ಕಡತೊ, ಸದಸ್ಯೆರ್, ಪುಟೊ, ಆವೃತ್ತಿ, ಅತ್ತ್‌ಡ ದಾಕಲೆ ಐ.ಡಿ. ಮೂಲಕ ಪುನರ್ನಿರ್ದೇಶನ

ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ

ಈ ವಿಸೇಸೊ ಪುಟೊ ಒಂಜಿ ಕಡತೊಗು (ಕಡತದ ಪುದರ್ ಕೊರ್ತ್ಂಡ್), ಒಂಜಿ ಪುಟೊಕು (ಪುಟತ ಐ.ಡಿ. ಅತ್ತ್‌ಡ ಆವೃತ್ತಿದ ಐ.ಡಿ. ಕೊರ್ತ್ಂಡ್), ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯೆರೆ ಪುಟೊಕು (ಒಂಜಿ ಸದಯೆರೆ ಐ.ಡಿ. ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊರ್ತ್ಂಡ್), ಅತ್ತ್‌ಡ ಒಂಜಿ ದಾಕಲೆ ಸೇರಿಗೆಗ್ (ದಾಕಲೆದ ಐ.ಡಿ. ಕೊರ್ತ್ಂಡ್) ಕೊನೊಪುಂಡು. ಉಪಯೋಗ: ವಿಸೇಸೊ:Redirect/file/Example.jpg, ವಿಸೇಸೊ:Redirect/page/64308, ವಿಸೇಸೊ:Redirect/revision/328429, ವಿಸೇಸೊ:Redirect/user/101, or ವಿಸೇಸೊ:Redirect/logid/186.

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:Redirect"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು