ಪಾಡ್ದನೊಳು - ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
  1. ಬೂಕುದ ಬಗೆಟ್

ತುಳುನಾಡ್‌ದ್ ಬೂತಾರಾಧನೆ ವಿಭಾಗೊಡು ಸುರುಟ್ಟು ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ‘ಪಾಡ್ದನೊಲು’ ಪನ್ಪಿ ಬೂಕುನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತ್ದ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕನೈದಿನಾರ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒರಿ ವಿದೇಶಿ ಮಿಶನರಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್(೧೮೨೮-೧೮೯೧) ೩೦ ವರ್ಷ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆದ ಬೇಲೆಲೆನ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿ ತುಳು ಬಾಸೆನ್ ಕಲ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ತನ್ಕ್ ತೆರಿಯೊನ್ರೆ ನನ ಬತ್ತಿ ವಿಧೇಶಿಯೆರೆಗ್ ತೆರಿಯೊನ್ರೆ ಕಲ್ಪೆರೆಗ್ ಬೋಡದ್ ತುಳು ಬಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕತಿದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ತ್ದ್ ತುಳು ನಿಘಂಟು, ಪಾಡ್ದನೊಲು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಬೂಕುಲೆನ್ ಬರೆಯೆರ್. ೧೮೫೮ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬತ್ತ್ದ್ ತನ್ನ ಬೇಲೆ ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ಮೇರ್ ಕದಿಕೆ, ಮುಲ್ಕಿ, ಉಚ್ಚಿಲ, ಪಾದೂರು, ಕುತ್ಯಾರ್, ಸಾಂತೂರು, ಉಡುಪಿ ಇಂಚ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಜಾಗೆಲೆಡ್ ಶಾಲೆ, ಕ್ರೈಸ್ತೆರೆ ದೇವಾಲಯ, ಮುಲ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿಡ್ ಇತ್ತಿ ಅನಾಥ ಸಾಲೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರ್. ಮೆರೆನ ಜತೆಟ್ಟ್ ಅರೆನ ಸಂಸಾರದಕುಲುಲಾ ತುಳುನಾಡ್‌ಡಿತ್ತೆರ್. ಮೆನ್ನರ್ ೧೯೯೬ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಿನ ‘ಪಾಡ್ದನೊಲು’ ಪನ್ಪಿ ಬೂಕು ತುಳು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯೊಡು ಸುರತ್ತವು ಅತ್ತಂದೆ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಪಾಡ್ದನದ ಸುರುತ್ತ ಬೂಕು ಆದುಂಡು. ನೆಟ್ಟ್ ೨೧ ಭೂತೊಲೆ ಪಾಡ್ದನ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಕತೆಕ್ಕುಲು ಉಂಡು. ಈ ಬೂಕುಗು ಪಾಡ್ದನ ಪಂಡ್ದ್ ಪುದರ್ ದೀತ್‌ಂಡಲಾ ನೆಟ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನವು ಪೂರಾ ಪಾಡ್ದನ ಅತ್ತ್. ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದನ ರೂಪೊಡು ತೋಜಿಂಡಲಾ ಕೆಲವು ಕತೆತ್ತ ರೂಪೊಡುಲಾ, ಕೆಲವು ಭೂತೊಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ್ ತನ್ಕುಲೆ ಕಾರ್ನಿಕ ತೋಜಾವೊಂದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊನಂಚಿ ವಿಚಾರೊನು ತೆರಿಪಾವುಂಡು.

  1. ಈ ಬೂಕುಡುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದನೊಲು

ಈ ಸಂಗ್ರಹೊಡು ಉಪ್ಪುನವು ೨೧ ಪಾಡ್ದೊನೆಲೆಡ್ ಬೊಬ್ಬರ್ಯ ಪಾಡ್ದನ, ಉಂದುವೇ ಪಾಡ್ದನ ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್‌ನ ಬೂಕುಡು Story of Bobbarye ಪಂಡ್ದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ಕತೆಲಾ ಉಂಡು ತುಳುನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ಲಿಂಪ್ಯAತರವಾದ್‌ಲಾ ಪ್ರಕಟ ಆತ್‌ಂಡ್. ಪಂಜುರ್ಲಿ-೧, ಪಂಜುರ್ಲಿ-೨, ಪಂಜುರ್ಲಿ-೩ ಇಂಚ ಈ ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ದನೊಲು ಮೆನ್ನರ್ ಸಂಗ್ರಹೊಡು ಉಂಡು. ಈ ರಡ್ಡ್ ಪಾಡ್ದನೊಳು ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್‌ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೂಕುಡು (1)Panjurli (2) Story of Panjurli, (3) Origin of Bhuta Panjurli, (4) Amtadi Panjurlij ಈ ನಾಲ್ ಪಾಡ್ದನೊಳು ಉಂಡು. ಸುರುತ್ತ ಮೂಜಿ ಮೆನ್ನರ್ ಸಂಗ್ರಹೊಡು ಇತ್ತಿನವು ಅಮ್ಟಾಡಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ನರ್ ಸಂಗ್ರಹೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಜುಮಾದಿ , ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ ಪಂಡ್ದ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾಡ್ದನೊಳು. ಈ ರಡ್ಡ್ ಪಾಡ್ದನೊಲು ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್ ಬೂಕುಡುSong of Jumadi (2) Sarala Jumadi ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ಉಂಡು. ಜಾರಂತಾಯೆ ಬೂತದ ಎಲ್ಯ ಪಾಡ್ದನ ಉಂದು. ಈ ಪಾಡ್ದನ ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್‌ನ ಬೂಕುಡು (1) Acts of Jarantaya (2) The Story of Jarantaya ಇಂಚ ರಡ್ಡ್ ಪಾಡ್ದನ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟ್ ಸುರುತ್ತ ಕತೆ ಜಾರಂದಾಯೆ ಕೂಳೂರು-ಮುಲ್ಕಿ ಸುದೆಟ್ಟ್ ಪೋಪಿನವು ಸಾನದ ಜಾರಂದಾಯೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾರಂದಾಯೆ, ಜಾವಡಿ ಜಾರಂದಾಯೆ ಈ ಮೂಜಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಆರಾಧನೆ ದೆತೊನ್ನ ವಿವರ ಉಂಡು. ರಡ್ಡನೆದವು ಮೆನ್ನರ್‌ನವು ಅದಿತ್ತ್ದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ಉಂಡು.

ಕಾಂತುನೆಕ್ರಿ ಂActs of Kantunekri Bhuta ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಈ ಭೂತದ ಕತೆ ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್ ಬೂಕುಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ಉಂಡು.

ಮಗ್ರಂದಾಯ Acts of Magrandaya ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್‌ನ ಬೂಕುಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ಉಂಡು ತುಳುತ್ತ ಲಿಪ್ಯಂತರಲಾ ಉಂಡು. ಕಲ್ಕುಡೆ, ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ, ಪೊಸ ಭೂತ ಪನ್ಪಿ ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಉಂಡು. ನೆಟ್ಟ್ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪಾಡ್ದನ ಮಲ್ಲವು. ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಕಲ್ಕುಡಗ್ ಸಂಬAಧ ಪಡೆಯಿನವು. Soಟಿg oಜಿ ಏಚಿಟಞuಜಚಿ, Sಣoಡಿಥಿ oಜಿ ಏಚಿಟಟuಡಿಣi ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್‌ನ ಬೂಕುಡು ಕಲ್ಕುಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪಾಡ್ದನದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರ್ಜುಮೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪ್ಯಂತರ ಉಂಡು. ಪೊಸಮಹರಾಯೆ Posa Maharaye ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್‌ನ ಬೂಕುಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರ್ಜುಮೆ. ಉಂಡು. ಅತ್ತಾವರ ದೈಯೊಂಗುಳು Attavara Daiyongulu ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್ ಬೂಕುಡು ನೆತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರ್ಜುಮೆ ಉಂಡು. ಮುಡದೇರ್ ಕಾಳಬೈರವೆ. Mudader Kalabhairava ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್ ಬೂಕುಡು ನೆತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರ್ಜುಮೆ ಉಂಡು. ತೊಡಕಿನಾರ್ Acts of Todakinara ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್ ಬೂಕುಡು ನೆತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರ್ಜುಮೆ ಉಂಡು. ದೇಯಿ ಬೈದ್ಯೆದಿ, ಕೋಟಿಚಂಣಯೆ ೧, ಕೋಟಿಚಂಣಯೆ ೨, ಉಂದು ಮೂಜಿಲಾ ಕೋಟಿಚೆನ್ನಯೆರೆ ಪಾಡ್ದನೊಗು ಸರ‍್ದಿನವು. ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್‌ನ ಬೂಕುಡು ಈ ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ದನಲಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ತರ್ಜುಮೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪ್ಯಂತರೊಡುಲಾ ಉಂಡು. (1). Song of Devbaidi (2) Song of Koti and Channayya (3) Story of Koti and Chennayya,(4) Story of Koti Channayya,(5) Origin of Baiderlu. ನೆಟ್ಟ್ ಬಾಕಿದ ರಡ್ಡ್ಲಾ ಮೆನ್ನರ್‌ನವು ಆಂಡಲಾ ಈ ಬೂಕುಡು ಸರ‍್ದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ೫ನೇ ಪಾಡ್ದನ ಆಯಿ ಬೈದೆರ್ಲೆ ಸಂಧಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲವು ಈ ದಾಖಲೆ ಈತ್‌ನೆಟ್ಟ ಓಲುಲಾ ಬಳಕೆ ಆತಿನವು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ಬರ್ನೆಲ್‌ನ ಬೂಕುಡು ಉಂದು ಪ್ರಕಟ ಅತ್‌ಂಡಲಾ ಐತ ಮೂಲ ಪಾಡ್ದನ ತುಳುತ್ತವು ಮಿಶನರಿಳೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಲು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಗ ತಿಕ್ಕ್ದ್‌ಂಡ್ ಸದ್ಯೊಗು ಆವು ಬೇತೆನೇ ಪ್ರಕಟ ಆಪುಂಡು. ಎ.ಸಿ.ಬರ್ನೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್‌ನ ಪಾಡ್ದೊನೊಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಪಠ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಲವು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಪಾಡ್ದನನೇ. ಅಂಚಾದ್ ಉಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಕರ ಆದುಂಡು. ದೂಮಾವತಿ ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್‌ನ ಬೂಕುಡು ನೆತ್ತ ವಿವರ ಇಜ್ಜಿ. Pilicamundi ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ಪನ್ಪಿ ಬೂತದ ಪಾಡ್ದನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ಉಂಡು ಉಂದುವೇ ಪಾಡ್ದನ ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್ ಬೂಕುಡುಲಾ Acts of Pilichamundi ಇಂಚ ಪ್ರಕಟ ಆತ್‌ಂಡ್.

  1. ಬಾಕಿದಕುಲು ಈ ಬೂಕುದ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡಿನವು

ಡಾ. ಪದ್ಮನಾಭ ಕೇಕುಣ್ಣಾಯೆರ್ ಅರೆನ ಲೇಖನ “ ತುಳುವಿನ ಮೊದಲ ನಿಘಂಟುಕಾರ ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್’ (ತುಳುವರಿವರು, ಪಾದೆಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ಟ (ಸಂ.) ಮೆನ್ನರ್‌ನ ಪಾಡ್ದನದ ಬಗೆಟ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್. “ಮೆನ್ನರ್ ತಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳ ನಡುನಡುವೆ ಭೂತಕೋಲದ ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದನಗಳನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಳು ಪಾಡ್ದನೊಳು ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಪಾಡ್ದನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೧. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಡ್ದನಗಳು ಪಾಡ್ದನದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಇರುವುದಾದರೂ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕತೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇಂತಹ ನಿರೂಪಣ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಡ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಉತ್ತರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶ: ಮೆನ್ನರ್‌ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಕಾಪುವಿನ ಮಧ್ವರಾಯರೋ ಆಥವಾ ಇತರರೋ ಈ ರೀತಿ ಪಾಡ್ದನಗಳನ್ನು ಪುನಾರಚಿಸಿರಲೂಬಹುದು. ಪಾಡ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನರರಿಗೆ ಸದಾಶಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದುದನ್ನು ಅವರು “ತುಳು ಪಾಡ್ದನೊಳು” ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬರೆದ ಮುನ್ನುಡಿಯಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅನ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿದು ಬಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತುಳು ಸಂಸ್ಕತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾದುದು ಅವರ ಈ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆನ್ನಬಹುದು. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಸಂಗ್ರಹದಿAದಾಗಿ ಕೆಲವು ಪಾಡ್ದನಗಳದ್ದಾದರೂ ಅಂದಿನ ರೂಪ ಹೇಗಿತ್ತೆಂಬುದನ್ನು ಇಂದಿನ ಪಾಡ್ದನ ಸ್ವರೂಪದೊಂದಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿನೋಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗ್ರಹವೇ ಸರಿ.”. ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್

  1. ಐಗಳ್ ರೆನ ಪಾಡ್ದನ ಸಂಗ್ರಹೊಡು ಮೆನ್ನರ್ ನ ಪಾಡ್ದನೊಲು

೧೯೨೪ ಟ್ಟ್ ಶಾರದಾ ಛಾಪಖಾನೆಡ್ ಮುದ್ರಣ ಆತಿನ ಎಮ್ ಗಣಪತಿ ರಾವ್ ಐಗಳ್ ತುಳು ಪಾಡ್ದನೊಲೆ ೫ ಎಲ್ಯೆಲ್ಯ ಕೃತಿಕ್ಕುಲೆನ್ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತ್ದೆರ್. ಆನಿಡ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲಾ ಸಂಶೋಧಕೆರೆಡ್ದ್ ೫ ಪಾಡ್ದನೊಲೆ ಸಂಗ್ರಹಲಾ ಐಗಳ್‌ರೆನ ಸಂಗ್ರಹ ಪಂಡ್ದ್ ದಾಖಲೆ ಆವೊಂದುAಡು. ಮೆನ್ನರ್‌ನ ‘ಪಾಡ್ದನೊಲು’ ಪನ್ಪಿ ಬೂಕುಡು ಪ್ರಕಟ ಆತಿ ಸುರುತ್ತ ಪಾಡ್ದನ ಬೊಬ್ಬರ್ಯೆ, ೯, ಬೊಕ್ಕ ೧೦ನೇ ಪಾಡ್ದನ ಕಲ್ಕುಡೆ, ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ, ೧೩ನೇ ಪಾಡ್ದನ ಅತ್ತಾವರ ದೈಯೊಂಗುಳು ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ನ್ ಬದಲ್ ಮಲ್ತ್ದ್ ದೈಯೊಂಗುಳು ಪಂಡ್ದ್, ೧೪ನೇ ಪಾಡ್ದನ ಮುಡದೇರ್ ಕಾಳಬೈರವೆ ಪನ್ಪಿ ಪಾಡ್ದನೊನು ಮುಂಡತ್ತಾಯೆ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್, ೧೫ನೇ ಪಾಡ್ದನ ತೊಡಕಿನಾರ್ ಪನ್ಪಿ ಪಾಡ್ಡನೊನು ತೊಡಕಿನಾರ್(ಕಣಂದೂರು ದೈಯೊಂಗುಳು) ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‌ಡ್ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತ್ದೆರ್. ಈ ಐನ್ ಪಾಡ್ಡೊನುಲುಲಾ ಕುಡ್ಲದ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಪ್ರೆಸ್‌ಡ್ ೧೮೮೬ಟ್ಟ್ ಪ್ರಕಟ ಆಯಿ ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್‌ನ ಪುಸ್ತಕದವೇ ಆದುಂಡು. ಆಂಡ ಗಣಪತಿ ರಾವ್ ಐಗಳ್‌ರ್ ಆ ಎಲ್ಯ ೫ ಕೃತಿಕ್ಕುಲೆಡ್‌ಲಾ ಮೆನ್ನರ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಪಾಡ್ದನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದನೊಳೆನ ಸಾರಾಂಶೊನು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಭೂತೊಲೆ ಆರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ವಿವರವಾಯಿನ ಬರವುನು ಕನ್ನಡೊಡು ಕೊರ್ತೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಆ ಐನ್ ಕೃತಿಕ್ಕುಲೆಡ್ ಐಗಳ್‌ರೆನ ಬೇಲೆ ಅವೆನ್ ಕನ್ನಡೊಡು ತೆರಿಪಾಯಿನವೇ ಆದುಂಡು, ಐಗಳ್ರ‍್ರು ಓಲುಲಾ ಉಂದು ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್ ಸಂಗ್ರಹೊಡು ದೆತ್ತ್ದಿನ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತಿನ ಪನ್ಪಿ ವಿಚಾರೊನು ಓಲುಲಾ ತೆರಿಪಾದ್‌ಜೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಡತಿ ಮಾತಾ ಸಂಶೋದನೆಲು ಮೆನ್ನರ್ ನ “ಪಾಡ್ದನೊಲು” ಪುಸ್ತಕ ತೂವಂದೆ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದ್ ಆ ಐನ್ ಪಾಡ್ಡನೊಲು ಗಣಪತಿ ರಾವ್ ಐಗಳ್‌ರೆನವು ಪಂಡ್ದ್ ದಾಖಲೆ ಆವೊಂದೇ ಉಂಡು. The Indian Antiquary- A Journal of Oriental Research in Archaeology ,Epigraphy, Ethnology, Geography, History, Folklore, Languages, Literature, Numismatics, Philosophy, Religion, & C & C. Edited By John faithfull Fleet and Richard Carnac Temple, Published by Bombay: Education Society’s Press & London: Trubner & Co. 1872-1933/ the New Indian Antiquary(1938-1947/ Indian Antiquary(1964-1971) ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಟಿಕ್ವಿರಿ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ. ಉಂದೆನ್ ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತ್ದೆರ್‌ಡ ನೆಟ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚದ ಬೂತೊಲೆ ಪಾಡ್ದನೊಲು ಮೆನ್ನರ್‌ನವು ಅದುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ನೆಟ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್ ಬರೆತಿನ ಬೂತದ ಪುಟ್ಟು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬೂತದ ಮೂಲದ ವಿವರೊಲು ಅತ್ತಂದೆ ೧೩೩ ಬೂತೊಲೆ ಪುದರ್‌ದ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿಲಾ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಮೆನ್ನರ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಬೂತೊಲೆ ಪಾಡ್ದನದ ವಿಚಾರೊಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಮೆನ್ನರ್ ಸಂಗ್ರಹದೊಟ್ಟುಗು ಎ.ಸಿ. ಬರ್ನೆಲ್‌ನ ದ ಡೆವಿಲ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಪನ್ಪಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೂಕುಡು ಪ್ರಕಟ ಆತಿ ಮೆನ್ನರ್‌ನ ಪಾಡ್ದನೊಲೆನ್‌ಲಾ ಒಟ್ಟುಗು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ೧೩೫ ವರ್ಷೊಡ್ದು ಪಿರವುಡು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್‌ದ ರೆವೆ. ಅಗಸ್ಟ್ ಮೆನ್ನರ್ ಪನ್ಪಿ ಒರಿ ವಿದೇಶಿ ಮಿಶನರಿನ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ದಾಖಲೆ ಆಯಿನ ಬೂತಾರಾಧನೆದ ಪಾಡ್ದನೊಲು ಇನಿತ ಕಾಲೊಡು ಸಂಶೋಧನೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಕರ ಆದುಂಡು. ಕತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪಾಡ್ದನ ರೂಪೊಡು ಉಂದು ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ೧೫೦ ಪಿರವುಡು ಬಳಕೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಿ ತುಳು ಬಾಸೆ, ಅಪಗದ ಊರುದ ಪುದರುಲು, ಹತ್ಯಾರುಲು, ಪದ್ದೆಯಿ ಬಂಗಾರುಲು, ತುತ್ತೆöÊತೊಲು, ಬೇರ, ಬರವು, ತುಳುನಾಡ್‌ಡ ಜಾತಿಲು, ಆರಾಧನೆ, ಆಚರಣೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಟಿಲ್ ಅರಗಣೆ, ಪುಲ ಮರ್ದ್, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಇಂಚ ಮಾತ ಮರ್ಗಿಲ್‌ದ ಸಂಶೋಧನೆಲೆನ್ ನೆಡ್ದ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾದ್ಯ ಉಂಡು. ಮಿಶನರಿನಕಲ್ನ ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ಕುಲು ನಾಡ್‌ಂಡ ಮಲ್ತ್ಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ತಿಕ್ಕಿನ ಕೈಕಾಜಿದ ಬರವುಲೆನ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪು ಕಜ್ಜ ನಿರಂತರ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿAಡ ಪಿರಾಕ್‌ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ ಚರಿತ್ರೆನ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ಜೋಪಾನ ಮಲ್ಪೊಲಿ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]