ಪಿತ್ತ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಪಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆತ ರೋಗ ಲಚ್ಚನೊ, ನೆನ್ನ್ ಪಿತ್ತಂದ್‌ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿನಿಸು ತಿಂದಂಡ ಚಾ, ಇಜ್ಜಾ ಚಾ, ಕಾಪಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಪರ್ಯಾಂಡ ಪಿತ್ತ್ ಆಪುಂಡು. ಆದಾಗ ನರ‍್ದ್ತರೆಬೇನೆ, ಕಕ್ಕುನಿ, ಬಾಜಲ್, ಆಪುನಿ ಆಪುಂಡು. ಮಸಾಲದ ಕಜಿಪುತಿಂಡ, ನಿದ್ರೆ ಸರಿಬತ್ತಿಜಿಂಡಲಾ ಪಿತ್ತ ಆಪುಂಡು.

ಲಚ್ಚನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಿತ್ತ ಆಂಡ [೧]

  • ಕಕ್ಕೆರೆ ಬರ‍್ಪುನಿ
  • ಬಾಯಿ ಕೈಪೆ ಆಪುನಿ
  • ತರೆತರ‍್ಗುನಿ
  • ಮೈ ಕೈ ಬೇನೆ ಆಪುನಿ

ಪಿತ್ತ್ಗ್ ಮರ್ದುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಲಿಂಬೆಪುಲಿನ್ ೨ ನಿಮಿಷ ಕೆಂಡೊಗು ಪಾಡ್‌ದ್‌ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಅವೆತ್ತ ನೀರ್‌ನ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ತರೆಕ್ಕ್ ಪಾಡೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ದಾಸವಾಳ ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪುದ ರಸಟ್ಟ್ ದೆಕ್ಕೊಡು.
  • ಒಂಜಿಕುಡ್ತೆ ಪರ ನೇಯ್ಗ್ ಲಿಂಬೆಪುಲಿತ ರಸ ಪಾಡ್ದ್ ಕಲಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ವಾರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ತರೆಕ್ಕ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಮೀಯೊಡು[೨]
  • ಕೈಪಳದ ಪರ್ದ್ಕಂತ್‌ ಅವೆನ್‌ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಮೂರುದು, ದಿನೋಲ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗಾವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೆತ್ತ ಅರ್ದದಾತ್‌ ಉಪ್ಪುದೊಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬಾಟ್ಲಿಡ್ ಪಾಡೊಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿತ್ತಜೋರಿತ್ತ್ಂಡ, ತರೆತರ್ಗುಂಡ, ಬಾಯಿ ಕೈಪೆರೆ ಸುರು ಆಂಡ ಅಪಗ ಉಪ್ಪುಡು ಪಾಡಿನ ತುಂಡುನು ದೆತ್ತ್ ಅಯ್ಕ್ ಪುಲಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದ್ ಮಲ್ತ್ ಅವೆಟ್ಟ್ ದಿನೊಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು.
  • ಮೆತ್ತೆನ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ನೀರ್‌ಡ್ ನನೆತ್‌ ತರೆಕ್ಕ್ ಪಾಡೊಡು ಅಪಗ ಪಿತ್ತಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು, ಅಂಚೆನೆ ತರೆ ಕೂಜಲ್ ಲಾ ತಾಲುಜಿ
  • ನೆಲ ನೆಲ್ಲಿದ ಬರ‍್ದೊಟ್ಟು ಕನತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಲೆ. ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಆಪಿನ ಮುಟ್ಟಕೊದ್ದಿಯಾಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನಗ ಬೊಡಾಂಡ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಪರ‍್ಲೆ.
  • ಪಿತ್ತಜೋರಾದ್‌ ಇತ್ತ್ಂಡ ಉಂದೆನ್‌ ಕಾಂಡೆ ತರೆಕ್ಕ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಬಯ್ಯ ಮೀಯೊಡು. ಇಂಚನೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಪೊಡು.[೩]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪಿತ್ತ್&oldid=146941"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು