ಬೋಡಾಯಿನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಲು

ಇಡೆಗ್ ಪೋಲೆ: ಸಂಚಾರೊ, ನಾಡ್‍ಲೆ

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಮಾಹಿತಿಲು cacheದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇತ್ತೆದ ಸ್ತಿತಿನ್ ಬಿಂಬಿಸವೊಂದುಂಡು. ದಿಂಜ ಪಂಡ ೫,೦೦೦ ಪಲಿತಾಂಸೊಲುcacheಡ್ ತಿಕುಂಡು.

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆತ ಕುಟುಂಬೊ/family-color‏‎ (೭ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 2. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:FULLBASEPAGENAME‏‎ (೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 3. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/IPA notice‏‎ (೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 4. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/official‏‎ (೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 5. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆತ ಕುಟುಂಬೊ/genetic2‏‎ (೩ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 6. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Px‏‎ (೩ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 7. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸೂತ್ರಗಳು‏‎ (೩ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 8. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ನೀತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ‏‎ (೩ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 9. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:((‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 10. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:))‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 11. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Commons-inline‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 12. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Distinguish‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 13. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Hatnote templates‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 14. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/script‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 15. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆ/statesregion‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 16. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆತ ಕುಟುಂಬೊ/map‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 17. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:NUMBERARTICAL‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 18. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Notice‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 19. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Parameter names example‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 20. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:R from move‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 21. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Redr‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 22. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:String-handling templates‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 23. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Tlsx‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 24. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Wikipedia editor navigation‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 25. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Wikipedia template messages‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 26. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:ವಿಶ್ವನಾಥ ಬದಿಕಾನ‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 27. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Birth date and age‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 28. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:CURRENTCONTENTLANGUAGE‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 29. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Citeweb‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 30. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Collapsible list‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 31. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Collapsible option‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 32. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Content policy list‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 33. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Coord‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 34. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:EngvarB‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 35. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Error‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 36. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Flag‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 37. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Geobox coor‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 38. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Includes Wikisource‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 39. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Indian name‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 40. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox Mandir‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 41. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox University‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 42. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox disease‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 43. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox settlement/areadisp‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 44. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾರತೊತ ಭೂಪಟ/ನಗರ ಪ್ರದೇಸೋ‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 45. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಭಾಷೆ/terminological‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 46. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Lang‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 47. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Location map+‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 48. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Lokesha kunchadka‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 49. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Ltr‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 50. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:NODOC‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:WantedTemplates"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು