ಬೀಜದ ಮರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ಕೊರಂಟ್ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)
ಬೀಜ ಉಪ್ಪುನ ಪರ್ಂದ್ - Caju

ಬೀಜದ ಮರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೀಜದ ಮರ ಉಂದೆನ್‍ ಕೊರಂಟ್‌‍ದ ಮರ ಪಂದ್‌ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಬೀಜದ ಮರ/ ಪಂಡ್ಂಡ ಗೇರು ಬೀಜಂದ್ ನಮ ಕನ್ನಡೊಡು ಪನ್‍ಪ್ಪತ್ತ ಅವ್ವೇ. ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಗೇರುನು ಬೀಜ/ಕೊರಂಟ್ ಪಂದೇ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಕನ್ನಡೊಡ್ ಬೀಜ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ತೊ ಉಂಡು. ಅಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ಬೀಜ ಪಂಡ ಅವು ಗೇರುಬೀಜನೇ/ಕೊರಂಟೇ. ದಾಯೆಪಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ಬೀಜ ಪಂಡ ಬಿತ್ತ್ ಪನ್ಪಿ ಅರ್ತ ಅತ್ತ್. ಕನ್ನಡಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೀಜ ಪಂಡ ಬಿತ್ತ್ ಪನ್ಪಿ ಅರ್ತಡ್ ಬಳಕೆಡ್‌ ಉಂಡು.

ಬೀಜದ ಮರಟ್ಟ್ ಪರ್ಂದ್‍ಲಾ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೀಜಲಾ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಒವ್ವೆ ಪರ್ಂದ್ ದೆತ್ತ್ ತೂಲೆ ಬಿತ್ತ್‌ಲ್ ಪೂರಾ ಪರ್ಂದ್‍ದ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನೆ. ಆಂಡ ಬೀಜದ ಪರ್ಂದ್‍ದ ವಿಶೇಷನೇ ಅವುಲು ಪರ್ಂದ್‍ದ ಪಿದಯಿ ಬೀಜ. ಅಂಚಾದ್ ಬೀಜದ ಪರ್ಂದ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಮರಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಕೊರಂಟ್

ಕೊರಂಟ್(ಬೀಜ) ಈ ಮರತ ಊರು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಬ್ರೆಜಿಲ್. ಕೊರಂಟ್‌ನ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಗೇರುಬೀಜ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಡ್ ಕ್ಯಾಶು (cashew) ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪೋರ್ಚುಗೀಸೆರ್ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೬ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ರ್ದ್ ಈ ಮರತ ಬೀಜನ್ ಕನತ್‌ದ್ ಗೋವೆಯ ಕಡಲ ತೀರಡ್ ಸುರುಕು ಬುಲೆಪಾಯೆರ್. ಸುರುಟು ಕೋರಂಟ್‌ನ್ ಓಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಬುಲೇಯಾದ್ ಬುಲೆಪಾವೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್, ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಅಪಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪಂಡ ಬೀಜ/ಕೊರಂಡ್. ಕೊರಂಟ್‌ದ ಲಾಭಲಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ಂಡ್. ಕೊರಂಟ್ ಪೊಯ್ಯೆಡ್ ಪೊರ್ಲುಡೇ ಬುಲೆಪುನೆರ್ದ್ ದಾದ್ರ ಉತ್ತ‌ರ ಕನ್ನ‌ಡ, ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತಲಕಾಡ್‌ಡ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ ಬುಲೆಪಾವೆರ್.[೧]

ಬೀಜದ ಬೊಂಡು

ದಯಿತ್ತ ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೀಜ/ಕೊರಂಟ್ ಭಾರತಗ್ ಬತ್ತಿನ ಸುರು ಸುರುಕು ಸರಿತ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಜೂತಕ ಪಂಡ್‌ದ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂಸೃತದ ಪುದರ್. ಗೊಂಕ್‌ದ ಪರ್ಂದದ ರಸ ನಮ್ಮ ಕುಂಟುಲೆಗ್ ಬೂರ್ಂಡ ಕುಂಟುಡು ಕಲೆ ಅಪುಂಡು. ಬೀಜದ ಸುನೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಗ್ ಬೂರ್ಂಡ ಚೋಲಿ ಪೋಪುಂಡು. ಸುನೆ ತಾಗ್‍ನ ಜಾಗೆ ಉರಿಯರೆ ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಕೊರಂಟ್‌ನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ಡ್ ಅಕಾಜು ಪಂಡ್‌ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೊರಂಟ್‌ನ್ ಬುಲೆದ್ ಮಾರುನಕ್‌ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್,ದುಡ್ಡು ಲಾಭ ಬರ್ಪಿನೆರ್ದದಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ಯುನಟ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಪಂಡ್‍ದ್ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಕೊರಂಟ್‌ದ ಮರ ೧೦-೧೫ ಅಡಿ ಉದ್ದ ಬೆಲೆಪುಡು,ಈ ಮರತ ಇರೆ ಅಗಲ-ತ್ತೆತಿದ ರುಪದ್ ಉಪುನ್ನ್‌ಡ್. ಕೊರಂಟ್ಡ್‌ಲ ೨ ರಿತ್ತಿ ಉಪ್ಣು‌ಡು ಒಂಜಿ ಪೋಣ್ಣು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ್, ಈ ಕೊರಂಟ್‌ದ ಪಂರ್ದ್[ಗೊಂಕು] ಕೆಂಪು ಇಜಾಂಡ ಸರ್ದನ‌ವಾ‌ದ್ ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪು‌ಡ್. ಈ ಪಂರ್ದ್‌ದ ರುಚಿ ಚೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರ್ ಕನೆರ್ ಆದ್ ಉಪ್ನುಂಡು. ಕೊರಂಟ್‌ನ್ ಸುಟ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಚೂರ್ ಪೊ‌ರ್ತ್ ಆದ್ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ತಿಂದ್ಂಡ ರುಚಿ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಗ್ ಗೊಂಕು‌ನ್ ಕೊನೋದು ಕಾಜು ಫೆನ್ನಿ ಪನ್ಪುನ ಗಂಗಸರೊನು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಕೊರಂಟ್‌ದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೀಜದ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮರತ್ತ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊರಂಟ್‌ನ್ ಗಲಸುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಕರ್ನಾಟಕದ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು, ಡಾ. ಮಾಗಡಿ ಆರ್. ಗುರುದೇವ, ದಿವ್ಯಚಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ, ನಂ. ೪೫, ಪಾಪಣ್ಣನ ತೋಟ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- ೫೬೦ ೦೭೯ ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ ೨೦೦೪, ಪುಟ ೨೭೩-೨೭೬
Cashew Brazil nut cut
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೀಜದ_ಮರ&oldid=136726"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು