ಬಳಕೆದಾರೆ:TCsshetty

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ಬಳಕೆದಾರೆ:Dr Chandra Shekhara Shetty ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)

ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಎನ್ನ ಕಸುಬುಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರ. ಸಂತ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆ