ಅಚ್ಚಿದ ಮೊಳೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
Victoria Druckmaschine

ಅಚ್ಚಿದ ಮೊಳೆ ಪಂಡ ದುಂಬು ಪ್ರೆಸ್‍ಲೆಡ್ ಬೂಕು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದ್ ಅಕ್ಷರೊಲೆದ ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅಯಿಟ್ಟ್ ಬೂಕು, ಲೆಪ್ಪೊಲೆ ಪೂರಾ ಕಲ್ಲಚ್ಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.

ಅಚ್ಚಿದ ಮೊಳೆ

ಅಚ್ಚಿದ ಮೊಳೆ ಅಚ್ಚಿದ ಅಕ್ಷರೊಲೆನ್ ಸೀಸನ್ ನೀರ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಬೋಡಾಪಿ ಅಕ್ಷರೊಲೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಮುದ್ರಣ/ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಗಲಸೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಚ್ಚಿ ಮೊಳೆತ್ತ ಮುದ್ರಣ ಉಂತುದು ಪೋಂಡು. ಮುದ್ರಣ ಕಲೆತ ಇತಿಹಾಸನ್ ತೂಂಡ ಮುದ್ರಣೊಗು ಲೋಹೊರ್ದು ಮಲ್ತ್ ನ ಅಚ್ಚಿದ ಮೊಳೆಕುಲೆನ್ ಉಪಯೋಗಿಸುನ ದುಮಬು ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಮರ ಕುಲೆನ ಮಿತ್ತ್ ಕೆತ್ತನೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಕಲ್ಲ್ ಅಚ್ಚಿ ಮಾಲ್ತೊಂದ್ ಇತ್ತೆರ್ ಪನ್ಪಿ ವಿಷಯ ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎರಕದ ಅಚ್ಚಿನ್ ನಾಡ್ ಪತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೇಲೆಗ್ ಸೀಸ ಬಾರಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿನ ಲೋಹ ಪನ್ಪುನೆನ್ ತೆರಿನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕು ವಾ ಲೋಹನ್ ಉಪಯೋಗಿಸದ್ ಮೊಳೆಕುಲೆನ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೆರ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ್ ಪನ್ಪುನವು ಬಂಗ. ಬಹುಶಃ ಬಿಸ್ಮತ್ ಪನ್ಪಿ ಮೂಲ ಲೋಹನ್ ಸುರುಕು ಪ್ರಯೋಗೊಗು ಬಳಸ್‍ದ್ ಉಪ್ಪೆರೆ ಯಾವು.[೧]

ಅಚ್ಚಿದ ಇತಿಹಾಸೊ

ದುಂಬು ಕಲ್ಲ್ ಡ್ ಅಕ್ಷರೊಲೆನ್ ಕೆತ್ತ್ ದ್ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಶಾಯಿ ಪೂಜಿದ್ ಅಯಿತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಕಾಕಜಿ ದೀದ್ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಅಯಿನ್ ಮೀರರ್ ಇಮೇಜ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಮೊಳೆತ ಲೋಹ ಕಮ್ಮಿ ಚೆಚ್ಚೊಡು ಕರವೊಡು. ಅಂಚ ಕರಯಿನ ಲೋಹನ್ ಎರಕ ಮೈವುನಗ ವಾರೀತಿದಲಾ ಅಡಚಣೆ ಬರಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಸರಾಗ ವಾದ್ ಪರತೊಂದು ಪೋವೊಡು. ಲೋಹ ಅಕ್ಷರ ಮೋನೆದ ಪೂರ್ಣ ಎರಕೊಗು ಸರಿಯಅದಸ್ ಉಪ್ಪೊಡು. ಅಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡನ್ ತಡೆಪುನ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಲೋಹೊಗು ಉಪ್ಪೊಡು. ಬಾರಿಬೇಗ ಕರದ್ ಪೋಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಈ ಮಾತ ಅಂಶೊಲೆನ್ ಗಮನೊಡು ದೀವೊಂದು ಲೋಹವಿದ್ಯೆಡ್ ಪಳಗ್‍ನಕ್‍ಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಸೀಸ, ತವರ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಟಿ ಮೊನಿ ಬೋಡಾಪುನ ಪ್ರಮಾಣೊಡು ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನೆನ್ ತೆರಿಯೊಂಡೆರ್. ಸೀಸ 621º ಫ್ಯಾ. ಉಷ್ಣತೆಡ್ ಕರವುಂಡು. ಬಾರಿಬೇಕ ತನಿಪುಂಡು. ಭೂಮಿರ್ದ್ ದೆತ್ತ್ ನ ಸೀಸದ ಅದಿರು, ಸೀಸ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಧಕದ ಮಿಶ್ರಣೊರ್ದು ಕೂಡ್‍ದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತ್ ನ ಸೀಸ ಬಾರಿ ಮೆತ್ತನೆ ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಷರೊದ ಮೋನೆನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ್ ಎರಕ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯೋಗ್ಯ ವಾಯಿನ ಲೋಹಅತ್ತ್. ಅಂಚಾದ್ ಅಚ್ಚಿದ ಮೊಳೆಕ್ಕ್ ಅವು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಆವಂದ್. ತವರ 449º ಫ್ಯಾ. ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಮೃದುವಾದ ಲೋಹವಾದರೂ ಸೀಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಜಿಗುಟಾದ ಲೋಹ. ತವರವನ್ನು ಸೀಸದೊಡನೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಾಂಡ ಸೀಸ ಗಟ್ಟಿಯಾಪುಂಡು. ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಪುಡಾದ್ ಪೋಪುನ ಸ್ವಭಾವನ್‍ಲಾ ಕಳೆವೊಂದು ಮುದ್ರಣಕಾಲೊಡು ಅಕ್ಷರೊಲು ಪುಡಾದ್ ಪೋವಂದಿಲೆಕೊ ತಡೆಪುನ ಶಕ್ತಿನ್ ತವರ ಸೀಸೊಗು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಲೋಹೊನು ಕರನಗ ತವರ ಆ ಲೋಹನ್ ನೀರ್ ದ ರೋಪೊಗು ಕನಯೆರೆ ಕಾರಣ ಅಪುಂಡು, ಅತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಷರದ ಮೋನೆನ್ ಪೊರ್ಲುಡೇ ಎರಕ ಮೈಪೆರೆ ಸಹಾಯಕ ಅಪುಂಡು.[೨]

ಅಚ್ಚಿದ ಇಲ್ಲ್

ಅಚ್ಚಿದ ಇಲ್ಲ್ ಪಂಡ ಪ್ರೆಸ್. ಮೂಲು ಅಚ್ಚಿದ ಮೊಳೆ ನ್ ಬೋಡಾಪಿ ಲೆಕೊ ಅಕ್ಷರ ಜೋಡಿಸಾದ್ ಬುಕುಲೆನ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

  1. http://www.adobe.com/products/type/font-information/adobe-kannada-readme.html
  2. http://www.kitkatwords.com/%E0%B2%B2%E0%B3%8B%E0%B2%B9%E0%B2%A6%20%E0%B2%85%E0%B2%9A%E0%B3%8D%E0%B2%9A%E0%B3%81%E0%B2%AE%E0%B3%8A%E0%B2%B3%E0%B3%86%E0%B2%AF%20%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%97-meaning-in-english