ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ (ದೇವಿ)

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಜಂಬುಕೇಶ್ವರರ್ ದೇವಸ್ತಾನೊಡ್ ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಮೂರ್ತಿ

ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ (ಸಂಸ್ಕೃತೊಡ್) ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿನ ಮುಕ್ಯ ರೂಪೊಲೆಡ್ ಒಂಜಾತ್ಂಡ್. ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಸಸ್ತಾನ ತಿರುವಾನೈಕಾವಲ್‌ದ ಜಂಬುಕೇಶ್ವರರ್ ದೇವಸ್ತಾನ.[೧] ಈ ದೇವಿಗ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಬುಕ್ಕ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವತೆಲೆನೊಟ್ಟುಗು ಸಾಮೂಹಿಕವಾದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದೇವಿನ ಪುದರ್ ನ್ ಮೂಜಿ ಬಾಗೊ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಲ್ದೆರ್ . "ಅಖಿಲಾ" ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, "ಅಂಡ" ಪಂಡ ವಿಶ್ವ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕೆತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ "ಈಶ್ವರಿ" ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ. ಅಂಚಾದ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವೊನ್ ಕಾಪುನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಈ ದೇವಿಗ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ತಿರುವನೈಕಾವಲ್‌ ಡ್ಉಪ್ಪುನ ಜಂಬುಕೇಶ್ವರರ್ ದೇವಸ್ತಾನೊಡ್ ಈಸ್ವರ ದೇವೆರೆನ ಅವತಾರವಾಯಿನ ಜಂಬುಕೇಶ್ವರರ್ನ ಬೊಡೆದಿಯಾದ್ ಪ್ರದಾನ ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲೆರ್.[೨]

ದೇವಿನ ಸ್ತೋತ್ರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಓಂಕಾರಾರ್ಣವಮಧ್ಯಗೇ ತ್ರಿಪಥಗೇ ಓಂಕಾರಬೀಜಾತ್ಮಿಕೇ
ಓಂಕಾರೇಣ ಸುಖಪ್ರದೇ ಶುಭಕರೇ ಓಂಕಾರಬಿಂದುಪ್ರಿಯೇ ।
ಓಂಕಾರೇ ಜಗದಂಬಿಕೇ ಶಶಿಕಲೇ ಓಂಕಾರಪೀಠಸ್ಥಿತೇ
ದಾಸೋಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ॥ ೧ ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರಾರ್ಣವವರ್ಣಮಧ್ಯನಿಲಯೇ ಹ್ರೀಂಕಾರವರ್ಣಾತ್ಮಿಕೇ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರಾಬ್ಧಿಸುಚಾರುಚಾಂದ್ರಕಧರೇ ಹ್ರೀಂಕಾರನಾದಪ್ರಿಯೇ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರೇ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ಸುಚರಿತೇ ಹ್ರೀಂಕಾರಪೀಠಸ್ಥಿತೇ
ದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ॥ ೨ ॥

ಶ್ರೀಚಕ್ರಾಂಕಿತಭೂಷಣೋಜ್ಜ್ವಲಮುಖೇ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ
ಶ್ರೀಕಂಠಾರ್ಧಶರೀರಭಾಗನಿಲಯೇ ಶ್ರೀಜಂಬುನಾಥಪ್ರಿಯೇ ।
ಶ್ರೀಕಾಂತಸ್ಯ ಸಹೋದರೇ ಸುಮನಸೇ ಶ್ರೀಬಿಂದುಪೀಠಪ್ರಿಯೇ
ದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ॥ ೩ ॥

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲೇ ಕಲಿಹರೇ ಕ್ಲೀಂಕಾರಬೀಜಾತ್ಮಿಕೇ
ಕಳ್ಯಾಣೀ ಜಗದೀಶ್ವರೀ ಭಗವತೀ ಕಾದಂಬವಾಸಪ್ರಿಯೇ ।
ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಸಕಲೇಶ್ವರೀ ಶುಭಕರೇ ಕ್ಲೀಂಕಾರಪೀಠಸ್ಥಿತೇ
ದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ॥ ೪ ॥

ನಾದೇ ನಾರದತುಂಬುರಾದಿವಿನುತೇ ನಾರಾಯಣೀ ಮಂಗಳೇ
ನಾನಾಲಂಕೃತಹಾರನೂಪುರಧರೇ ನಾಸಾಮಣೀಭಾಸುರೇ ।
ನಾನಾಭಕ್ತಸುಪೂಜ್ಯಪಾದಕಮಲೇ ನಾಗಾರಿಮಧ್ಯಸ್ಥಲೇ
ದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಽಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ॥ ೫ ॥

ಶ್ಯಾಮಾಂಗೀ ಶರದಿಂದುಕೋಟಿವದನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತಮಾರ್ಗಪ್ರಿಯೇ
ಶಾಂತೇ ಶಾರದವಿಗ್ರಹೇ ಶುಭಕರೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿಷಡ್ದರ್ಶನೇ ।
ಶರ್ವಾಣೀ ಪರಮಾತ್ಮಿಕೇ ಪರಶಿವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೇ
ದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಽಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ॥ ೬ ॥

ಮಾಂಗಳ್ಯೇ ಮಧುರಪ್ರಿಯೇ ಮಧುಮತೀ ಮಾಂಗಳ್ಯಸೂತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲೇ
ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಶ್ರವಣೇ ಸುತೇ ಸುತಮಯೀ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ ಚಿನ್ಮಯಿ ।
ಮಾಂಧಾತೃಪ್ರಮುಖಾದಿಪೂಜಿತಪದೇ ಮಂತ್ರಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೇ
ದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಽಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ॥ ೭ ॥

ತತ್ತ್ವೇ ತತ್ತ್ವಮಯೀ ಪರಾತ್ಪರಮಯಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೀ ಚಿನ್ಮಯಿ
ನಾದೇ ನಾದಮಯೀ ಸದಾಶಿವಮಯೀ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಸಾರಾತ್ಮಿಕೇ ।
ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮಮಯೀ ಚರಾಚರಮಯೀ ವೇದಾಂತರೂಪಾತ್ಮಿಕೇ
ದಾಸೋಽಹಂ ತವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳಂ ವಂದೇಽಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ॥ ೮ ॥

ಕದಂಬವೃಕ್ಷಮೂಲೇ ತ್ವಂ ವಾಸಿನಿ ಶುಭಧಾರಿಣಿ ।
ಧರಾಧರಸುತೇ ದೇವಿ ಮಂಗಳಂ ಕುರು ಶಂಕರಿ ॥ ೯ ॥

ಧ್ಯಾತ್ವಾ ತ್ವಾಂ ದೇವಿ ದಶಕಂ ಯೇ ಪಠಂತಿ ಭೃಗೋರ್ದಿನೇ ।
ತೇಷಾಂ ಚ ಧನಮಾಯುಷ್ಯಮಾರೋಗ್ಯಂ ಪುತ್ರಸಂಪದಃ ॥ ೧೦ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।[೩]

ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ತಾನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಜಾಂಬುಕೇಸ್ವರರ್ ದೇವಸ್ತಾನ, ತಿರುವನೈಕಾವಲ್ .[೪]


ಪದೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

18 ನೇ ಶತಮಾನೊದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕೆರಾಯಿನ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೇರ್ ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿನ ಗೌರವಾರ್ತವಾದ್ ಮೂಜಿ ಪದೊಕುಲೆನ ವಿಸೇಸವಾದ್ ತಿರುವಾನೈಕಾವಲ್‌ಡ್ ಜಂಬುಕೇಶ್ವರರ್ ದೇವಸ್ತಾನೊಡ್ ರಚಿನೆ ಮಲ್ದೆರ್.

2012 ನೇ ಇಸವಿಡ್, ಪ್ರಕ್ಯಾತ ಗಾಯಕೆರಾಯಿನ ಪಿ. ಉನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬುಕ್ಕ ಹರಿಣಿ , ಓಂ ನವ ಶಕ್ತಿ ಜಯ ಜಯ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಕ್ತಿ ಆಲ್ಬಂ ಪದೊತ್ತ ಮೂಲಕ ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿನ ಸುಗಿತ್‍ದೆರ್. ಈ ಪದೊನ್ ಅಕಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗ್ ಸಮರ್ಪಿಸಾದೆರ್. ಈ ಪದೊಟ್ಟ್ ಜಂಬುಕೇಶ್ವರರ್ ದೇವಾಸ್ತಾನೊದ ಚಿತ್ರಣ ಬುಕ್ಕ ಅವೆತ್ತ ಇತಿಹಾಸಲಾ ಉಂಡು.[೫]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. NAIDUGARI, VIKAS (3 September 2020). "Jambukeswarar Temple - History | Best Time to Visit | How to Reach". ANCIENT TERMINUS (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 10 February 2024.
  2. Sanagala, Naveen (20 May 2019). "Goddess Akhilandeshwari". HinduPad (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). Retrieved 10 February 2024.
  3. says, Manojkumar p acharya (29 November 2023). "Akhilandeshwari Stotram in Kannada". Retrieved 10 February 2024.
  4. "Thiruvanaikoil Temple, Tamil Nadu - Timings, How to Reach - Holidify". www.holidify.com. Retrieved 10 February 2024.
  5. "Om Nava Sakthi Jaya Jaya Sakthi Songs Download, Om Nava Sakthi Jaya Jaya Sakthi Tamil MP3 Songs, Raaga.com Tamil Songs". www.raaga.com (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್).