ಬಡಗ ಬಾಷೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬಡಗ ಪಾತೆರೊ ಭಾರತದ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯೊದ ನೀಲಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನಕುಲು ಪಾತೆರುನ ಭಾಷೆ.

ಆಂಗಕರ್ತನಾಗಿಬ್ಬ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯ ಪುಸ್ತಕ, ಉಂದು ಕುಡ್ಲದ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್‍ ಪ್ರೆಸ್‍ಡ್‍ 1852 ಪ್ರಕಟ ಆತ್‍ಂಡ್. ಉಂದುವೇ ಪುಸ್ತಕ 1890 ಕುಡ ಮುದ್ರಣ ಆತ್ಂಡ್. ಮಾರ್ಕ ಬರೆದ ಲೋಕರಟ್ಟಗನ ಕಥೆ ಉಂದು 1866ಟ್ಟ್‍ ಪ್ರಕಟ ಆತ್ಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.