ತಡೆಪತ್ತ್’ದಿನ ಐ.ಪಿ ವಿಳಾಸೊಲು ಅಂಚೆನೆ ಬಳಕೆದ ಪುದರ್’ಲು

ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ
ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಬಳಕೆದಾರನನ್ನು ಹುಡುಕು

ತಡೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ಖಾಲಿ ಇದೆ.

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:BlockList"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು