ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್[೧]

ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಪಾಲ್ತಾಡಿಡ್ ಪುಟ್ಟದು ಬಲತ್ತಿನಾರ್ ಪಕ್ಕಿಲ ಬುಲಿತ್ಂಡ್ ಪದ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆದ್ಂಡ್

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉದ್ಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬುಕೂಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಲ್ಕುಡ-ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ[೨] [೩]

ಸಂಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಕಾಡಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.prajavani.net/authors/%E0%B2%A1%E0%B2%BE%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%BE%E0%B2%A1%E0%B2%BF-%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%AE%E0%B2%95%E0%B3%83%E0%B2%B7%E0%B3%8D%E0%B2%A3-%E0%B2%86%E0%B2%9A%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B3%8D
  2. http://suddinews.com/sullia/2016/03/27/114196/
  3. http://www.kanaja.in/category/%E0%B2%87%E0%B2%A4%E0%B2%BF%E0%B2%B9%E0%B2%BE%E0%B2%B8/%E0%B2%95%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B2%BE%E0%B2%9F%E0%B2%95%E0%B2%A6-%E0%B2%87%E0%B2%A4%E0%B2%BF%E0%B2%B9%E0%B2%BE%E0%B2%B8/%E0%B2%95%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B2%BE%E0%B2%9F%E0%B2%95%E0%B2%A6-%E0%B2%B8%E0%B2%AE%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%B2%E0%B3%80%E0%B2%A8-%E0%B2%87%E0%B2%A4%E0%B2%BF%E0%B2%B9%E0%B2%BE%E0%B2%B8/page/12/