ಬಳಕೆದಾರೆ:Lokesha Kunchadka

    ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
    (ಬಳಕೆದಾರೆ:Lokesha kunchadka ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)

    ಲೋಕೇಶ ಕುಂಚಡ್ಕ . ಯಾನ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾತ್ ಉಲ್ಲೆ . ಕುಡ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪುನ.

    [[೧]]