ಬೋಡಾಯಿನ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಲು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ತಿರ್ತ್‍ದ ಮಾಹಿತಿಲು cacheದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಇತ್ತೆದ ಸ್ತಿತಿನ್ ಬಿಂಬಿಸವೊಂದುಂಡು. ದಿಂಜ ಪಂಡ ೫,೦೦೦ ಪಲಿತಾಂಸೊಲುcacheಡ್ ತಿಕುಂಡು.

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Is subpage namespace‏‎ (೯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 2. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:2 cents‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 3. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:@‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 4. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Bracket‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 5. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Duck‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 6. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Editor-Note‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 7. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Endorse‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 8. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Fail‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 9. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Fishing‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 10. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Fixed‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 11. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Fixed by reporter‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 12. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:GA2ndopinion‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 13. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:GAOnHold‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 14. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Half done‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 15. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:IPblock‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 16. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Idea‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 17. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Impossible‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 18. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Inconclusive‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 19. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Infobox ಬಾಸೆತ ಕುಟುಂಬೊ/family-color‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 20. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Inprogress‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 21. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Invalid‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 22. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Isdoing‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 23. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Later‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 24. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Likely‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 25. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Megaphoneduck‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 26. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Merge done‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 27. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:MoreInfo‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 28. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:N&‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 29. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Nay‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 30. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:No action‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 31. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:No comment IP‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 32. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:No mark‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 33. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:No pass‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 34. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Not done-t‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 35. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Not done not likely‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 36. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Not sure‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 37. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Notabug‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 38. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Notfixed‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 39. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Notsure‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 40. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Nut‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 41. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:OnHoldUntil‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 42. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:On hold‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 43. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Partly done‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 44. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Pass‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 45. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Pixiedust‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 46. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Possible‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 47. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Qmark‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 48. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Question‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 49. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Question mark‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 50. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್:Redflag‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)

ತೂಲೆ (ದುಂಬುದ ೫೦ | ಬೊಕ್ಕದ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://tcy.wikipedia.org/wiki/ವಿಸೇಸೊ:WantedTemplates"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು