ಸಹಾಯೊ:ಸಂಪಾದಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಈ ಸಹಾಯೊ ಪುಟೋ ಎಂಚ ಸಂಪಾದಕೆ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದು. ವಿಕಿಪೀಡಿಯೊ ಒಂಜಿ ಸೊತಂತ್ರ ವಿಶ್ವಕೋಶ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಲೇಕನೊ ಸಂಪೊಲಿಪುನ ಬಗೆನ್ ಮುಲ್ಪ ವಿವರವಾದು ತೆರಿಪದ್ಂಡ್.

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪುಟೊನ್ ಸಂಪೊಲಿಪುನ

ಲೇಕನೊ ಸಂಪೊಲಿಪುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಷಯೊಲೆ ಶೈಲಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಬಂಧನೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಂಪೋಲಿಪುನ ಪರದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಏಲ್ಯ ಸಂಪೋಲಿಪು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"ಏಲ್ಯ ಸಂಪೋಲಿಪು" ಬಾಕ್ಸ್‌‌ಗ್ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಸಂಪಾದನೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಆವೃತ್ತಿದೊಟ್ಟುಗು ಬಜಿ ಮೇಲ್ನೋಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊಲುಂಡುಂದು ತೆರಿಪಾವುಂಡು: ಮುದ್ರಣದೋಷ/ವ್ಯಾಕರಣ ತಿದ್ದುಪಡಿಕುಲು, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಬದಲಾವಣೆಲು, ವಿಷಯೊನು ಬದಲ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪಠ್ಯೊದ ಪಿರಜೋಡಣೆ, ಇಂಚಿತ್ತಿನವೆಕ್ಲ್. ಸಂಪಾದಕೆರೆ ನಂಬುಗೆದ ಆವೃತ್ತಿಗ್ ಓವೆ ವಿಮರ್ಶೆದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜೀ ಬುಕ್ಕ ಎಪೋಗುಲಾ ವಿವಾದೊಗು ಬರ್‌ಪುಜಿ. ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರೆರೆಗು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಪ್ಪುನ ಮಸ್ತು ಆಯ್ಕೆಡ್ "ಏಲ್ಯ ಸಂಪೋಲಿಪು" ಆಯ್ಕೆಲಾ ಒಂಜಿ. ಸಂಪಾದಕೆರ್‌ನ ಬದಲಾವಣೆನ್ ಏಲ್ಯ ಗುರುತಿಸನಗ ಸಂಪಾದನೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಪುಂದುಂದು ಗ್ರೇಪೊಡ್ಚಿ.

ಮಲ್ಲ ಸಂಪೋಲಿಪು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲೇಕನೊ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪಾತೆರುನ ಪುಟೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]