ಬಳಕೆದಾರೆ:Akshith vp/ಎನ್ನ ಕಲ್ಪುನ ಕಳ2

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಬಾಲೆ ಚಂದ್ರಾಮು ತ್ಯಾಗಮಯಿ. "ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಿ ಪಾತೆರ ತತ್ತ್ ನಡತ್ಂಡ ದೋಷ ತಟ್ಟು" ಪನ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಕೆದುತ ಕಟ್ಟ ಪುಡಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್‌ದ್ ಅಪ್ಪೆ ತತ್ತ್ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರನೆ ಪರಕೇಂದ್ ನಂಬುದು ತನನ್ ತಾನೇ ಕೆದುತ ಕಟ್ಟಗ್ ಬಲಿ ಕೊರಿನಾಲ್. ಸುರಾಲ ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕ್‌ಲೆನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೋಷ ದೂರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಜನಮಾನಸಡ್ ನೆಲೆಯಾಯಿನಾಲ್ ಬಾಲೆ ಚಂದ್ರಾಮು.

ಪುಟ್ಟು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುರಾಲ ಬೂಡುದ ಗುತ್ತಿನೆಜಮಾನೆ ಸೂರಪ್ಪ ಮಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಬೊಡೆದಿ ದೇಯಿ ಮಾಡೆದಿ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಸುರುತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳ್ ಬಾಲೆ ಚಂದ್ರಾಮು. ಬಾಲೆ ಚಂದ್ರಾಮುಗ್ ಏಳ್ ಜನ ಪಲಯಲ್ಲು. ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಏಳ್ ಜನ ಆಣ್ ಜೋಕುಲೆನ್ ಪೆದ್ದಿನ ದೇಯಿ ಮಾಡೆದಿ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಇತ್ತ್ಂಡ್.

ಅಪ್ಪೆನ ಪಾತೆರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಲೆ ಚಂದ್ರಾಮು ಪುಟ್ಟುನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಗ್ ದುಂಬು ನೀರ್‌ಗ್ ಪೋಯಿನ ದೇಯಿ ಮಾಡೆದಿ ಕಟ್ಟೆದ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲ್ಲ್‌ದ್ ಕೆದುತ ಮೀನ್‌ಲೆನ್ ತೂದ್ ತಿನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು. ಮೀನ್‌ಲೆನ್ ತೂದ್ ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನ ಕೊಡಪಾನಡ್ ಬತ್ತರ್ಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುವೆ ಪನ್ಪಲ್. ಅಳನೇ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೀನುಲು "ಈ ಆಣ್ ಪೆದ್ಯಡ ನಿನ್ನ ಎಣ್ಮ ಜನ ಜೋಕುಲೆಡ್‌ದ್ ಕೆದುತ ಏರಿನ್ ಭದ್ರ ಮನ್ಪೊಡು. ಪೊಣ್ಣು ಪೆದ್ಯಡ ಕೆದುತ ಕಟ್ಟೆದ ಭದ್ರತೆಗಾದ್ ಬಲಿ(ಹಾರ) ಕೊರೊಡು." ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕಾಂಡ್, ಉಂದುವೇ ಪಾತೆರನ್ ಪರಕೆ ಪಂಡ್‌ದ್ ಎನ್ನಿನ ಬಾಲೆ ಮಾಡೆದಿ ಕೆದುಡ್ದ್ ಮೀನ್ ಕಣತ್ ಕಜಿಪು ಮಂತಲ್. ಆನಿಯೇ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಗ್ ಜನ್ಮ ಕೊರಿಯಾಲ್.

ಮದಿಮೆ ನಿಶ್ಚಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪ್ರಾಯ ದಿಂಜಿನಂಚ ಬಾಲೆ ಚಂದ್ರಾಮುನ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕೊನೆ, ಸೂರಪ್ಪ ಮಾಡೆರ ಮೆಗ್‌ದಿನ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಂಡ್. ಜಾತಕ ತೂಯಿನ ಜೋಯಿಸೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಪಂತಿ ಪರಕೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆರ್. ಮಾಡೆರ್ ದಾದ ಪರಕೆಂದ್ ದೇಯಿ ಮಾಡೆದಿಡ(ಬೊಡೆದಿ) ಕೆನ್‌ನಪಗ "ಪೊಣ್ಣು ಪೆದ್ದ್ಂಡ ಕೆದುತ ಕಟ್ಟೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದುಂತೆರೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆನ್ ಕೊರ್‌ಪೆ" ಪಂದ್ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡ್‌ದ್ ಮಾಡೆರ್‌ಗ್ ಬೇಷದ ತೆಡಿಲ್ ಹಾಕಿಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ್. ಉಂದೆನ್ ಮಾತೆ ಬಾಲೆ ಚಂದ್ರಾಮು ದೆಂಗ್‌ದ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತಲ್.

ಚಂದ್ರಾಮುನ ತ್ಯಾಗ ನಿರ್ಧಾರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ವಿಷಯ ಚಂದ್ರಾಮುಗ್ ಗೊತ್ತಾದ್, ಯಾನೇ ಬಲೆಯಾಪಿನ ಸರೀಂದ್ ಎನ್ನ್‌ದ್, ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ದೋಷ ತಿಕ್ಕಂದಿಲೆಕ್ಕ ಮದಿಮೆದ ಏರ್ಪಾಡ್ ಹಾಳಾವಂದಿಲೆಕ್ಕ, ಮದಿಮೆಯಾದ್ ಕನ್ಯೆಯಾದುಪ್ಪುನಗನೆ ಬಲಿಯಾಪುನ ನಿರ್ದಾರ ದೆತೊನುವಲ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮೂಹೂರ್ತೊಡು ಮದಿಮೆ ನಡತ್ತ್ಂಡ್. ಪೊಣ್ಣು ಒಪ್ಪಾವುನ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲಕಿಡ್ ಬಾಲೆ ಚಂದ್ರಾಮು ಕೆದುತ ಕಟ್ಟೆನ್ ಏರ್‌ದ್ ಪೋನಗ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಪೂಜೆ ಸಂದಾವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಬೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಪರಕೆ ಸಂದಾವೆಂದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಲ್ ಬಾಲೆ ಚಂದ್ರಾಮುನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟೆದ ನಡುಕ್ ಬನ್ನಗ ಏರಿ ಭಾಗ ಆಂಡ್. ಚಂದ್ರಾಮು ಕೆದುತ ಕಟ್ಟೆದ ನಡುಟ್ಟು ಬೂರಿಯಾಲ್. ಅಲೆನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬನ್ನಗ "ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಚ್ಚೆದಂಚ ಕೆದು ಭದ್ರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಕೆರುಕ್ ಬಲಿ(ಹಾರ) ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ." ಪಂಡ್‌ದ್, ಅಪ್ಪೆ ಪರಕೆ ಸಂದಾಯಿನಂಚನೆ, ಊರ ಜನಕ್ ಕೆದುನ್ ಒರಿಪಾವುನ ಮೂಲಕ ಜನ ಮಾನಸಡ್ ಅಮರಲಾಯಲ್.

ಉಲ್ಲೇಕೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾಡ್ದನೊಡುಪ್ಪುನ ತುಳುನಾಡ ವೀರ ವನಿತೆ