ಗೆಜೆಟ್ ಗಳಸಿನ ಲೆಕ್ಕ

Jump to navigation Jump to search

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಮಾಹಿತಿಲು cacheದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇತ್ತೆದ ಸ್ತಿತಿನ್ ಬಿಂಬಿಸವೊಂದುಂಡು. ದಿಂಜ ಪಂಡ ೫,೦೦೦ ಪಲಿತಾಂಸೊಲುcacheಡ್ ತಿಕುಂಡು.

This table indicates the number of users who have enabled each gadget on this wiki. An active user is counted as someone who has made an edit in the last ೩೦ days. This list excludes stats for gadgets enabled for everyone by default and may include gadgets that are no longer available.

ಗೆಜೆಟ್ಬಳಕೆದಾರೆರ್‍ನ ಸಂಕ್ಯೆActive users
extra-toolbar-buttonsDefaultDefault
refToolbarDefaultDefault
HotCat೨೬೧೨
Navigation_popups೧೦
"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:GadgetUsage"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು