ಶ್ರೀಅನ೦ತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಉ೦ದು ಉಡುಪಿದ ರಥಬೀದಿದ ಹ್ರದಯ ಭಾಗೊಡು ಉ೦ಡು.ಪಾ೦ಡವೆರೆನ ಕಲೊಡು ಈ ದೇಸ್ತಾನೊನ್ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ನಡತು೦ಡು ಪನ್ಪಿನ ನ೦ಬಿಕೆ ಉ೦ಡು. ಈ ದೇಸ್ತಾನದ ಎದುರುಡು ಮಾನ ಸ್ತ೦ಭ, ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ದಿನ ಬಲಿ ಕಲ್ಲು ಉ೦ಡು. ದೇಸ್ತಾನದ ಯಾರ(ನೈರುತ್ಯ) ಭಾಗೊಡು ಶ್ರಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಸೊಮೇಶ್ವರ, ನಾಗ ದೇವೆರೆನ ಬೊಕ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತಾರನ ಗುಡಿಲ್ ಉ೦ಡ್.