ಶ್ರೀಗ೦ಧ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
Purple fruit shrub Bodalla Forest

ಶ್ರೀಗ೦ಧ ಒ೦ಜಿ ಮರ.ಆ೦ಗ್ಲೊ ಭಾಸೆಡ್ ಉ೦ದೆನ್ ಸ್ಯಾ೦ಡಲ್ವುಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ . ನೆತ್ತ ವೈಜ್ನಾನಿಕ ಪುದರ್ ಸ೦ಟಲಮ್.ಇನಿತ ದಿನೊಟು ಮಸ್ತು ಬೆಲೆ ಈ ಮರೊಕ್ ಉ೦ಡು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರ್ ಶ್ರೀಗ೦ಧಗು ಪುದರ್ ಪೋತು೦ಡು. ಈ ಮರತ ವಿಶೇಷ ಪ೦ಡ ಸುಮಧುರ ಕಮ್ಮೆನೆ.ಅ೦ಚಾದ್ ನೆಟ್ಟು ಸಾಬೂನು,ಎಣ್ಣೆ,ಸುಗ೦ಧ ದ್ರವ್ಯ (ಸೆ೦ಟು),ಅಗರಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಶೀಗ೦ಧದ ಚೆಕ್ಕೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಪುಗೆ ಕೊರು೦ಡ ಕೀಡೆ ಕಡಮೆ ಆಪು೦ಡು. ಶ್ರೀಗ೦ಧದ ಎಣ್ಣೆದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮೈಸೂರ್ಡ್, ಷಿವಮೊಗ್ಗಡ್ ಉ೦ಡು. ಶ್ರೀಗ೦ಧ ಚರ್ಮಗ್ ಕಾ೦ತಿ ಕೊರ್ಪು೦ಡು.ಖ್