ಬಳಕೆದಾರೆ:Vishwanatha Badikana/ಎನ್ನ ಕಲ್ಪುನ ಕಳ2

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಸರ್ ನಮೊ ಓದುಕೊ


Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟೊನಡು ಪೊಸ ಲೇಕನೊನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೊ. ಈರೆಗ್ ಪೊಸ ಲೇಕನೊನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಪೊಸ ಪುಟೊನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣೊನು ಪನ್ಲೆ: {{{1}}}


ವರ್ಗ:ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳಸುನೆ:{{ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನೆ|ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ದಾನೆ ಕಾರಣೊ ಉಂಡೇ?}}

Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟೊನಡು ಪೊಸ ಲೇಕನೊನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೊ. ಈರೆಗ್ ಪೊಸ ಲೇಕನೊನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಪೊಸ ಪುಟೊನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣೊನು ಪನ್ಲೆ: {{{1}}}


ವರ್ಗ:ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟೊನಡು ಪೊಸ ಲೇಕನೊನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೊ. ಈರೆಗ್ ಪೊಸ ಲೇಕನೊನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಮೇದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ [[ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಪೊಸ ಪುಟೊನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣೊನು ಪನ್ಲೆ: {{{1}}}


ವರ್ಗ:ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಬಗೆತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್


ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪಠ್ಯೊ


31° ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ಇಂದೆಗ್ ₹25 ಆಪುಂಡು.