ಯನ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಜಪಾನ್‍ದಕ್ಲೆನ ೫೦೦ ಯೆನ್
1872ತ ಬೊಳ್ಳಿದ ಯೆನ್

ಜಪಾನ್‍ದ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ದ ಪ್ರಕಾರೊ ಜಪಾನ್‍ದ ಕರೆನ್ಸಿನ್ ಯೆನ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.[೧] ಉಂದು 1872ಡ್ದ್ ಜಾರಿ ಆಂಡ್. ಆಂಡ ರಡ್ಡ್ ಒರ್ಸೊದ ಬುಕ್ಕೊನೆ ಇಂದೆನ್ ಕಾಸ್ ಆದ್ ಪರಿಚಯೊ ಮಲ್ರ್‌ರ್. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ 1869ಟ್ ೧೦ಯೆನ್‍ಡ್ದ್ ೧೦೦ಯೆನ್‍ಗ್ ಮುಟ್ಟೊ ನೋಟು ನೇಮಕಾಂಡ್. ಇಂಪೆರಿಯಲ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ೧೮೭೮ಟ್ ಉಂದೆನ್ ಪಾಲಿಸಾಂಡ್. ಒಂಜಿ ಯೆನ್‌ರ್ದ್ ಇರ್ವ ಯೆನ್ ಮುಟ್ಟ ಪೊಂಡ್. ೧೮೮೧ರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ೧೮೮೩ಡ್ ಡಿನೊಮಿನೇಶನ್ನು ೨೦ಯೆನ್ ಬುಕ್ಕೊ ೧೦ ಯೆನ್ ಇಂಪೆರಿಯಲ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಮನಿನ್ ಪರಿಚಯೊ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ೧೮೭೭-೧೮೭೮ಡ್ ಇಂಪೆರಿಯಲ್ ಜಪಾನೀಸ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ೧ರ್ದ್ ೫ ಯೆನ್ ನೋಟುನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ೧೮೮೫ಡ್ ಜಪಾನ್‍ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ, ಐನ್, ಪತ್ತ್, ನೂದ್ ಯೆನ್[೧,೫,೧೦,೧೦೦]ದ ನೋಟುನು ಜಾರಿ ಗೊಳಿಸಾಂಡ್. ೧೯೧೭ ಬೊಕ್ಕ ೧೯೨೨ಡ್ ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರೊ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನ ಪತ್ತ್, ಇರ್ವೊ, ಐವೊ[೧೦,೨೦,೫೦] ಯೆನ್ ನೋಟುನು ೧೯೩೮ಡ್ ಪೊಸ ರೂಪೊಡ್ ಪರಿಚಯೊ ಮಲ್ತ್ಂಡ್. ೧೯೪೪-೪೫ಡ್ ಪತ್ತ್ ಯೆನ್‌ದ ನೋಟುನು ಜಪಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತ್ಂಡ್.[೨]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.thefreedictionary.com/yen
  2. http://www.mof.go.jp/english/
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಯನ್&oldid=127041"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು