ಮಯಿಸಂದಾಯೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮಹಿಷೆ ಪಂಡ ಗೋಣೆ. ಅಂಚಾದ್ ಗೋಣದ ರೂಪೊದ ಭೂತೊನು ಮಯಿಸಂದಾಯೆಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಮಯಿಸಂದಾಯ ಭೂತೊನು ಕುರಿತಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದನೊಲು ಉಲ್ಲ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದನೊಲು ಈ ಭೂತೊದ ಉಟ್ಟುನು ಕುರಿತಾದ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ತೆರಿಪಾಬ.

ಮಯಿಸಂದಾಯನ ಕಥೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಪುಮಜಲ್ದ ಜತ್ತು ಪರವೆ ಪನ್ತಿ ಪಾಡ್ದನೊಡು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗನಕುಲು ಒಂಜಿ ದಿನೊ ನೀರ ಜಲಕೊಗು ಪೋಪೆರ್. ಇಂದೆನ್ ಮೇಲ್ ಲೋಕೊಡ್ದು ತೂಯಿನ ಈಸ್ವರ ದೇವೆರೆಗ್ ಅಬ್ಬಗನ ಮಿತ್ತ್ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಅಕುಲು ಮೀಯೆರೆ ಜಪ್ಪುನ ಕೆರೆಟ್ಟ್ ಆರ್ ಬೊಲ್ದು ತಾವರೆದ ಪೂವದ್ ನೆಗಪ್ಪುವೆರ್. ಇಂದೆನ್ ತೂಯಿನ ಅಬ್ಬಗಗ್ ತಾವರೆ ಪೂತ ಮಿತ್ತ್ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು. ಅವೆನ್ ಕೊಯ್ಯೆರೆ ಕಯಿತಡೆ ಪೋಪೆರ್. ಅಪಗ ಪೂ ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋದು ಕೆಕ್ಕಿ ಪಾಯಿ ಗುಂಡಿಗ್ ಪೋಪುಂಡು. ಆಡೆಗ್ ಅಬ್ಬಗ ಪೋನಗ ಆಲೆನ್ ಪತ್ತ್ದ್ ಮೆಯಿಸಂಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇಂಚ ಒಂತೆ ದಿನೊ ಪೋನಗ ಆಲ್ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆಪಲ್. ಎನನ್ ದೇವಕೂಟೊಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಪನ್ಪಲ್. ಅಂಚ ಈಸ್ವರ ದೇವೆರ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರ್. ಅಲ್ಪ ಆಣ್ ಬಾಲೆನ್ ಪೆದ್ವಲ್. ಬಾಲೆಗ್ ಮಯೇಸರ ಕುಮಾರೆಂದ್ ಪುದರ್ ದೀಪೆರ್.

ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಗ ಈಸ್ವರ ದೇವೆರ್ ಏಪೊಲ ಪೂಜೆ ಮುಗಿತ್ತ್ದ್ ಬನ್ನಗ ಬಾಲೆಗ್ ಪೂಬಾರೆದ ಪರ್ಂದ್ ಬುಕೊ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಪೇರ್ ಕನವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಒಂಜಿ ದಿನೊ ಈ ಬಾಲೆ ಸೀದ ಪಿದಾಡ್ದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಸಾದಿಡ್ ಪಲ್ಲದವುಲು ಗೋಣೆ ಒಂಜಿ ಈ ಬಾಲೆನ್ ತಾಡ್ದ್ ಕೆರ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆನ್ ನಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಪಲ್ಲದ ಬರಿಟ್ಟ್ ಗೋಣೆ ಅಂಚಿ ಉಂತ್ದ್ಂಡ್. ಬಾಲೆ ಇಂಚಿ ಬೂರ್ದ್ಂಡ್. ಕೋಪೊ ಬತ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ಗೋಣದ ತರೆ ಕಡ್ತ್ದ್ ಬಾಲೆದ ಸರ್ರೊಗು ದೀದ್ ಜೂವೊ ಕಲೆ ಕೊರ್ಪಲ್.

ಇಂಚ ಇಪ್ಪುನಗ ಈಸ್ವರ ದೇವೆರ್ ಬತ್ತ್ದ್ ಬಾಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಆಯೆ ತರೆತ್ತ ಮಣಿ ಆಡವೊಂದು ಬರ್ಪೆ. ಅಯಕ್ಕ್ ಈಸರ ದೇವೆರ್ ಈ ದಿನೊಕ್ಕು ಮೂಜಿ ಅಬತಾರೊದ ಬಾಲೆ. ಈ ನನ ದುಂಬುಗು ನಂದೊಲಿಗೆ ನಾಲ್ ಸಾನೊಗು ಪೋದು ದೇವೆರೆ ಬಲಪಕ್ಕೊಡು ಬೆರ್ಮೆರೆ ಎಡಪಕ್ಕೊಡು ಜೋಗೊ ಪೋವೊಡು. ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಕುಡು, ಒಂಜಿ ತಾರಯಿ. ಕದಿಕ್ಕೆ ಪಂತಿಡ್ ಸಾಂತಿ ಮಂತೊನೊಡುಂದು ಪಂಡ್ದ್ ಕಡಪುಡುವೆರ್. ಉಂದುವೆ ಮಯಿಸಂದಾಯ ಭೂತೊ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]