ಮಟ್ಟಿ ಗುಳ್ಳ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search


Icono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟೊನು ಮಾಜಾಯೆರೆ ಗುರ್ತೊ ಮಲ್ತುತೊ. ಈರೆಗ್ ಈ ಲೇಕನೊನು ಮಾಜಾವುನೆಗ್ ವಿರೋದೊ ಇತ್ತ್ಂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಮಾಜಾಯರ ಪಾಡಿನ ಲೋಕೊನುಲು ಪುಟೊಡು ತೆರಿಪಾಲೆ

ಮಾಜಾವುನೆಗ್ ಗುರ್ತೊ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣೊ: ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲ ಪುದರ್‌ದ ಬರವು ಉಂಡುIcono aviso borrar.png
ಈ ಪುಟೊನು ಮಾಜಾಯೆರೆ ಗುರ್ತೊ ಮಲ್ತುತೊ. ಈರೆಗ್ ಈ ಲೇಕನೊನು ಮಾಜಾವುನೆಗ್ ವಿರೋದೊ ಇತ್ತ್ಂಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಮಾಜಾಯರ ಪಾಡಿನ ಲೋಕೊನುಲು ಪುಟೊಡು ತೆರಿಪಾಲೆ

ಮಾಜಾವುನೆಗ್ ಗುರ್ತೊ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕಾರಣೊ: ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲ ಉಂದೆತ್ತ ಮಾಹಿತಿನ್ ಮಟ್ಟು ಗುಲ್ಲ ಬರವುಗು ಪಾಡ್‌ದ್ಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಮಾಜಾವೊಲಿ