ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ
ವಿಶ್ವೊದ ನಕ್ಷೆಡ್ ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ ಖಂಡೊದ ಜಾಗೆ

ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ ಭೂಮಿದ ತೆನ್‍ಕಾಯಿಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖಂಡ. ಮೂಲು ತಾಪಮಾನ ಏಪಲಾ ೦ ಡಿಗ್ರಿರ್ದ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಂಡು.