ಬಾರ್‍ದ ಬಿದೆಕುಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಊರುದ ಬಾರ್ದ ಬಿದೆಕುಲು ಪಂಡ ನೇಜಿ ಮಲ್ಪಪರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಬಾರ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಶಕ ಇರುವ ಜಯ ಫಾಘುಣ ಕಜೆ ಜಯ ಮೊರಡೆ ಚಂಪ