ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ

ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅದ್ ಉಂಡು. ಉಂದು ದೇವಿ ರೂಪೊದ ಶಕ್ತಿ. ಉಂದು ಇಲ್ಲದ ದೈವ. ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ತುದ್ ಒರಿಯನ ಪಿರವು ಬರ್ಪುನ ದೈವ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡ್‌ದ್ ಕೊನೊಂಡ ಬೆರಿಪತ್ತುನ ಕಾರ್‌ಣಿಕದ ದೈವ. ಕುಂತಾಲ ದೇಶೊದ ಕುಂತಾಲ ಮಂತ್ರಿನ ದೇವೆರೆ ಬಲಭಾಗೊಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರದೇವತೆ.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಸತ್ಯೊಗು ಸತ್ಯದೇವತೆ
 • ಧರ್ಮೊಗು ಧರ್ಮದೇವತೆ
 • ಕಪಟೊಗು ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ
 • ಮಾಯೊಗು ಮಂತ್ರದೇವತೆ
 • ಮಹಾಮಾಯೆ
 • ಎಲ್ಲಮ್ಮ
 • ದುರ್ಗಮ್ಮ
 • ಕಾಳಮ್ಮ
 • ಮಾರಮ್ಮ
 • ಬಿತ್ತಿಲ್‌ಡ್ ಗುಡಿಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಸತ್ಯದೇವತೆನೆ ಪೊಸ ಭೂತ ಪೊಸಪ್ಪೆ ಆದ್ ಉಲ್ಲೆರ್.[೧]

ಮಾನ್ಯೆಚ್ಚಿ ಮದು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದೇವಿ ರೂಪದ ಶಕ್ತಿ ಇನಿ ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪುನಗ ಸಂಸಾರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಮಾನ್ಯ ಮಿತ್ತ್ ವಶ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಪೇರ್ ಕೊರೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಕುಟುಂಬ ಸೇರ್ದ್ ಗ್ರಾಮೊಡು ಗ್ರಾಮ ದೇವೆರಾಯಿನ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೆರ್ಲಾ ವಿಫ್ನೇಶ್ವರೆಲಾ, ಅಳಕೆ ಬ್ರಹ್ಮೆರ್, ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಕುದ್ರೋಳಿಯಮ್ಮ, ಬೋಳೂರಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ಸರ್ವ ಸತ್ಯೊಲೆನ್ ದುಂಬು ದೀದ್, ಈ ಜಾಗ್‌ಡ್ ಸತ್ಯದೇವತೆನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನು-ಜಪುಡಾವುನ ಬಾಲ್ ಭಂಡಾತೊಡು ಇನಿ ಜಪುಡಾಯಿನ ಬಾಲ್ ಭಂಡಾರೊಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ್ ಇನಿ ಮಾನಿನ ಮಿತ್ತ್ ವಶ ಆವೊಡು ಪಂಡ್‌ದ್ ಭಂಡಾರೊನು ಜಪ್ಪಾವೊಂಡ ಈ ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪುನಲ್ಪ ವಿಷಾಮ್ರತ ಇಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು ಅಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮಾನವ ಜನ್ಮದಕುಲು ಒಂಜಿ ತೆರಿಂಡ ಒರುಂಬ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋವು, ಬೆರಿಟ್ ಮರಣ, ಬಂಜಿಡ್ ಜನನ ಪಡೆಯಿನಕುಲು ನೆಟ್ಟ್ ಆಯ ಉಪ್ಪು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರೊಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಭಂಡಾರ ಕೆರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುದು ಏರಿನ ಕೊಡಿ, ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡಿಂಚಿ ಗಜಕಂಬೊಡು ಕಡ್ತಿ ಕೈಲ್‌ಡಾವಡ್ ದೀಪಾಯಿ ದಿನೊಟ್ಟಾವಡ್ ವಾ ರೀತಿ ಎಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇತ್ತ್ಂಡಲಾ ಅವೆನ್ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲಾಂದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.

ಸತ್ಯದೇವತೆ ಮಾನ್ಯೆಚ್ಚಿ ಮದು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸತ್ಯದೇವತೆ ಮದು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸತ್ಯದೇವತೆ ನೆಮದೆಚ್ಚಿ ಮದೆಪು ನುಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸತ್ಯದೇವತೆ (ಬೀರ)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ (ಮದು)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ (ಗಗ್ಗಾರದೆಚ್ಚಿ ಮದು)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ (ವಿಷ ಅಮೃತ ಮದಿಪು)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಧ್ಯಸ್ಥ: ಯಾನ್ ಉಂಡಾಯಿಂಚಿತ್ತಿ ಪೊರ್ತು ವಿಷನಾ ಅಮೃತನಾ ಎರ್ತೆನಾ ಜಪ್ಪೆಲಾ ಕುಂದು ಕೋರೆನಾ ಮಿತ್ತ್ ಕೊಲ್ಪುಗು ಪೋವಾ. ತಿರ್ತ್ ಗಂತ್‌ಗ್ ಪೋವಾ ಪಂದ್ ಕೇನ್ನಗ ಧರ್ಮ ದೇವತೆ ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತಿಯೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಂಜಿಡ್ ಜನನ ಬೆರಿಟ್ ಮರಣ ಪಡೆವೊಂದು ಬತ್ತ ಸ್ವಾಮಿದೇವೆರ್ನಆಯುಷ್ಯಾನಂಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಬದುಕೊಡ್ಡ ನಿಕ್ಲೆಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತ್ಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತೆರಿದ್ ಒರುಂಬ ತೆರಿಯಂದಿನ ಮಾನವೆರ್ ಉಪ್ಪು, ಪುಳಿ ಕಾರ ತಿನ್ಪಿನ ಚರ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಲು ಪರಿಶೋಧನೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಅತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಿನ ದಾಲ ದೋಷದ ಪಾಲ್ ಇತ್ತ್‌ಡ್ಂದಾಂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಅಪ್ಪೆನಲಾ ಅನುಗ್ರಹ ಪತೊನ್ಲ. ಪಾಪದ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಕನಿಕರೊನು ತೂಲ, ದೋಷೊನು ತಟ್ಟ್ ಪಾರಾದ್ ತಪ್ಪುನು ಒಪ್ಪು ಮಲ್ತ್‌ದ್, ಪಾಪೊನು ಪಾವನ ಮಲ್ತ್‌ದ್, ವಿಷೊನು ಕಡಪ ರಾಜ್ಯೊಗು ಪಾಡ್ದ್ ಅಮೃತೊನು ಕೂಡಾದ್ ಕೊರ್ಲ ಜಪ್ಪೆಲ್ದ ಕೋಡಿಡ್ ಈ ಉಂತುಲ ದಿಂಜೆಲ್‌ದ ಕೋಡಿಡ್ ಸಂಸಾರೊನು ಉಂತಾಲ, ಸಂಸಾತೊಗು ಬರ್ಪಿನ ದುರಿತ ದೋಷೊಗು, ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟೊಗು ಈ ಬೆರಿ ಪಾಡ್ದ್ ಉಂತುಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯೊಡು ಸಾಯದ ಗಾಳಿ ಬೀಜಾದ್ ಸಸೂತ್ರ ಮಲ್ತ್ ಕಾಪುಲ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿದ ರಡ್ಡ್ ಮದಿಪು.

ಮಂತ್ರದೇವತೆ (ಬೀರ)[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಸಾವಿರದ ಸತ್ಯಗಳು, ಡಾ. ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್, ಸಿರಿ ಪ್ರಕಾಶನ ಪುಟ ೨೭೩-೨೮೫