ತೂಗು ಪಟ್ಟಿಲು

Jump to navigation Jump to search

This page lists the tags that the software may mark an edit with, and their meaning.

ಅಂಕಿತ ನಾಮAppearance on change listsFull description of meaningಮೂಲೊಸಕ್ರಿಯ?Tagged changes
mobile editಮೊಬೈಲ್‍ ಸಂಪೊಲಿಪುಮೊಬೈಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಂಪಾದನೆ (ವೆಬ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಪ್)Defined by the softwareಅಂದ್೧,೭೫೬ ಬದಲಾವಣೆಲು
mobile web editಮೊಬೈಲ್ ವೆಬ್ ಸಂಪೊಲಿಪುEdit made from mobile web siteDefined by the softwareಅಂದ್೧,೬೮೮ ಬದಲಾವಣೆಲು
mw-add-media(hidden)Edits that add mediaDefined by the softwareಅಂದ್೧,೬೪೫ ಬದಲಾವಣೆಲು
visualeditorದೃಸ್ಯೊ ಸಂಪೊಲಿಕೆ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದು ದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕDefined by the softwareಅಂದ್೯೭೧ ಬದಲಾವಣೆಲು
visualeditor-wikitext2017 source editEdit made using the 2017 wikitext editorDefined by the softwareಅಂದ್೬೫೪ ಬದಲಾವಣೆಲು
mw-remove-media(hidden)Edits that remove mediaDefined by the softwareಅಂದ್೪೨೯ ಬದಲಾವಣೆಲು
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageDefined by the softwareಅಂದ್೪೨೪ ಬದಲಾವಣೆಲು
visualeditor-switchedದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕ: ಬದಲಿಸಿದ್ದುಬಳಕೆದಾರ ದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಕಿಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದಕಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾನೆ.Defined by the softwareಅಂದ್೨೬೭ ಬದಲಾವಣೆಲು
mw-new-redirectಹೊಸ ಪುನರ್ ನಿರ್ದೇಶನEdits that create a new redirect or change a page to a redirectDefined by the softwareಅಂದ್೨೬೬ ಬದಲಾವಣೆಲು
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editDefined by the softwareಅಂದ್೨೫೮ ಬದಲಾವಣೆಲು
advanced mobile editಮುಂದುವರೆದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಪಾದನೆEdit made by user with Advanced modeDefined by the softwareಅಂದ್೨೪೧ ಬದಲಾವಣೆಲು
discussiontools-added-comment(hidden)A talk page comment was added in this editDefined by the softwareಅಂದ್೨೨೬ ಬದಲಾವಣೆಲು
mw-blankBlankingEdits that blank a pageDefined by the softwareಅಂದ್೧೬೯ ಬದಲಾವಣೆಲು
OAuth CID: 651Fountain [0.1.3]An application that greatly assists at edit-a-thons by collecting the submitted articles, showing the marks, and helping the jury.Defined by the softwareಅಂದ್೧೩೬ ಬದಲಾವಣೆಲು
contenttranslationವಿಷಯ ಅನುವಾದವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಯಿಂದ ವಿಷಯ ಅನುವಾದಕ ಸಲಕರಣೆ ಬಳಸಿ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.Defined by the softwareಅಂದ್೯೨ ಬದಲಾವಣೆಲು
mw-manual-revertManual revertEdits that manually restore the page to an exact previous stateDefined by the softwareಅಂದ್೭೭ ಬದಲಾವಣೆಲು
mobile app editಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಸಂಪೊಲಿಪುEdits made from mobile appsDefined by the softwareಅಂದ್೬೮ ಬದಲಾವಣೆಲು
android app editAndroid app editEdits made from mobile app for AndroidDefined by the softwareಅಂದ್೫೭ ಬದಲಾವಣೆಲು
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareಅಂದ್೫೪ ಬದಲಾವಣೆಲು
contenttranslation-v2ContentTranslation2The content was translated from another language using the version 2 of Content Translation tool.Defined by the softwareಅಂದ್೪೬ ಬದಲಾವಣೆಲು
mw-undoUndoEdits that undo previous edits using the undo linkDefined by the softwareಅಂದ್೪೫ ಬದಲಾವಣೆಲು
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageDefined by the softwareಅಂದ್೩೬ ಬದಲಾವಣೆಲು
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectDefined by the softwareಅಂದ್೨೬ ಬದಲಾವಣೆಲು
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareಅಂದ್೧೪ ಬದಲಾವಣೆಲು
OAuth CID: 1805SWViewer [1.4]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareಅಂದ್೯ ಬದಲಾವಣೆಲು
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.Defined by the softwareಅಂದ್೫ ಬದಲಾವಣೆಲು
OAuth CID: 1261SWViewer [1.2]App to view recent changes on small wikis for SWMT. Diffs, whitelist, quick reverts, etc. See [[ru:User:Iluvatar/SWViewer]].Defined by the softwareಅತ್ತ್೧ ಬದಲಾವಣೆ
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
mw-server-side-uploadServer-side uploadMedia files that were uploaded via a maintenance scriptDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
visualeditor-needcheckದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕ: ಪರೀಕ್ಷಿಸುಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬಳಸಿದ್ದು ದೃಶ್ಯ ಸಂಪಾದಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನವು ಬೇಡದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ.Defined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
ios app editiOS app editEdits made from mobile app for iOSDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
fileimporter-remoteಕಡತದ ಆಮದುದಾರರಿಂದ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆEdits made by the FileImporter extension after successfully importing a file from this wiki.Defined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
sectiontranslationSectionTranslationThe content was translated from a section in another language using the Section Translation feature of the Content Translation tool.Defined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
campaign-external-machine-translationcampaign-external-machine-translationDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
disneynewdisneynewDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
T144167T144167Defined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
meta spam idmeta spam idDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
blankingblankingDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).Defined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
disambiguator-link-addedDisambiguation linksEdits that add links to disambiguation pagesDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
discussiontools(hidden)Edit made using DiscussionToolsDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
discussiontools-replyReplyUser replied to a comment with DiscussionToolsDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
discussiontools-editEdited commentUser edited an existing comment with DiscussionToolsDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
discussiontools-newtopicNew topicUser added a new topic to the page with DiscussionToolsDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
discussiontools-sourceSourceDiscussionTools was in source modeDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
discussiontools-visualVisualDiscussionTools was in visual modeDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
discussiontools-source-enhanced(hidden)DiscussionTools was in enhanced source mode with the toolbarDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
help panel questionHelp panel questionEdit made from the help panel's post a question featureDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
help module questionHelp module questionEdit made from the homepage help module's "Ask a question" featureDefined by the softwareಅತ್ತ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
mentorship module questionMentorship module questionEdit made from the homepage mentorship module's "Ask your mentor" featureDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
mentorship panel questionMentorship panel questionEdit made from the help panel's "Ask your mentor" featureDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
newcomer taskNewcomer taskEdit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
newcomer task image suggestionSuggested: add images"Add images" edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
newcomer task add linkSuggested: add links"Add link" edit suggested by the suggested edits module of the newcomer homepageDefined by the softwareಅಂದ್೦ ಬದಲಾವಣೆ
"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:Tags"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು