ಮೊಟ್ಟತ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮೊಟ್ಟತ್ತಿ, ಮುಟ್ಟಕತ್ತಿ, ಮುಟ್ಟತ್ತಿ ಪಂಡ್‍ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಕರ್ಬೊದ ಕತ್ತಿನ್ ಮರತ್ತ ಮಣೆಕ್ಕ್ ಜೋಡ್ಯಾದ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ದತ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಮುಟ್ಟಕತ್ತಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಮೆಟ್ಟುಕತ್ತಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಮೊಟ್ಟತ್ತಿ

ಮೊಟ್ಟತ್ತಿ ತಯಾರಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಡ್ಡೆ ಮಿಲಾವುದ ಕರ್ಬೊಡು ಮರತ್ತ ಪುಡಿ ದಾಂತಿ ಕತ್ತಿನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಕತ್ತಿ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಮಣೆಕ್ಕ್ ಜೋಡ್ಯಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಯರೆ ಒಟ್ಟೆಲಾ ದೀಪೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಪೆಜ, ಪೆಲ, ಇಂಚ ಒವ್ವಾಂಡಲಾ ಎಡ್ಡೆ ಮರತ್ತ ಅರ್ಧ ಪೀಟ್ ಎತ್ತರ ಒಂಜೇ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಪೀಟ್ ಉದ್ದದ ಮಣೆ ಮಲ್ಪ್ ದ್ ಐಕ್ ಕತ್ತಿನ್ ಜೋಡ್ಯಾವೊಡು. ಕೆಲೆವೆರ್ ಕತ್ತಿನ್ ಮಡ್ತ್ ದೀಪಿಲೆಕ್ಕಲಾ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅರ್ಧ ಫೀಟ್ ಎತ್ತರದ ಮಣೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಕುಲೊಂದು ಮೂರ್ಯೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲೆವೆರ್ ತಗ್ಗ್‌ದ ಮಣೆನ್‍ಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟತ್ತಿನ್ ಉಂತೊಂದು ಅಟಿಲ್‍ದ ಕೋಣೆದ ಮೇಜಿಡ್ ಒತ್ತುದು ಪತ್ತೊಂದು ಮೂರುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]