ಬಳಕೆದಾರೆ:Rajashree 123

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search


ಯನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೊಲ್ಲೆಜೆ ಡು ಕಲ್ಥೊನ್ದುಲ್ಲೆ

ಯನ್ಕ್ ದನ್ಚೆರ್ ಮುಸ್ಸ್ತ್ ಇನ್ತೆರ್ಸ್ತ್ ಉನ್ದು ಸೊಲ್ಮೆಲು

ಎನ್ನ ಪುದರ್;ರಾಜಶ್ರೀ

ಯಮನ್ಕ್ ಯನ್ನ ಅಮ್ಮ ಥುವೊದು