ಸೋದರ ಸಮ್ಮಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡಿಗೆರೆನ ಸಹೋದರೊಗ್ ತುಳುವೆರ್ ಸೋದರ ಪನ್ಪೆರ್. ಸಮ್ಮಲೆ/ತಮ್ಮಲೆ/ಚಮ್ಮಲೆ/ಅಮ್ಮಲೆ ಪೂರಾ ಒಂಜೇ ಅರ್ಥೊ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಕನ್ನಡೊಡ್ ತಾಯಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದ Mother ತುಳುವೆರೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ. ಅಪ್ಪೆನ ಅಣ್ಣೆ, ಮೆಗಿಯನಕುಲು ಸೋದರ ಸಮ್ಮಲೆ ಆಪೆರ್. ಮದಿಮ್ಮೆದ ಸಂದರ್ಭೊಡು ಸೋದರ ಸಂಬಂಧೊ ಅಗತ್ಯೊ ಆಪುಂಡು. ಪೊಣ್ಣನ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸಮಯೊಡು ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯಾಯಿನ ಸಮ್ಮಲೆಗ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಕೊರೊಡಾಪುಂಡು. ಮದಿಮ್ಮೆದ ವೀಳ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೊಡು ಸೋದರೊ ಸಮ್ಮಲೆನ ವೀಳ್ಯೊಂದು ಬೇತೆನೆ ವೀಳ್ಯೊ ಕಟ್ಟುವೆರ್.