ತುಳು ಜಾನಪದ ಪದೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ತುಳು ಜಾನಪದ ಪದ್ಯ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)
Jump to navigation Jump to search

ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ತೋಜೊ೦ದುಂಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಮೂಜಿ ಮೋನೆ ತೋಜೊ೦ದುಂಡು, ಆಜಿ ಕಣ್ಣ್ ತೂವೊ೦ದು೦ಡು

ಲೆತ್ತನ ಲೆತ್ತನ ಇಯೇನ ಲೆತ್ತಿನಿ , ಇಜ್ಜಿ೦ಡ ಲೆಪ್ಪುಲೇಗೆ

ಬಚೀರೇ ತಿನ್ನೇರೇ ಬೊಡು ಸುಣ್ಣ , ಕೊರ್ಪನ ಪನ್ಲಗೆ ।।


ರಡ್ಡ್ ಮೋನೆ ತೂವೊ೦ದು೦ಡು, ಆಜಿ ಕಾರ್ ತೋಜೊ೦ದುಂಡು

ಲೆತ್ತರ  ಲೆತ್ತರ  ಇರೇನ ಲೆತ್ತಿನಿ, ಇಜ್ಜಿ೦ಡ ಲೆಪ್ಪುಲೇಗೆ

ಕೆಲಸದ ಪೋರ್ತಗ್ ಬತ್ತ್೦ಡ ವ೦ದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತುತೆರಗ್ ।।


ತುವೋ೦ದಿಪ್ಪಿ ಜವ೦ದಿ ಪೊಣ್ಣೆ , ಕೇನ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೊನು

ನಿನ್ನನೇ ಪೊರ್ಲಗ್ ಮೈಪುರ ಮರ್ ಲಾ೦ಡ್, ಕೇ೦ಡಿನ ಕೊರ್ದಬುಡು

ಅವತಾರ ಉಂತಾದ್ ಐಕಾದೆ ಕಾಪುವೆ ,ಇತ್ತೆನೆ ಪ೦ದ್ಬುಡು ।।


ಬ೦ಗಾಡಿದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ , ಕೇನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೊನು

ಪುಲ್ಲೆನೆ ಲಕ್ಕ್ ದ್ ಬರ್ ಪಿನ ಪೋರ್ತಗ್ ಕಾತ್ ದ್  ತುಯರತ್ತ

ಪೆತ್ತ  ಕಂಜಿದೊಟ್ಟು ಎನ್ನಲ್ಲ ಸೇರ್ತದ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತಿನತ್ ।।


ವೈಯಾರದ ಸಿ೦ಗಾರಿಯೆ, ಮನಸ್ ಎನ್ನ ತೆರಿದ್ ಬುಡ್ಲಾ

ಕುದಿರೆಡ್ ಕುಲ್ಲುದ್, ರಾಜನ ಭಾಷೇಡ್ ಲೆತ್ತಿನ ತಪ್ಪಾ೦ಡಾ ..

ಸುಣ್ ಓನೆ ಬೊಡೆ೦ಕ್ ,ಎಪೊನ ಬರೊಡು ಇತ್ತೆನೆ ತೇರಿಪ್ ರಾ ... ಹಾ ... ।।


ಕುದುರೆ  ಎರ್ ದ್ ಬತ್ತಿ ಶೂರ ಪ೦ಡಿನೆನ್ ನಡಪಾದ್ ಕೊರ್ ಲೆ

ಮಾತೆರ್ಲ  ಜೆಪ್ಪಿನಪಾಗ ಸೈತಿನಕ್ಲು  ಲಕ್ನಗ ..

ಮರ್ ಮರ ಜೊತ್ ಲಾಗ ಸೈತಿನ ಎರತ್ತಾ ಮಿತ್ತ್ ಡ್ ಬತ್ತ್೦ಡ್  ಕೊರ್ ವೆ .. ।।


ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೊಣ್ಣೆ , ಆತ್ ಪೊರ್ತು ಆವ೦ದೆ೦ಕ್

ಆಪಿನ ಪೊಪಿನ ಪಾತೆರ ಪನ್ಲ ,ಆಸೆನ ಪುಟ್ಟವಡಾ

ಎನ್ನ್ ನೆ ಭಾಷೆಡ್ ಮೀರ್ ದ್ ಬುಢ್ಯಾ ಬುಡುಪಾದ್ ಪ೦ದ್ ಬುಡ್ಲಾ ..ಆ .. ।।


ಕೇನ್ಲೆ ಕೇನ್ಲೆ ಪಾತೇರ ಕೇನ್ಲೆ, ಮಾತೇರ್ ಜಪ್ಪಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಡ್ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ

ಚರ್ಮದ ಜೋಡೊನು ಪಾಡೊ೦ದು ಬರೊಡಿರ್ ,

ಐತೆನೆ ಶಬ್ದೋನು ಕೆ೦ಡೆನ್ ಬರ್ ಪೇ ಸುನ್ನೋನೇ ಪತ್ತೋ೦ದೆ ... ಎ ।।


ಸೋತೆ ಪೋಣ್ಣೆ ನಿಕ್ಕ್ ಯಾನ್, ಪ್ರಾಣ ಕೊರ್ ಪೆ, ಇಯೆ ರಾಣಿ

ಪಾತೆರ ನಡಪಾಯ ತ೦ಕೋದ ಪೊಣ್ಣೆ, ಆತೆನ ಮದ್ಮೈನನ್

ಚರ ಚರ ಶಬ್ದೊಡ್,  ಪೊರ್ ಲೂದ್ ನಿನ್ನ  ,ಪಾತೆರ  ಕುಶಿಕೊರು೦ಡು ..  ।।


ಮೀಸೆ  ತಿರೆಗದ್ ಕುದಿರೆದ ಮಿತ್ತ್ , ಬತ್ತಿನ ರಾಜಗ್ ಬೊಡು ಗತ್ತ್

ಪಿರವೊಡು ಕುಲ್ಲಾದ್ ಕೈನ ಪತ್ತೋ೦ದ್ , ಧೈರ್ ಯೋಡ್ ಪೊವೊಡಿರ್

ಎನ್ನನೆ ಮನಸ್ಸನ ಗೆ೦ದ್ಯರ್ ಸುಲಬೊಡು, ಉಡಲಗ್ ಪೆರ್ ಮಾ೦ಡ್ ಉಡಲಗ್ ಪೆರ್ ಮಾ೦ಡ್ ।।


ಉಲ್ಲೆಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]