ಇಪ್ಪೊಡು[೨೨].

ಉಲ್ಲೇಖೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "Pulse Oximetry". www.healthline.com. Healthline Media a Red Ventures Company. Retrieved 2 December 2020.
 2. "ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್- ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ". vydyaloka.in. ಮೀಡಿಯಾ ಐಕಾನ್. Retrieved 2 December 2020.
 3. "ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್- ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ". vydyaloka.in. ಮೀಡಿಯಾ ಐಕಾನ್. Retrieved 2 December 2020.
 4. "ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್- ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ". vydyaloka.in. ಮೀಡಿಯಾ ಐಕಾನ್. Retrieved 2 December 2020.
 5. "ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್- ಯು ಬಿ ಪವನಜ". ತುಷಾರ. ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (೭೨). |access-date= requires |url= (help)
 6. "How pulse oximeters work explained simply". howequipmentworks.com. Prasanna Tilakaratna. Retrieved 2 December 2020.
 7. "ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್- ಯು ಬಿ ಪವನಜ". ತುಷಾರ. ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (೭೨). |access-date= requires |url= (help)
 8. "How pulse oximeters work explained simply". howequipmentworks.com. Prasanna Tilakaratna. Retrieved 2 December 2020.
 9. "ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್- ಯು ಬಿ ಪವನಜ". ತುಷಾರ. ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (೭೨). |access-date= requires |url= (help)
 10. "Using Pulse Oximeters" (PDF). WHO.net. WHO. Retrieved 2 December 2020.
 11. "ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್- ಯು ಬಿ ಪವನಜ". ತುಷಾರ. ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (೭೨). |access-date= requires |url= (help)
 12. "Using Pulse Oximeters" (PDF). WHO.net. WHO. Retrieved 2 December 2020.
 13. "ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್- ಯು ಬಿ ಪವನಜ". ತುಷಾರ. ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (೭೨). |access-date= requires |url= (help)
 14. "Using Pulse Oximeters" (PDF). WHO.net. WHO. Retrieved 2 December 2020.
 15. "ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್- ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ". vydyaloka.in. ಮೀಡಿಯಾ ಐಕಾನ್. Retrieved 2 December 2020.
 16. "ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್- ಯು ಬಿ ಪವನಜ". ತುಷಾರ. ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦ (೭೨). |access-date= requires |url= (help)
 17. "Medical Device Registration in India". Pacific Bridge Medical. Pacific Bridge Medical. Retrieved 2 December 2020.
 18. "How to Buy Home Pulse Oximeter". www.amperordirect.com. www.amperordirect.com. Retrieved 2 December 2020.
 19. "How to Buy Home Pulse Oximeter". www.amperordirect.com. www.amperordirect.com. Retrieved 2 December 2020.
 20. "How to Buy Home Pulse Oximeter". www.amperordirect.com. www.amperordirect.com. Retrieved 2 December 2020.
 21. "How to Buy Home Pulse Oximeter". www.amperordirect.com. www.amperordirect.com. Retrieved 2 December 2020.
 22. "How to Buy Home Pulse Oximeter". www.amperordirect.com. www.amperordirect.com. Retrieved 2 December 2020.