ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ ಬಾಯಿ ಪಟೆಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ ಬಾಯಿ ಪಾಟೆಲ್

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ ಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ೩೦-೧೮೭೫ ಗ್ ಖೇಡಾ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕರಮಸಾಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಪುಟ್ಟುದೆರ್ ಮೆರ್ನ್ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಝವೇರಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಡಾಬಾ ಮೆರ್ನ ಅಣ್ಣಾ ನಗುಲು ಸೋಮಾಬಾಯಿ ನರಸಿಬಾಯಿ ವಿಟ್ಟ್ಲ ಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಹೀಬಾ ಪನ್ಪಿನ ಒರ್ತಿ ಮೆಗ್ದಿ ಮೆರೆನ್ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್ ಮೆರ್ ರಾಷ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ್ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ವಹಕೆರ್ ಅದಿತೆರ್ ಮೆರ್ ಗುಜರತ್ ದ ಸರ್ದರ್ ಪನ್ಪಿನ ಬಿರುದು ಪಡೆದೆರ್ ಮೆರ್ ೧೯೯೦ ಡು ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದೆರ್ ೧೫-೧೯೫೦ ತಿರಿಯೆರ್

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]