ವರ್ಗೊ:ಹಳ್ಳಿಮರ್ದ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಬಜಿಲ್ದ ಮರ್ದ್
  2. ಬೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಮರ್ದ್
  3. ಮೆತ್ತೆದ ಮರ್ದ್

ಕಿರಿಯಾತ್‍ ಕಷಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕಷಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಗುದ್ದುದು, ಐಕ್ ಚಾತೊಪ್ಪು, ನುಂಗೆಲ್ ಸೂಂಟಿ, ತಾರಿದಬೆಲ್ಲ, ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಸರಿ ಕೊದ್ಯಾವೊಡು. ತಿರ್ತ್ ಜಾದ್ ದೀಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಪರೊಡು. ಸೀತ, ಜರೊಕ್ಕು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ

ಬಾಲಗ್ರಹ ತೈಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಲ್ಯ ಜೋಕಲೆಗ್ ಬರ್ಪಿ ಪಿಟ್ಸ್ ಸೀಕ್ ಗ್ ಬಾಲಗ್ರಹ ಪೀಡೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಐಕಾದ್ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಉಪ್ಪು ಪಿಟ್ಸ್ ಸೀಕ್ ಗ್ ಬಾಲಗ್ರಹ ತೈಲ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್

ಬಾಲಗ್ರಹ ತೈಲ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಲಗ್ರಹ ತೈಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ವಸ್ತುಲು- ಕೈಬೇವುದ ಎಣ್ಣೆ, ಬೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಕಿದ ತಪ್ಪು, ತುಂಬೆ ತೊಪ್ಪು, ಸದಾಪು ತೊಪ್ಪು, ಕೆಂಪು ಬೇರ್, ಭೂತದಶಕ. ನೆಗ್ಗಿನ ಮುಳ್ಳು, ಪಾತಾಳ ಗರಡೆ, ಈಶ್ವರಿ ಬೇರ್, ಗರುಡ ಪಾತಾಳ, ನಿರ್ವಿಶ, ಬಜೆ, ಪೀನಾರಿ, ಜಾಯಿಕಾಯಿ, ಚಕ್ರಾಣಿ, ಪತ್ರೆ, (ಉಂದು ಮಾತ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ವಸ್ತು ಮಾರುನ ಅಂಗಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು) ಕೈಬೇವುದ ಎಣ್ಣೆದೊಟ್ಟುಗು ಮಿತ್ತ್ ಡ್ ಪಂಡಿನ ಬೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪುಲೆನ್ ಗುದ್ದುದು ಬೆಚ್ಚೊಗು ದೀವೊಡು, ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಮರ್ದ್ ದ ಬೇರ್ ಲೆನ್ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಡ ಕೊದ್ಯಾವೊಡು. ಸರಿ ಕೊದಿ ಬೊಕ್ಕ ತಟ್ಟಿ ಕುಡ್ಪುಡು ಗಾಳಿದ್ ಚೌಲಿ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಬಾಟ್ಲಿಡ್ ದಿಂಜಾದ್ ದೀವೊಡು. ಸರಿಟ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ ವರ್ಷ ಆಂಡಲಾ ಹಾಳಾಪುಜಿ.

ಬಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮೀಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂದ್ ಸಂದ್ ಲೆಗ್ ಪೂಜೊಡು. ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೈಲೊನ ಬಿರೆಲ್ ಡ್ ಬಾಯಿಗ್ಲಾ ನಕ್ಕಾವೊಡ. ಪುರ್ಕಟ್ ಬಾಲೆಗ್ ನಕ್ಕಾನಗ ತಿಗತ ನೈಯಿತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ನೆಕ್ಕಾವೊಡು. ಒವ್ವೇ ಕಾರಣೊಗು ಹೆಚ್ಚ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಉಂದು ಉಷ್ಣ. ಈ ತೈಲ ಗಾಯ, ಕಜ್ಜಿಗ್ ಲಾ ಪೂಜುವೆರ್.

ನೀಲಿತಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೀಲಿತಪ್ಪುನು ಗುದ್ದುದು ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆದೊಟ್ಟುಗು, ಜೀರ್ದರಿ, ಕೆಂಪುಬೇರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕೊದ್ಯಾದ್, ಗಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಮಲ್ತ್ ಬಾಟ್ಲಿಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ದೀವೊಡು. ಬಳಕೆ- ಪುರ್ಕಟ್ ಬಾಲೆಲೆಗ್ ಮೀಪಾವೊಡ್ದು ದುಂಬು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜುವೆರ್, ತರೆ ಕೂಜಲ್ ಕಪ್ಪು ಆವೆರೆ, ಕೂಜಲ್ ತಾಲಂದಿಲೆಕ್ಕ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್

ಸುಕ ಜಿಲಾಬು ತೊಪ್ಪು ಕಷಾಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಕ್ಕ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಸೋನಾಮಕಿ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಗಿಡಮೂಲಿಗೆ ಮರ್ದ್ ಮಾರುನ ಅಂಗಡಿಡ್ ನುಂಗಾದಿನ ಸೊಪ್ಪು ತಿಕ್ಕುಂಡು.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲೆನಗ್ ಉಷ್ಣ ಆದ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣೊಡು ಪಿದಯಿ ಆಪುಜಿ. ಅಪಗ ಈ ಸೊಪ್ಪುನು ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಕೊದ್ಯಾದ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕೊರೊಡು. ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಮರ್ದ್ಡೇ ಪಿದಯಿ ಪೋಪಿನ ಸಲಿಸಾಪುಂಡು.

"ಹಳ್ಳಿಮರ್ದ್" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಒಟ್ಟು ೮ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ೮ ಪುಟೊಕುಲು ಈ ವರ್ಗೊಡು ಉಂಡು.