ಅನುಮತಿ ದೋಷ

Jump to navigation Jump to search

send a message to multiple users at once ಕ್ಕ್ ಇರೆಗ್ ಅನುಮತಿ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಕ್ ಕಾರಣೊ:

ಈರ್ ಕೇನಿನಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಖಾಲಿ ಈ ಗುಂಪುಗು ಸೇರ್ದುಪ್ಪುನ ಸದಸ್ಯೆರೆಗ್ ಮಾತ್ರ: ನಿರ್ವಾಹಕೆರ್.

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:MassMessage"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು